BoligMentoren

BoligMentoren er en partipolitisk nøytral, og riksdekkende interesseorganisasjon for boligeiere

1. Hva vil KrF gjøre for å tilrettelegge for at de unge lettere kan være i stand til å etablere seg i boligmarkedet, særlig med tanke på økende boligpriser og de strenge egenkapitalkravene?

For det første må det bygges flere boliger slik at det blir en bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel, og prisveksten kan avta. Videre vil KrF blant annet opprette en «Leie-før-eie»-ordning under Husbanken for unge førstegangsetablerere der leien til Husbanken fungerer som avdrag på egen bolig, slik at en kan kjøpe ut boligen når en har spart opp egenkapital og kan få lån. Ellers bør Husbanken og dens lånekapasitet for øvrig styrkes. Husbanken må ikke reduseres til en bank kun for vanskeligstilte, men bør også kunne hjelpe unge og barnefamilier i etablererfasen. Det bør også bygges enda flere studentboliger. I budsjettforliket mellom KrF, V og regjeringen for 2017 ble det bevilget penger til 300 flere studentboliger enn det regjeringen hadde lagt opp til, dvs. totalt 2 500 nye studentboliger.

2. Hva mener KrF er den beste måten å forhindre en stadig økning av boligprisene? Hvilken rolle mener KrF den nye boliglånsforskriften har for de økende prisene?

Det aller viktigste man bør gjøre er å bygge flere boliger. Storbyene har særskilte behov for økt boligproduksjon, og KrF mener det er behov for å bygge noe tettere i byene. Fortetting gir mindre transport og fører til mindre belastning på klima, miljø og luftkvalitet. Det må tilrettelegges for gode oppvekstvilkår ved å prioritere grøntområder, parker og lekeplasser. KrF mener at fortetting rundt kollektivknutepunkter er helt avgjørende for å bevare byenes kvaliteter samtidig som man gjør plass til flere mennesker. Samtidig må vi sikre gode byrom og møteplasser når boligområder utvikles. Det bør bygges flere høyhus der det passer naturlig inn i bybildet.

KrF vil også ha tiltak for enklere og raskere byggeprosesser slik at kommunenes behandling og godkjenning av byggeklare tomter ikke virker unødvendig fordyrende eller tidkrevende. Vi vil tillate større lokal handlefrihet i reguleringssaker og vurdere om muligheten til innsigelser fra statlige myndigheter kan innskrenkes, så lenge dette ikke går ut over viktige nasjonale eller regionale hensyn som jordvern, fortetting og høyere bebyggelse. Vi ønsker også å samordne innsigelsesmyndighetene slik at kommunene kun møter én statlig motpart.

I tillegg har KrF støttet en økning av verdsettingen av sekundærboliger i utregningen av formuesskatt. Det vil bidra til at bolig blir mindre attraktivt som investeringsobjekt for de som allerede eier bolig, og det vil kunne dempe etterspørselen noe gjennom at det i større grad blir de som trenger en bolig som er i markedet og ikke de som er ute etter et investeringsobjekt.

3. Det meldes at stadig flere tar opp forbrukslån for å kunne dekke egenkapitalkravet ved boliglån. Hva mener KrF om den sterke veksten i husholdningenes gjeld, hvor mye er kredittgjeld og kortsiktig gjeld?

Det er grunn til å følge nøye med på økningen i husholdningenes gjeld, og dette kan utgjøre en uheldig risikofaktor for økonomien. Å ta opp forbrukslån for å dekke egenkapitalkravet er en svært uheldig ting å gjøre. KrF ønsker strengere regulering av markedsføring av kredittkort, forbrukslån og tilsvarende. KrF vil opprette et gjeldsregister som gjør det mulig for bankene å spore at en forbruker for eksempel har tatt opp forbrukslån for å dekke egenkapitalen sin. Dette vil være bra for bankenes soliditet og bra for forbrukerne, som hindres å ta opp dyre lån de ikke kan betjene. Det er avgjørende at et slikt register omfatter all gjeld.

4. Oljekrisen har akutt påvirket boligmarkedet ulikt i landet. Hvilke tiltak mener KrF kan settes i verk for å motvirke en sterk prisnedgang på boliger i de områdene?

Først og fremst er det viktig å bidra til å redusere arbeidsledigheten i disse områdene. Her er det både viktig med gode langsiktige tiltak for omstilling, omskolering, gründerskap og innovasjon, men også med strakstiltak for å stimulere den økonomiske situasjonen i de berørte områdene. I revidert nasjonalbudsjett 2016 bidro KrF for eksempel aktivt til at kommunene på Sør- og Vestlandet fikk 400 millioner kroner ekstra til vedlikehold av bygg og anlegg for å bekjempe ledigheten. Vi har også økt lærlingtilskuddet i hvert budsjett og etablert flere studieplasser på Sør- og Vestlandet.

Når arbeidsledigheten går ned, og de økonomiske utsiktene lokalt bedrer seg, vil det i sin tur også motvirke prisnedgangen i boligmarkedet i disse områdene.

5. I Norge har det vært politisk enighet i alle år om at så mange som mulig, så tidlig som mulig skal eie sin egen bolig – hvilke tanker har KrF om dette for yngre og kommende generasjoner? 

KrF mener at det fortsatt bør være et mål at flest mulig skal ha mulighet til å eie sin egen bolig. Det er en betydelig utfordring at boligprisene mange steder er så høye at personer med vanlige inntekter blir uten mulighet til å komme seg inn på boligmarkedet i rimelig avstand til jobb, barnehage osv. Derfor må vi bygge flere boliger, og blant annet Husbankens rolle må styrkes.

6. Hva mener KrF om at kommunene krever inn eiendomsskatt?  Hvordan ser KrF på bolig som skatteobjekt, også med tanke på arveavgift, formuesskatt, dokumentavgift og boligskatt?

KrF mener kommunene bør ha mulighet til å skrive ut eiendomsskatt dersom de ønsker det, slik som i dag. Det vil variere fra kommune til kommune hvordan KrF lokalt stiller seg til eiendomsskatt i sin kommune. Dette mener vi bør være opp til våre lokalpolitikere å avgjøre ettersom de kjenner forholdene i sitt lokalsamfunn best.

KrF mener at beskatningen av primærbolig, altså den boligen en person selv bor i, ikke bør skjerpes. Derimot har vi støttet økningen i verdsetting av sekundærboliger i formuesskatten for å gjøre det mindre attraktivt for kapitalsterke aktører å kjøpe opp boliger de ikke bor i selv. KrF har ikke tatt til orde for å gjeninnføre arveavgiften. Når det gjelder dokumentavgiften, er det et problem at den er en større belastning første gang man skal inn på boligmarkedet (for eksempel unge voksne) enn hvis man har vært inne lenge og for eksempel solgt en annen bolig med stor fortjeneste. KrF vil derfor utrede en ny ordning med sikte på å fjerne dokumentavgiften ved kjøp av bolig finansiert ved innføring av en viss skatt på verdiøkning ved salg av egen bolig.

7. Hva vil bli KrF sine viktigste boligpolitiske satsningsområder de neste fire år?

KrF vil peke på viktigheten av økt boligbygging, spesielt i og rundt byene gjennom fortetting og høyere bygg (særlig ved kollektivknutepunkt) kombinert med grøntområder, parker og lekeplasser. Vi trenger også en styrking av Husbankens rolle og tiltak for enklere og raskere byggeprosesser. Alle skal kunne bo godt og trygt, og sentrale boligvirkemidler som bostøtte, startlån og boligtilskudd må gjøre det mulig både å skaffe seg og beholde sin egen bolig.