Fagtidsskriftet Ergoterapeuten

Ergoterapeuter har vært pådrivere for hverdagsrehabilitering i Norge. Til nå har dette handlet om eldre innbyggere. Hvordan vil ditt parti støtte utprøving av denne metodikken for personer med psykisk uhelse og rusproblemer?

Dette vil KrF være positive til. I vårt nye partiprogram skriver vi blant annet at det må legges godt til rette for at personer med psykiske lidelser og rusproblemer kan få behandling både med og uten medikamenter, med vekt på hverdagsrehabilitering og hverdagsmestring.   KrF vil også innføre et integrert ettervern for rusomsorgen som innebærer at overgangen fra rusbehandling tilbake til lokalsamfunnet skal bli mer sømløs og helhetlig. Sentralt i et integrert ettervern er etablering i egen bolig, å skape innhold i hverdagen i form av fritidsaktiviteter, utdanning eller arbeidstrening og å skaffe seg et sosialt nettverk. Hvis vi får muligheten til å komme i regjering, er det naturlig at hverdagsrehabilitering og hverdagsmestring også er temaer som blir vurdert inn i utformingen av et slikt ettervern.

 

Ergoterapeuter har kompetanse på å kartlegge hindringer for arbeidsdeltakelse. De er også gode på å tilrettelegge arbeidsplassen. Hvordan kan ditt parti samarbeide med Norsk Ergoterapeutforbund for å øke slik innsats?

KrF mener at det å legge godt til rette for at flere mennesker kan bidra med sin kompetanse og sine evner i arbeidslivet er svært viktig. Det er mange som har stor mulighet til å delta i arbeidslivet uten at det nødvendigvis er veldig store tilpasninger og tilrettelegginger som skal til for. KrF nevner eksplisitt i partiprogrammet for neste periode at vi vil øke bruken av ergoterapeuters kompetanse for kartlegging, utprøving, tilrettelegging, veiledning og oppfølging i bruk av velferdsteknologi og tekniske hjelpemidler. Det er også viktig at arbeidsgivere blir enda mer kjent med de mulighetene og ordningene som finnes for hjelp til å tilrettelegge en arbeidssituasjon for personer med nedsatt arbeidsevne.

 

Ekspertutvalget for hjelpemiddelformidling foreslår i sin rapport stimuleringstilskudd for å få flere ergoterapeuter til kommunene. Er ditt parti interessert i å støtte rekruttering av flere ergoterapeuter og dermed sikre at flest mulig mestrer sin egen hverdag?

KrF mener at habilitering og rehabilitering må bli et satsingsområde i helsesektoren. Målet må være å sikre rehabilitering og opptrening til alle som trenger det. Gjennom målrettede tiltak og en generell styrking må det gjennomføres et løft for rehabilitering. Vi har også programfestet at vi vil prioritere forebyggende og trygghetsskapende tiltak, tidlig innsats ved hverdagsrehabilitering og lage en helhetlig og forpliktende opptrappingsplan for innføringen av et slikt tilbud i kommunehelsetjenesten. I utarbeidelsen av en slik opptrappingsplan vil det også være naturlig å se nærmere på behovene for rekruttering av ergoterapeuter i kommunene og hvilke tiltak som eventuelt bør forsterkes eller iverksettes.