Fellesorganisasjonen

KrFs svar på seks påstander fra Fellesorganisasjonen (FO) (i utgangspunktet ønsket besvart med "Enig", "Uenig" eller "Vet ikke" - men for KrF er utdypingen og forklaringen også viktig)
  • Velferdstjenestene er kommunenes ansvar. Nei til kommersialisering av tjenestene.

ENIG. KrF ønsker ikke noen storstilt konkurranseutsetting i helse- og omsorgssektoren, men det er opp til våre lokalpolitikere å avgjøre dette i sine kommuner, og fremfor alt er KrF svært opptatt av gode vilkår for ideelle aktører innenfor helse og eldreomsorg.

  • Kommunen må sikre ansattes rettigheter ved å ikke benytte ny og utvannet arbeidsmiljølov.

VET IKKE. Alle arbeidsgivere, også den enkelte kommune, står fritt til å velge blant annet i hvilken grad de ønsker å benytte midlertidige ansettelser innenfor gjeldende lovverk, men det legges jo til grunn at de følger loven for eksempel med tanke på å gi midlertidig ansatte krav på fast ansettelse etter tre år (som er kravet i den nye loven) i stedet for fire år (som var kravet i den gamle loven).

  • På tide med flere typer fagpersoner inn i skolen. Alle skoler må ha en barnevernspedagog, sosionom eller vernepleier ansatt hos seg.

ENIG. KrF har lenge tatt til orde for å få flere yrkesgrupper inn i skolen, som for eksempel barnevernspedagoger og sosionomer.

  • Det må innføres en øvre grense for hvor mange familier ansatte i barnevernet skal ha ansvar for. Ja til bemanningsnorm i barnevernet!

ENIG. KrF vil sikre tilstrekkelig behandlingskapasitet i det kommunale barnevernet, og da må vi også vurdere en bemanningsnorm.

  • Kommunene må eie egnede boliger som kan leies ut til vanskeligstilte på boligmarkedet.

ENIG. KrF ønsker også å benytte gode «leie-før-eie»-ordninger for vanskeligstilte husstander.

  • Kommunesammenslåing må være en frivillig løsning.

ENIG. KrF mener gode frivillige lokale prosesser helt tydelig skal være fundamentet i kommunereformen, samtidig som det kan finnes enkelte tilfeller der Stortinget bør kunne ta grep, for eksempel der én enkeltkommune blokkerer for at andre kommuner får til en åpenbart hensiktsmessig strukturendring.