Akademikerne

KrFs svar på spørsmål fra Akademikerne (spørsmålene var stilt i et skjema som i utgangspunktet la opp til Ja, Nei eller Vet ikke som svarmuligheter)

Sterke lokalsamfunn

Mener partiet det er riktig å overføre flere oppgaver fra staten/fylkeskommunen til kommunene?

Ja, men først og fremst fra staten. Oppgaver fra direktorater, departementer og Fylkesmannen må også overføres til et nytt folkevalgt regionalt nivå.

Mener partiet at vi bør ha større og færre kommuner i Norge?

Ja, KrF mener det er behov for en kommunereform der en del kommuner slår seg sammen der det finnes åpenbare fordeler av det. Det er en stor fordel med størst mulig grad av enighet fra det lokale nivået. Kommuner med lite å hente på sammenslåing må også sikres økonomisk grunnlag.

Mener partiet at det å prioritere tiltak for å utvikle sterkere regionale bysentra kan være en motvekt til sentraliseringen i Oslo-området?

Ja, men det er også viktig å legge til rette for at det er mulig å bosette seg utenfor byene.

Går partiet inn for å belønne kommuner som skaper næringsvekst?

Ja, vi vil belønne kommuner som legger til rette for verdiskaping, og det blir de på mange måter. Men vi støtter ikke regjeringens forslag til kommunal selskapsskatt, fordi den vil gi mer til noen få, velstående kommuner, mens det store flertallet av kommuner landet rundt vil tape. Den vil ta fra kommuner som sliter og gi til de som går godt og som har mindre behov for pengene, stikk i strid med offentlig motkonjunkturstyring ellers.

Mener partiet det er behov for tiltak som skal styrke kompetansenivået i norske kommuner?

Ja

Barn og unge

Vil partiet fremme konkrete tiltak for å styrke det forebyggende helsearbeidet overfor barn og unge?

Ja

Går partiet inn for tiltak som skal styrke barn og unges rettssikkerhet?

Ja

Mener partiet det er viktig med tiltak overfor barn og unge for å redusere effektene av sosiale forskjeller?

Ja

Mener partiet at omfanget av fysisk aktivitet i skolen bør styrkes?

Ja

Vil partiet foreslå tiltak som skal styrke integrering og inkludering av barn og unge med fremmedkulturell bakgrunn?

Ja

Utdanning og forskning

Mener partiet at skoleeiers (kommunene) muligheter for styring av skolen bør styrkes?

Ja, på en del områder. Samtidig er det også viktig å sikre at lærerne gis tillit til å utøve læreryrket på en god måte til beste for elevene.

Går partiet inn for tiltak for å styrke kvalitet i skoleledelse i grunnskolen?

Ja

Vil partiet arbeide for/fremme forslag om at universitetsutdannede lektorer skal være hovedregelen i studiespesialiserende fag, og foretrukket på ungdomstrinnet?

Nei

Vil partiet fremme forslag om at universiteter og høyskoler skal spisse sin faglige profil slik at Norge kan oppnå fagmiljøer og institusjoner i verdensklasse?

Ja

Vil partiet arbeide for/fremme forslag om at den norske forskningsinnsatsen skal være tre prosent av BNP innen 2030 i tråd med langtidsplanen for forskning?

Ja

Nærings- og arbeidsliv

Vil partiet fremme forslag om en helhetlig innovasjonspolitikk i Norge?

Ja

Vil partiet gå inn for tiltak som gir gründere bedre tilgang på kapital i tidligfasen/pre-såkornkapital?

Ja

Vil partiet fremme forslag til tiltak for å utnytte innvandreres kompetanse bedre i norsk arbeidsliv?

Ja

Vil partiet fremme tiltak som kan fremme og øke innovasjonen i offentlige innkjøp og tjenester?

Ja

Vil partiet endre tjenestemannsloven og universitets- og høyskoleloven slik at adgangen til midlertidig tilsetting i staten begrenses?

Ja, KrF ønsker en harmonisering av regelverket for midlertidige ansettelser i tjenestemannsloven og arbeidsmiljøloven.