Assistert befruktning

En del par i Norge opplever ufrivillig barnløshet. Dette kan oppleves som veldig vanskelig for mange. Derfor finnes det tilbud om assistert befruktning der slike par kan få hjelp til å få barn. KrF ønsker å opprettholde dette tilbudet.

Samtidig er det viktig å være obs på at det er etiske utfordringer knyttet til assistert befruktning. Som oftest befruktes flere egg enn de som settes inn i kvinnens livmor. De befruktede eggene som er til overs kastes. Det er etisk problematisk. For KrF er det grunnleggende prinsipp at mennesker har en uendelig verdi fra unnfangelse til naturlig død. KrF er derfor opptatt av at man så langt det er mulig unngår å befrukte flere egg enn de som settes inn i kvinnens livmor. 

97 prosent av de som bruker assistert befruktning i Norge i dag bruker sine egne arveanlegg, det vil si egg fra mor og sæd fra far. KrF mener det er viktig at vi legger opp til et samfunn der flest mulig får vokse opp og kjenne sitt eget biologiske opphav. Derfor bør eggdonasjon fortsatt være forbudt, og vi bør avvikle tilbudet om sæddonasjon. Vi har stor forståelse for at mange ønsker å få barn, og at det kan oppleves som en stor sorg at man ikke er i stand til det. Vi mener likevel at vi som samfunn i minst mulig grad bør aktivt legge til rette for at barn får vokse opp uten å kjenne sitt biologiske opphav. For de parene dette gjelder er adopsjon en mulighet.