Helse Vest IKT

KrFs svar på spørsmål fra Helse Vest IKT om hva de ulike partiene mener om satsingen på IKT innen helsesektoren.

KrFs syn på IKT i helsesektoren:

KrF mener det er et stort potensial på IKT innenfor helse- og omsorgssektoren som vi må jobbe mer med. Derfor har KrF blant annet støttet arbeidet med nasjonal kjernejournal, som skal gjøre det enklere for helsepersonell å få tilgang på viktige helseopplysninger når det er nødvendig. I den prosessen har KrF vært opptatt av å lage et system der pasientenes personvern blir godt ivaretatt. Riksrevisjonen har påpekt bekymringsfulle forhold ved noen av helseforetakene rundt styring og kontroll av tilgang til helseopplysninger i elektroniske pasientjournaler, og KrF mener det er viktig at helseforetakene lager og følger opp gode rutiner for riktig håndtering av pasienters personopplysninger.

KrF vil også gjøre helsetjenester mer tilgjengelig gjennom nettbaserte tjenester, herunder e-resepter og telemedisin. I tillegg er det viktig å forbedre mulighetene for spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten til å kommunisere elektronisk seg imellom, slik at man får en bedre og mer effektiv informasjonsflyt. Det pågår nå et nasjonalt arbeid med å modernisere IKT-løsningene i helse- og omsorgssektoren, og KrF støtter økte bevilgninger til dette. I tillegg kommer arbeidet som gjøres gjennom de regionale helseforetakenes egen drift. Her er det viktig at man klarer å samordne systemene i størst mulig grad slik at kommunikasjonen kan forenkles og forbedres.

KrF er også opptatt av å ta i bruk velferdsteknologi på en god måte. I budsjettforliket med Venstre og regjeringen for 2015 ble vi derfor enige om 30 millioner mer til etablering av et nasjonalt prosjekt innen teknologi og tjenester for behandling og pleie hvor kronisk syke blir fulgt opp av helsepersonell på avstand ved hjelp av velferdsteknologiske løsninger. For KrF er det et viktig poeng at velferds- og omsorgsteknologi aldri kan erstatte den menneskelige pleie, men at klok bruk av teknologi kan frigjøre menneskelige ressurser og tid til pleie.