Forums strømblogg Strømvippa

Sak 1: Elbilvalget 2017:

 

I dag finnes det over 110.000 elbiler på veiene, og man regner med å kommme opp mot 150.000 i løpet av året.

 • Hva mener partiet om      elbil?

KrF mener elbiler er en viktig del av arbeidet med å kutte i klimautslipp fra transportsektoren. Det er viktig i og med at veitrafikken står for om lag 20 prosent av norske klimagassutslipp. KrF vil at det skal lønne seg å velge null- og lavutslippsbiler fremfor mer forurensende biler. Kjøpsfordelene må derfor videreføres og omleggingen av bilavgiftene i mer grønn retning må intensiveres. Infrastruktur for elbiler og hydrogenbiler må bygges ut i et samarbeid mellom offentlige og private aktører. Ny teknologi vil bidra til lavere utslipp fra biltrafikken og staten må være pådriver i utviklingen blant annet gjennom aktiv bruk av avgiftssystemet.

Hvis vi skal nå lokale og nasjonale utslippsmål mmå alle bileiere ha mulighet til å bytte til utslippsfrie elbiler, uavhengig av hvor de bor.  I dag er det vanskelig for de som bor usentralt eller i blokk eller borettslag. Mange borettslag vegrer seg for å ha elbiler i garasjeanlegg, og å innstallere strømoppkobling til elbil der.

 • Hvordan legge bedre til rette for elbil?
 • Tanker om å opprette regleverk, rettningslinjer?
 • Tilskuddsordninger?
 • Mosfritak?

Det er flere tiltak som vil være viktige for å få enda flere nullutslippsbiler på veiene i årene fremover. I statsbudsjettforliket for 2017 fikk KrF og V regjeringen med på en utvidelse av elbilfordelene gjennom følgende tiltak:

 1. Nullsats for merverdiavgift for elbiler videreføres til 2020.
 2. Fordeler tilsvarende for elbiler videreføres for brenselcellebiler til 2025 eller til det er 50 000 slike biler på veiene.
 3. Gratis parkering, fergetransport og bompengefritak avgjøres lokalt, men det etableres en bindende nasjonal regel om at utslippsfrie biler ikke skal betale mer enn halvparten av takstene til biler som ikke er nullutslippsbiler.

KrF vil bygge ut infrastrukturen for nullutslippsbiler, herunder ladestasjoner for elbiler, raskere. I disse dager behandler Stortinget også et forslag om blant annet å gi boligeiere i borettslag og sameier en større rett til å anlegge ladepunkter for elbiler og at man bør vurdere et krav til at nye bygg og bygg som gjennomgår større ombygginger, skal være ladeklare bygg. Dette er forslag som KrF kommer til å støtte.

Sak 2: Partiets strategi for fornybar energi:

 • Hvordan vil partiet jobbe for å fremme vind, vann og solkraft i Norge?
 • Noen spesiell strategi?
 • Er dette en sak som blir synlig i valgkampen?
 • Støtteordninger?

Både Norge og resten av verden må øke sin produksjon av fornybar energi. Norge har i tillegg til vannkraft et stort potensial for produksjon av ny fornybar energi fra vindkraft, både på land og offshore. Det er viktig at vi velger de gode fornybarprosjektene, og så langt det er mulig unngår tap av naturmangfold.

KrF vil styrke innsatsen for utvikling av nye fornybare energikilder. Vi vil sikre gode og forutsigbare rammevilkår for kraftbransjen, og bedre støtteordninger for utvikling og kommersialisering av umodne teknologier. Vi vil styrke rammene til aktørene som i Norge gir støtte til ulike fornybare energiteknologier og energieffektivisering, slik som Norges Forskningsråd, Innovasjon Norge og Enova. Det må være gode rammevilkår for utbygging av vindkraft i Norge, blant annet gjennom utvikling av gode regionale vindkraftplaner. Vi vil legge til rette for at opprustning av eksisterende vannkraftverk og utbygging av småkraftverk der dette er riktig ut fra naturhensyn.