Menneskehandel

Slaveri er utnytting av barn, kvinner og menn til å utføre arbeid og tjenester, herunder prostitusjon, vinningskriminalitet, salg av narkotika og tigging, ved bruk av vold, trusler og andre kontrollmekanismer.  Menneskehandel er grov kriminalitet, og er både et nasjonalt og internasjonalt problem. KrF mener innsatsen for å bekjempe vår tids slaveri må intensiveres.

Menneskehandel skjer også i Norge. Når vi kjøper varer eller tjenester og vi tenker at det er for godt til å være sant – er det trolig det. Vi må få mer kunnskap om hva menneskehandel er, slik at vi ikke ufrivillig bidrar til at mennesker blir holdt som slaver, enten i Norge eller utlandet.

Noen av tiltakene KrF skal jobbe for fremover:

 • Opprette flere egnede botilbud og spesialiserte krisesentre for ofre for menneskehandel.
 • Tiltak som kan høyne kompetansen på sosial dumping i næringer som er spesielt utsatt, blant annet servicenæringen og bygg- og anleggsbransjen, og de som studerer ved fagutdanninger som rekrutterer til utsatte næringer.
 • Politi, påtalemyndighet, tollvesenet, sikkerhetsansatte på flyplasser, barnevernsansatte, ansatte på asylmottak, helsepersonell, lærere m.m. skal få kompetanse til å kunne identifisere ofre for menneskehandel
 • Opprette en sentral enhet som har ansvar for det koordinerende arbeidet knyttet til menneskehandel
 • Vil at «slaveri og tilsvarende omstendigheter» skal tas inn som nye straffalternativ i straffeloven
 • Sikre at mennesker, hvor det er sannsynliggjort at de er ofre for menneskehandel, skal få oppholdstillatelse i Norge
 • Adgangen til å gi begrenset opphold til enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år må fjernes
 • Alle store byer skal ha en helhetlig handlingsplan med tiltak om bekjempelse av menneskehandel og vår tids slaveri
 • Nasjonale kampanjer om menneskehandel i de største byene
 • Opprettholde forbud mot kjøp av seksuelle tjenester
 • Ofre for menneskehandel skal få rett til helsehjelp i refleksjonsperioden selv om de ikke har fått ID-nummer
 • Egen handlingsplan med tiltak som er spesielt rettet mot barn som er ofre for menneskehandel
 • Opprette senter for barn som er ofre for menneskehandel eller som har vært barnesoldater