Akademikerene

 

 

Ja

Nei

Ikke   sikker/vet ikke

Næringsliv   og nyskaping

Vil partiet jobbe for å   få til programmer/tiltak/incentiver som gir teknologi- og   kompetanseoverføring mellom næringer?

 

Ja

 

 

Vil partiet   fremme/støtte forslag om at offentlig innkjøpspolitikk skal ha som krav å   redusere klimautslipp/miljøbelastning?

 

Ja

 

 

Vil partiet vedta   endringer i skattepolitikken som stimulerer til investeringer i bio- og   sirkulærøkonomi?

 

Ja

 

 

Vil partiet   fremme/støtte forslag om en innkjøpspolitikk som stimulerer til innovasjon og   styrking av norske IKT-miljøer?

 

Ja

 

 

Vil partiet sikre økte   investeringer i sykehusene når det gjelder bygg og utstyr?

 

 

Ja

 

 

Utdanning   og forskning

Vil   partiet sikre at ordninger for kompetanseløft også omfatter høyt utdannede?

 

Ja

 

 

Vil   partiet fremme/støtte forslag som sikrer lærere rett og plikt til faglig   videreutvikling?

 

Ja

 

 

Vil   partiet fremme/støtte forslag om at studiestøtten skal utgjøre 1,5 G?

 

Ja

 

 

Vil   partiet sikre at høyere utdanning fortsatt skal være gratis ved offentlige   universiteter og høyskoler?

 

Ja

 

 

Vil   partiet fremme/støtte forslag for å sikre at næringslivets andel av forskning   og utvikling tilsvarer 2% BNP innen 2030?

 

Ja

 

 

Vil   partiet fremme/støtte forslag om incentiver til universiteter og høyskoler   for å sikre kvaliteten i masterutdanningene?

 

Ja

 

 

Vil   partiet fremme/støtte forslag om et kraftig bygnings- og utstyrsløft for   universiteter og høyskoler?

 

 

 

Dette vil vi vurdere nærmere på et senere   tidspunkt

Vil   partiet støtte/fremme forslag om et bedre system for å vurdere utenlandsk   utdanning og hjelpe innvandrere videre mot en utdanning godkjent i   Norge? 

 

Ja

 

 

Arbeidsliv

Vil partiet   fremme/støtte forslag om å utrede/gi selvstendig næringsdrivende og   freelancere bedre rettigheter ved sykdom, uførhet, pensjon?

 

Ja

 

 

Vi partiet fremme/støtte   forslag om å styrke varslervernet i norsk arbeidsliv, herunder bedre   vilkårene og kulturen for ytringsfrihet i offentlig sektor?

 

Ja

 

 

Vil partiet gå inn for å   lovfeste permitteringsordningen?

 

Nei

 

 

Vil partiet   fremme/støtte forslag om å fullføre gjennomføringen av pensjonsreformen i   offentlig sektor?

 

Ja

 

 

Vil partiet   fremme/støtte forslag som endrer arbeidstidsbestemmelsene for personer i   særlig uavhengig stilling?

 

 

 

Dette har vi ikke diskutert i partiet nylig

Vil partiet   fremme/støtte forslag om selvstendig opptjeningsrett til foreldrepenger for   far?

 

Ja

 

 

Vil partiet fremme   forslag om at en større del av foreldrepengeperioden deles likt mellom mor og   far?

 

Ja, KrF vil ha kvoter på 14 uker, men vi utvider   total foreldreperm. med 4 uker, så det reduserer ikke fleksibiliteten for   familiene.

 

 

Vil partiet gå inn for   tiltak som kan trygge den norske samarbeidsmodellen mellom partene i   arbeidslivet og myndighetene?

 

Ja

 

 

Vil partiet fortsette et   forpliktende samarbeid med partene i arbeidslivet om grunnleggende   velferdsordninger som sykelønnsordningen og eventuelle endringer i denne?

 

Ja

 

 

Vil partiet ta aktive   grep for å bedre tillitsforholdet mellom ledelse og ansatte i de statlige   helseforetakene?

 

Ja