Handel

Økt handel er en av de viktigste måtene verdens fattige kan skape økonomisk utvikling landene sine. Disse landene må integreres bedre inn i verdensøkonomien, og de lokale og regionale markedene, særlig i Afrika, må utvikles. En del av utviklingslandenes varer stenges i dag systematisk ute fra markedene i rike land gjennom regler, tollmurer, kvoter og subsidier. Samtidig nektes utviklingsland å beskytte sine egne markeder, og de utsettes for dumping av subsidierte varer fra rike land.

KrF mener Norge må prioritere åpning av verdenshandelen gjennom forhandlinger i WTO. Målet må være å ivareta fattige lands interesser, samtidig som vi kan opprettholde et bærekraftig landbruk i Norge. I påvente av en ny avtale i WTO bør Norge gå foran gjennom å gi flere fattige land tollfritak og stimulere til at import av landbruksvarer fra EU erstattes med import fra fattige land. All dumping av norske landbruksvarer i utlandet må stanses.