Handikappede Barns Foreldreforening

Handikappede Barns Foreldreforening (HBF) er en landsforening tilknyttet Norges Handikapforbund.
  1. Er      funksjonshemmede nevnt i partiprogrammet?

Ja, definitivt. Vi har et 3 siders kapittel som heter «Like muligheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne». Nedsatt funksjonsevne skal ikke være noe hinder for å lykkes i det norske samfunnet, og det å legge til rette for et samfunn som er godt og inkluderende for alle er viktig for KrF.

 

  1. Undersøkelser har vist at etter      at BPA ble rettighetsfestet i 2015, har det vært en marginal økning av      innvilget BPA, spesielt når det gjelder barn. Hva ønsker partiet å gjøre      for at BPA blir en rettighet som kan favne flere barn?

KrF var veldig fornøyd med at vi fikk lovfestet brukerstyrt personlig assistanse som en rettighet. Det var viktig for å gi mennesker en mer meningsfylt og aktiv hverdag, og et mest mulig uavhengig liv. Det var også viktig for oss at ordningen måtte bli evaluert for å kunne justere og finne en form som gjør at den kommer brukerne til nytte. Dersom evalueringen viser at det er for få som nå blir omfattet, eller at ordningen på annet vis ikke fungerer tilfredsstillende, vil KrF gå nøye inn i dette og vurdere hvilke endringer som bør gjøres. Noen melder også om at kommunene organiserer BPA på en lite brukervennlig måte, og det er også noe vi er nødt til å se nærmere på. KrF har for eksempel programfestet at vi vil sikre et tilstrekkelig antall timer med BPA til deltakelse i idrett og fritidsaktiviteter, uavhengig av i hvilken kommune den enkelte bor.

 

  1. En      utvidelse av pleiepengeordningen ble vedtatt i april 2017. Denne      utvidelsen gikk på bekostning av de sykeste barna, som ikke fikk unntak      for tidskontoen, og alvorlig psykisk utviklingshemmede over 18 år. Hvilken      holdning hadde partiet i forbindelse med denne avstemningen?

KrF stemte for pleiepenger på 100 prosent av beregningsgrunnlaget i inntil 1 300 dager med barn. Dessuten stemte vi for at pleiepenger kan gis også etter denne perioden til personer med barn under 18 år som har en sykdom eller skade og som har behov for kontinuerlig tilsyn og pleie, og vi stemte for å gjøre unntak for aldersgrensen for personer med utviklingshemming. Det gjorde KrF fordi vi ser at foreldre med de alvorligst syke barna kan ha behov for en lengre periode med pleiepenger enn fem år, og vi mener det bør være rom for pleiepenger dersom barn med utviklingshemning har behov for oppfølging av foreldre ved sykdom også etter de har blitt 18 år.