Barnas Klimapanel

 • Hva vil ditt parti gjøre for at vi når bærekraftsmålene?

For det første trenger vi en ordentlig gjennomgang av hva vi må gjøre for å nå målene, og derfor vil KrF ha en egen stortingsmelding om hvordan FNs bærekraftsmål skal gjennomføres. Så er det veldig mange ulike tiltak som trengs for å nå de aktuelle bærekraftsmålene, så det blir litt mye å liste opp her, men det viktigste er at man har politikere som er bevisst på at dette er viktige mål å jobbe mot. Og den bevisstheten har politikerne i KrF.

 

Mange av bærekraftsmålene omhandler også ting som er særlig viktig internasjonalt og for å bekjempe fattigdom ute i verden. KrF mener at det er veldig viktig at Norge bruker FNs bærekraftsmål som grunnlag for norsk utviklingspolitikk.

 

 • Hva vil ditt parti gjøre for å redusere bruken av plastposer og engangsservise i Norge, når vi vet at Frankrike og deler av India allerede har laget et forbud?

KrF vil innføre en emballasjeavgift for å unngå unødvendig avfall og legge til rette for alternativ resirkulerbar emballasje som ikke er plast. Vi vil bruke avgiftssystemet aktivt for å stimulere til økt bruk av nedbrytbar plast på bekostning av fossilbasert plast.

 

 • Hvordan stiller dere dere til oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja?

KrF vil ikke åpne for oljeboring i disse sårbare områdene. Vi vil opprette petroleumsfrie soner både der, utenfor Jan Mayen, Mørebankene, kystnære områder i Skagerrak og i spesielt sårbare og kystnære deler av Barentshavet.

 

 • Hvordan stiller dere dere til dumping av gruveavfall i Førdefjorden og andre norske fjorder?

KrF sier nei til sjødeponier av gruveavfall både i Førdefjorden og andre steder i Norge.

 

 • Hva vil ditt parti gjøre for at vi sikrer verdiene som finnes i havet?

KrF er opptatt at vi må ta godt vare på havet og sikre de store naturverdiene som finnes der. Vi mener blant annet at all geologisk kartlegging og seismikk i petroleumsvirksomheten skal avpasses med hensyn til fiskerivirksomhet, økologi, fiskens gytetid og vandringsmønster. Vi vil vurdere større begrensninger mot taretråling i vernede sjøområder på grunn av samspillet mellom sjøplanter og fugleliv. I programmet vårt sier vi også at vi vil ta hensyn til og verne kaldtvannskorallrev, og at vi vil utarbeide en handlingsplan for sjøfugler innen 2020. I vinter fremmet vi et eget forslag om vernesoner i Arktis og at føre vàr-prinsippet alltid skal ligge til grunn. Det er særlig viktig i tidligere islagte områder.

KrF vil styrke innsatsen mot marin forsøpling både i form av skjerpede krav og systematisk opprydning. Vi vil at fiskere som plukker opp avfall fra havet skal kunne levere dette kostnadsfritt uten å betale en avgift slik de må i dag. Vi vil stille krav om at garn og fisketeiner har mekanismer som gjør at de løser seg opp over tid slik at de ikke fortsetter å fange fisk hvis garnet for eksempel løsner fra der det er festet. Vi vil videreutvikle og styrke oljevernberedskapen i Nord-Norge, slik at vi er godt rustet hvis et oljeutslipp skulle skje.

 

 • Hva vil ditt parti gjøre for å gjøre det lettere for folk å velge mer miljøvennlige transportmidler?

Vi må bygge ut gode og effektive kollektivtransportløsninger i sentrumsnære områder slik at flest mulig kan slippe å kjøre bil i hverdagen. Det kan gjerne kombineres med bompenger rundt de største byene, særlig på tider der er mye trafikk. Så er det mange rundt om i landet som fortsatt vil trenge bil, og for dem er det viktig at vi har bilavgifter som gjør det billigere å velge miljøvennlig og dyrere å forurense. Det skjer stadig teknologiske fremskritt som gjør at bilene blir mer miljøvennlige, men da må vi legge til rette for at folk kan velge disse. Vi må raskere bygge ut flere ladestasjoner for elbiler og hydrogenstasjoner for hydrogenbiler.

KrF mener også at vi må legge press på oss selv og på bilprodusentene, og derfor vil vi jobbe for å lovfestes at alle nye biler skal være utslippsfrie fra 2025, slik at hele bilparken er utslippsfri i 2040. Også innenfor ferge, buss og fly må man hele tiden legge til rette for og stille krav om mer miljøvennlig drivstoff.

 

 • Hva skal ditt parti gjøre for å sikre at barn blir hørt i saker som angår barn?

Det er et viktig poeng at barn skal høres i saker som angår dem. Da er det viktig at politikerne aktivt tar barn og unge med på råd og lytter til deres innspill når man skal ta beslutninger i ulike saker. I denne stortingsperioden har KrF for eksempel fått gjennomslag for å opprette Barnas transportplan, der vi blant annet har tatt initiativ til å få gode innspill fra barna selv om hva som er viktig for dem i trafikkpolitikken.

(https://www.krf.no/nyheter/nyheter-fra-krf/fullt-gjennomslag-for-barnas-transportplan/)

Vi har dessuten ved flere anledninger fremmet forslag om å lovfeste at alle kommuner må ha ungdomsråd.

 

 • Støtter ditt parti ideen om å opprette et internasjonalt klimapanel for barn?

Dette har vi egentlig ikke diskutert i partiet vårt ennå, så det må vi komme tilbake til senere.

 

 • Hva vil dere gjøre for at Norge følger opp det vi har lovet gjennom Parisavtalen?

KrF mener vi bør være tilknyttet EUs kvotemarked, slik vi er nå. Dette systemet gjør det dyrere å slippe ut klimagasser for en del sektorer fordi man må kjøpe klimakvoter utfra hvor mye man slipper ut. KrF har også gjennom flere år kjempet for en klimalov, og er kjempeglad for at den nettopp er vedtatt. Denne loven vil forplikte fremtidige regjeringer uansett partier til å kutte i utslippene.

I tillegg er det viktig at vi kutter klimautslipp i Norge fra for eksempel landbruket og fra transportsektoren. Vi må ha klare mål om mest mulig fossilfri transport, og legge til rette for økt bruk av nullutslippsbiler som elbiler, hydrogenbiler osv. Det må være billig å velge klimavennlig og dyrt å forurense, og vi må stille krav om fossilfrie løsninger på transport.

 

 • Støtter dere et mål om maks 1,5 graders temperaturøkning?

Ja, dette bør være det målet vi jobber mot, i tråd med Paris-avtalen.

 

 • Vil ditt parti støtte et forbud om bruk av miljøfiendtlig palmeolje?

KrF har vært med på å fremme forslag i Stortinget om at all offentlig transport skal bruke drivstoff som er fri for palmeolje. Vi er også opptatt av å jobbe for at alt biodrivstoff i Norge skal være bærekraftig og uten miljøfiendtlig palmeolje. Her vil det også være viktig å jobbe sammen med for eksempel EU, slik at det blir en større endring i hele Europa og for så vidt også i resten av verden.

 

 • Hva vil ditt parti for å sikre kildesortering i alle norske kommuner?

KrF mener at alle kommuner må få skikkelig kildesortering og bedre materialgjenvinning. Vi synes at man bør vurdere om kommunene i større grad skal ha en form for felles standard for kildesortering av avfall. Vi vil også bedre ordningene for innsamling av spesialavfall ytterligere, blant annet gjennom at det skal etableres flere miljøstasjoner.

 

 • Hva vil ditt parti gjøre for at vi når målet om å stoppe tapet av biologisk mangfold?

KrF mener at hensynet til biologisk mangfold må innarbeides og tas hensyn til i all arealplanlegging og naturbruk. Vi vil iverksette konkrete tiltak som øker kompetanse og kapasitet på miljø i kommunene, og videreutvikle planleggingen for naturmangfold i kommunene. Det er også nødvendig med langt bedre kunnskap om hvor de verdifulle naturtypene og de truede artene finnes. KrF vil også sikre at den nasjonale handlingsplanen for biologisk mangfold gjennomføres med gode tiltak. Særlig verdifulle områder må ivaretas gjennom naturverntiltak, men det er også viktig å bevare biologisk mangfold gjennom bærekraftig aktivitet som landbruk og skogbruk som er viktig for leveforholdene til noen typer arter. I Stortinget har KrF for eksempel fremmet et eget forslag om en strategi for å sikre et fortsatt mangfold av villbier og andre pollinerende insekter som har en svært viktig funksjon i økosystemene våre.