Abort

Redusere antallet aborter – et felles prosjekt

Hvert år utføres det om lag 12 000 svangerskapsavbrudd i Norge (2018). Tidligere har tallet vært høyere. Uansett hva man tenker om når livet starter, så tror vi alle vil være enige i at færrest mulig skal måtte utsettes for den påkjenningen det er å bli uønsket gravid. Det får vi til ved å hindre uønskede graviditeter gjennom prevensjon og informasjon, og å sikre at flest mulig føler at de vil få den økonomiske og rådgivende støtten de trenger for å bære frem og ta vare på barnet i magen.

Dette er også KrFs hovedprioritet innen abortpolitikken, og vi har erfart at det er mulig å få til endringer i samarbeid med andre partier. I Granavolden-ærklaringen, som ble forhandlet frem mellom Høyre, KrF, FrP og Venstre, fikk KrF for eksempel kjempet inn et punkt om at vi skal «legge frem en handlingsplan for å redusere antall uønskede graviditeter og svangerskapsavbrudd med en tredjedel på ti år».

Eksempler på viktige grep vi kan og bør ta

Engangsstønaden til mødre som ikke har vært i lønnet arbeid (fordi de for eksempel har studert) har KrF sørget for å øke og knyttet den til grunnbeløpet i folketrygden, slik at den vil øke «automatisk» ved at den følger prisøkningen i samfunnet. Slik bidrar vi til at færrest mulig tar abort fordi de ikke føler de har råd til å få barn.

Det må ellers gis best mulig rådgivning til kvinner som blir uplanlagt gravide slik at disse vet hvilke støtteordninger som finnes, og hva samfunnet vil stille opp med av hjelp hvis hun bærer frem barnet. Seksualundervisningen i skolen må forbedres, slik at den legger mer vekt på å gi mot til selv å sette grenser tidlig og respektere andres seksualitet. Ordningen med gratis prevensjon bør utvides til å gjelde kvinner opptil 24 år, noe regjeringen skal få til ved å gradvis inkludere flere og flere i ordningen. 

KrF vil at helsepersonell ikke skal oppfordre til eller ta initiativ til abort dersom det ikke er fare for liv og helse. I dag er det en del kvinner eller par som har opplevd å bli møtt av helsevesenet med et spørsmål om de skal ta abort, uten at kvinnen selv har brakt det opp. Det er en helt uakseptabel praksis. Ingen skal føle seg presset til å ta en abort.

Abortloven

KrF mener alle mennesker har et ukrenkelig menneskeverd i kraft av å være mennesker. Det gjør at alle mennesker også har en del fundamentale rettigheter som menneske, og den mest grunnleggende av disse er retten til liv. Livet starter ved unnfangelsen, og derfor mener KrF at alle mennesker har rett til liv fra unnfangelse til naturlig død.

KrF vil også primært erstatte dagens abortlov med en lov som sikrer rettsvern for ufødt liv. Vi vil ikke tilbake til det gamle nemndsystemet, men vil at en ny lov skal legge fosterets rett til liv til grunn, og at avgjørelser knyttet til liv og helse tas i dialog mellom pasient og lege. Dette fjerner ikke alle etiske dilemmaer. Det vil, uansett hvilken lov vi har, oppstå vanskelige avveininger som må løses i dialog mellom helsepersonell og den enkelte. Dette vil for eksempel gjelde tilfeller der morens liv eller helse står i fare som en følge av svangerskapet, eller der svangerskapet er et resultat av et overgrep.

Sortering av mennesker med nedsatt funksjonsevne

Medisinsk vitenskap og forskning gjør det mulig å få vite stadig mer om fosteret på et tidlig stadium. Det gjør at mange gravide og ufødte kan få behandling og hjelp som tidligere var umulig. Samtidig gir mulighetene oss nye etiske dilemmaer. Denne kunnskapen brukes allerede i dag til å identifisere barn med redusert funksjonsevne eller sykdommer som ikke kan behandles, med formål å utføre selektiv abort dersom man finner avvik hos barnet. KrF har derfor lenge ønsket en endring i abortlovens paragraf 2c, noe som ble gjennomført i 2019. KrF vil videre ikke tillate forskning på befruktede egg. Ved assistert befruktning kan embryoers gener undersøkes før de settes inn i livmoren. På den måten velger man embryo ut fra hvilke egenskaper man ønsker hos barnet (preimplantasjonsdiagnostikk). KrF vil ikke tillate slik sortering av mennesker basert på egenskaper.