Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan

Vil   partiet?

JA

NEI

Ingen   mening

Kommentar

Sette   folkehelse foran næringsinteresser i alkoholpolitikken?

 Ja

 

 

 

Bevare   Vinmonopolet?

 Ja

 

 

 

Avvikle   taxfreeordningen?

 

 Nei

 

I denne perioden   var vi med på å vedta en helhetlig utredning om taxfree-ordningen, inkludert   en gjennomgang av de sosialpolitiske perspektivene. Så langt har KrF pekt på   viktigheten av at Vinmonopolet bør overta taxfree-salget. Vi vil også reversere   ordningen med at tax-freekvoten av tobakk kan byttes med alkohol.

La   Vinmonopolet overta taxfreesalget?

 Ja

 

 

Dette har vi   fremmet forslag om i Stortinget.

Styrke   kontrollen med alkoholsalg i butikk?

 Ja

 

 

 

Tillate   salg av sterkøl i butikk?

 

 Nei

 

 

Utvide   de maksimale skjenketidene?

 

 Nei

 

KrF vil redusere   maksimal skjenketid fra kl. 03.00 til 02.00.

Jobbe   for flere alkoholfrie arenaer?

 Ja

 

 

 

Sørge   for innholdsmerking på alkoholemballasjen?

 Ja

 

 

Dette har vi   vært med på å fremme forslag om i Stortinget.

Igangsette   heroinassistert behandling?

 

 Nei

 

 

Legalisere   narkotika (gjøre bruk lovlig/åpne for lovlige utsalg)?

 

 Nei

 

 

Øremerke   mer penger til helsesøstre?

 Ja

 

 

 I KrFs alternative statsbudsjett for 2017   foreslo vi å øremerke 400 mill til skolehelsetjenesten og helsestasjoner.

Øremerke   tilskudd til kommunenes oppfølging av rusavhengige?

 Ja

 

 

 I KrFs alternative statsbudsjett for 2017   foreslo vi øremerking av 270 mill til kommunalt rusarbeid, 30 mill til   forebygging av alkoholskader og 150 mill til frivillige og ideelle org innen   rusfeltet.

Bygge   flere rusmestringsenheter i norske fengsler?

 Ja