Bygdefolk for Rovdyr

KrFs svar på spørsmål fra Bygdefolk for Rovdyr

1. Er ditt parti for et naturmangfold der rovdyrene har sin naturlige og viktige plass i Norge?

Ja, KrF legger til grunn at Norge skal ta sin del av ansvaret for levedyktige bestander av de fire store rovdyrene, bjørn, ulv, jerv og gaupe.

2. Hva vil ditt part gjøre for å sikre rovdyrene i Norge en eksistens utenfor Rødlisten?

De miljøpolitiske målsettingene om levedyktige bestander av de store rovdyrartene må følges opp gjennom aktiv forvaltning med bestandsovervåking og -regulering basert på rovdyrforliket fra 2011. For å gjennomføre rovdyrforvaltningen på en god måte, er det avgjørende at man evner å skape tillit og gjensidig forståelse mellom de ulike aktørene innenfor landbruk, naturvern og offentlige myndigheter. Tilstrekkelige midler til rovdyrregistrering, forebyggende og konfliktdempende tiltak må sikres.

3. Hvilke politikere på ditt partis valglister er for rovdyr?

KrF som parti er tydelige på at vi skal ha levedyktige bestander av de fire store rovdyrene i Norge. Så er det slik at i et nasjonalt parti som KrF er det naturligvis ulike syn på mange saker, og dette gjelder også rovdyrforvaltningen og på hvilken måte og i hvor stor grad bestandene skal reguleres eller ikke. Men partiet som helhet mener at rovdyr er en naturlig del av norsk fauna. Hva hver enkelt av de mange tusen KrF-erne som står på våre valglister i hele landet mener om rovdyr (og alle andre saker), har vi naturlig nok ikke noen oversikt over.

4. Norge har underskrevet internasjonale avtaler og har lover som sier vi skal ta spesielt vare på rødlistede rovdyr. Hva synes du om at Norge bryter disse? Og hva har vil du gjøre med det?

Vi må selvsagt bringe landets politikk i samsvar med internasjonale avtaler vi har underskrevet. Det finnes ikke ett svar på hva man vil gjøre med det, ettersom tiltakene vil variere sterkt. Det viktigste er at vi bruker rødlista, både den norske og IUCNs som reell indikator på hva vi bør tenke om både artsvern og landskapsvern.

5. Hva er dere holdning til at enkelte jegere skryter av å skyte rødlistede dyr gjennom tjuvjakt? Bør tjuvjakt på rødlistede dyr og fugler bl.a. ha som konsekvens at lovovertrederen mister jakt- og våpenlisensen for alltid?

Ulovlig jakt er miljøkriminalitet, og det er naturligvis fullstendig uakseptabelt. Det må etterforskes, og gjerningspersoner som blir funnet skyldig i dette må straffes. KrF har ikke diskutert i det siste om strafferammene for ulovlig jakt bør endres eller ikke.

6. Bør Stortinget fortsette å tildele millioner av kroner i støtte til Folkeaksjonen Ny Rovdyrpolitikk? I tilfelle ja – hvorfor? I tilfelle nei – hva vil ditt parti gjøre med det?

Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk får 1,5 millioner kroner over statsbudsjettet i år. Dette ble bevilget over en budsjettpost der også blant andre Dyrebeskyttelsen, Dyrevernalliansen, 4H, OIKOS – Økologisk Norge og Hageselskapet fikk bevilget midler. KrF kan være villig til å diskutere størrelsen på denne støtten, men det er viktig for KrF å ikke prinsipielt avvise å gi støtte til organisasjoner vi ikke nødvendigvis er enig med. Det er et meget uheldig demokratisk prinsipp å kun gi støtte til foreninger man som politiker er enig med og fjerne støtten til alle andre. Det må være andre og mer objektive kriterier som ligger til grunn for om en organisasjon skal få slik støtte eller ikke.

7. Hva er ditt syn på beitedyr har fortrinnsrett i våre nasjonalparker og andre fjell- og skogsområder, framfor rovdyr?

I de områdene der Stortinget har vedtatt at det skal være områder for store rovdyr, bør ikke beitedyr har fortrinnsrett. Noen steder bør det settes inn ressurser for omlegging til annet dyrehold eller annen produksjon.

8. Hvert år forsvinner/dør ca. 120.000 sau og lam på utmarksbeite i Norge. Av disse blir ca. 3.000 bekreftet tatt av rovdyr årlig. Resten dør av andre årsaker. Hvordan ønsker dere å begrense denne årlige dyretragedien med sau som dør fordi de ikke blir passet på?

Miljødirektoratet oppgir at om lag 23 400 sauer og lam trolig ble tatt av rovvilt i 2014. Når det gjelder å redusere tap av sau som følge av andre årsaker enn rovvilt, er det viktig både å kartlegge årsaker og finne frem til tiltak. Dette er noe landbruksnæringen selv også jobber aktivt med. Mattilsynet og andre offentlige instanser kan ha en viktig rolle i å avdekke årsaker og finne tiltak som kan medføre at færre sauer og lam dør på utmarksbeite. Her er det viktig at offentlige instanser og landbruksnæringen kan arbeide godt sammen. Det må i sterkere grad omstilles fra sauehold til annen husdyr- eller planteproduksjon i områder med ulv og bjørn.

9. Dersom ditt parti ønsker å sikre levedyktige og bærekraftige rovdyrbestander i Norge – hvordan ønsker dere å bidra til det?

KrF står fast på rovdyrforliket fra 2011. Der slås det fast at det skal være levedyktige bestander av de store rovdyrartene i Norge fremover. For å gjennomføre forvaltning av rovdyr på en god måte, er det viktig at man klarer å skape tillit og gjensidig forståelse mellom forskjellige aktører innenfor landbruk, miljøvern og myndigheter. Som et viktig tiltak for å dempe konfliktnivået mellom rovdyr og mennesker må det finnes gode erstatningsordninger ved tap av dyr i landbruksnæring, og for bønder som gjennomfører omstillingstiltak i de mest rovdyrberørte områdene.