Barsel og kvinnehelse

KrF mener alle skal ha tilgang til helsetjenester med god kvalitet i rimelig nærhet til der de bor. Det er særlig viktig når det gjelder akuttberedskap og fødetilbud. 

KrF vil:

  • Digitalisere helsekort for gravide.
  • Opprette et nasjonalt kompetansesenter for fødsel- og barselomsorg, blant annet med hensikt å forebygge fødselsskader.
  • At alle kvinner skal få tilbud om en oppfølgingssamtale med jordmor eller fødselslege tre uker etter fødsel.
  • At en del av barselomsorgen skal være tilbud om én time hos fysioterapeut, for å sjekke bekken/magemuskulaturen eller andre fysiske utfordringer etter svangerskap/fødsel.

KrF mener kvinnehelse i regjering har bidratt til en større satsing på kvinnehelse. Dette har lenge vært et mindre prioritert område innen forskning og utvikling av legemidler, spesielt globalt. Regjeringen satt i 2021 ned et utvalg som skal lage en ny utredning om kvinners helse.

Fra regjeringen.no:

«Utvalget skal se på helse i et helhetlig perspektiv og gjennomgå problemstillinger som gjelder likeverdighet mellom kjønnene på helseområdet.

Helseutfordringer henger sammen med faktorer som utdanning og inntekt, alder, forhold i familie- og arbeidslivet, geografi, pårørendeoppgaver, vold og overgrep, og det å tilhøre minoritetsgrupper. Utredningen skal også ta opp helse i et kjønnsperspektiv blant etniske minoriteter. Og det skal ses hen til hvordan kjønn samvirker med andre faktorer som funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet og sosioøkonomisk bakgrunn.»

KrF vil: 

  • Styrke forskning på kjønnsforskjeller når det gjelder virkninger og bivirkninger på legemidler
  • Prioritere forskning på kvinnehelse og opprette en kvinnehelseportal.
  • Høyne helsestasjoners og legers kompetanse for å hjelpe kvinner som har vært utsatt for kjønnslemlestelse.