Abort

KrF mener det må til et tverrpolitisk løft for et samfunn med færrest mulig svangerskapsavbrudd og legge til rette for et samfunn med plass til alle. 

Et slikt løft bør legge vekt på å:

  • Forebygge uønskede graviditeter. Ungdom og unge voksne må sikres et bedre tilbud om rådgivning og veiledning ved å styrke tjenestene og organisasjonene som gir slike tilbud. Seksualundervisningen må vektlegge grensesetting, og prevensjon må være lett tilgjengelig. Ungdom mellom 16 og 26 år skal sikres gratis prevensjon. 
  • Sikre at kvinner i vanskelige livssituasjoner ikke opplever abort som det eneste alternativet. Alle gravide må sikres informasjon og nøytral veiledning – og samfunnet må stille opp med støtte til gravide i vanskelige livssituasjoner. Ordningene rundt fødsel må sikre at alle gravide har økonomisk trygghet i svangerskapet ved å øke studiestipend og engangsstønad. 
  • Forsterke oppfølgingen av familier som venter og får barn med behov for ekstra oppfølging. Foreldre som får barn med nedsatt funksjonsevne må sikres nødvendig hjelp gjennom hele barnets oppvekst og inn i voksen alder. Likeverdsreformen må følges opp og videreføres slik at alle familier har «én dør inn» til det offentlige hjelpeapparatet og en fast koordinator med kapasitet og kompetanse til å bistå familiene.

Dagens grense for fri abort går ved uke 12 i svangerskapet. Fra uke 12 og frem til uke 18 kan man ta abort på visse vilkår. Det er en såkalt nemnd bestående av to oppnevnte leger som avgjør om kriteriene er oppfylt. Etter uke 18 må saken også prøves i nemnd, men det er strengere kriterier og helt unntaksvis at man går inn for å utføre en abort så sent i svangerskapet.

På denne måten har det ufødte barnet et økende rettsvern. At det finnes kriterier som blir vurdert av fagpersoner viser både i praksis og symbolsk at det ufødte barnet har en verdi og har krav på en beskyttelse. Nemndene skal også fungere som en støtte til den gravide, som står overfor et vanskelig valg og som ofte er i en vanskelig livssituasjon når abort sent i svangerskapet blir aktuelt. 

Ved å fjerne nemnden fjerner man samfunnets ordning for å gi fosteret et rettsvern. Det er derfor det er så alvorlig når flere partier nå går til valg på å fjerne dette vernet. SV ønsker å fjerne nemndene helt frem til fosteret kan overleve utenfor mors mage (uke 22), mens AP, Rødt og MDG vil fjerne de frem til uke 18. Dette skjer samtidig som den medisinske utviklingen gjør at vi redder stadig flere og stadig yngre barn ved for tidlige fødsler. 

KrF sier et tydelig nei til en slik radikal utvidelse av abortgrensen og svekkelse av rettsvernet. 

Les mer om forslagene som vil føre til en radikal utvide av abortloven her: https://krf.no/nyheter/krf-om-aps-abortvedtak-trist-og-urovekkende/

KrF ønsker å erstatte dagens abortlov med en lov som legger til grunn at fosteret har menneskeverd, som er bedre tilpasset utviklingen innen medisinsk teknologi og som ivaretar hensynet til fosterets verdi og rett til liv, og den nødvendige ivaretakelsen av kvinnens trygghet og helse på en etisk forsvarlig måte. Dette må komme som et resultat av en bred forståelse for og tilslutning til en ny, oppdatert og mer etisk forsvarlig lov, en grundig offentlig utredning og en ansvarlig lovprosess.

Les mer om forslaget her: https://krf.no/nyheter/onsker-tverrpolitisk-loft-for-faerre-aborter/

KrF vil: 

  • Jobbe for å forhindre en radikal utvidelse av dagens abortgrense
  • Ta initiativ til et tverrpolitisk løft for et samfunn med færrest mulig svangerskapsavbrudd og legge til rette for et samfunn med plass til alle.
  • Fortsette arbeidet med å forebygge uønskede graviditeter.
  • Sikre økonomisk støtte rundt den gravide slik at ikke abort oppleves som eneste utvei i en vanskelig livssituasjon. 
  • Forsterke oppfølgingen av familier som venter og får barn med behov for ekstra oppfølging.
  • Styrke foreldres rett til informasjon og veiledning under svangerskapet og klargjøre helsepersonells ansvar.
  • Sikre at kvinner som opplever spontanaborter også får tilbud om oppfølging i helsetjenesten.

Les mer i vårt program.