Eggdonasjon

KrF ønsker ikke å åpne opp for eggdonasjon i Norge.

Debatten om eggdonasjon er en vanskelig debatt fordi vi alle ønsker å gjøre det vi kan for å hjelpe ufrivillig barnløse. Det er ingen tvil om at ufrivillige barnløse sitt ønske om å få et barn er dyptliggende og sterkt, og at de vil kunne være gode omsorgspersoner. Selv om det ikke kan hevdes å være en rettighet å få barn, forstår vi alle at ufrivillig barnløshet kan oppleves svært vanskelig. Men det betyr ikke at myndighetene bør sørge for at alle får barn, uansett. Vi kan og bør ikke tillate alt, selv om det er teknologisk mulig. Som politiske partier som skal bidra til gode rammer for samfunnet vårt, må vi tenke prinsipielt og overordnet. Noen ganger innebærer de etiske grensene at staten ikke benytter alle tilgjengelige tekniske muligheter til å sikre alle voksne et barn.

For KrF er hensynet til barna og deres rett til å kjenne sitt opphav avgjørende. KrF mener eggdonasjon bryter med en langvarig biologisk, kulturell og sosial forståelse av at den som føder, er mor til barnet. Ved eggdonasjon får barnet en genetisk mor, og kvinnen som bærer frem og føder barnet, er barnets juridiske og sosiale mor. Når barnet har en genetisk mor, hun som donerer egget, og i tillegg en mor som bærer barnet frem, blir det biologiske, det som har med kropp og natur å gjøre, delt i to. Biologi betyr mye for mange mennesker, men biologi er ikke alt. Hvor viktig biologisk familie er for det enkelte mennesket, er opp til den enkelte å vurdere. Men som myndigheter og som samfunn bør vi være forsiktig med å frata enkeltmennesker mulighet til å vokse opp med sitt opphav og sin familie.

I tillegg kan eggdonasjon bidra til et ytterligere press mot sorteringssamfunnet gjennom mulighet for å velge bort kvaliteter hos barnet man ikke ønsker eller plukke ut kvaliteter og egenskaper man vil ha. Å åpne for eggdonasjon kan også på sikt gjøre det vanskeligere å forhindre surrogati, som innebærer at kvinner skal stille kroppen sin til disposisjon for å bære frem barn for andre. 

Alle disse momentene taler mot å åpne for eggdonasjon. I en politisk debatt om samfunnsutvikling og etiske hensyn mener vi at menneskeverdargumentasjon om sortering, synet på barnet og hensynet til barn blir enda viktigere enn ønsket om å bruke slik teknologi. KrF vil verne om barna og de svakeste i vårt samfunn.