Menneskeverd

17. Koordinator for familier med barn som har spesielle behov
Vi vil at foreldre skal få bruke tiden til sin å være foreldre, ikke til å være en administrator i barnets liv. Derfor er en viktig del av likeverdsreformen som KrF har fått gjennomslag for å sørge for at pårørende får støtte og avlastning. Foreldre som venter barn med spesielle behov skal få lovfestet rett til koordinator allerede under svangerskapet.

18. Nei til selvbestemt tvillingabort
KrF fikk i regjeringsforhandlingene gjennomslag for at fosterreduksjon, såkalt tvillingabort, ikke lenger skal være selvbestemt i Norge. Nå er dette vedtatt.

19. Forenklede dokumentasjonskrav for foreldre som får penger for å pleie sine alvorlig syke eller funksjonshemmede barn.
Mange har lest om gutten Ask som for å få logopedhjelpen hadde behov for to ganger i året måtte få bekreftelse fra legen på at han fortsatt hadde Downs syndrom. Familier skal slippe denne unødvendige belastningen. Regjeringen skal derfor sende på høring forslag til hvordan vi kan forenkle dokumentasjonskravene for familier i lignende situasjoner.

20. Utvalg som skal se på forbedring av BPA-ordningen
BPA er viktig for at alle skal kunne delta i samfunnet. I dag vet vi at tilbudet varierer mellom kommunene, og mange opplever at ordningen ikke fungerer etter intensjonen. KrF fikk på Granavolden gjennomslag for et utvalg som skal gjennomgå ordningen i sin helhet og foreslå forbedringer. Dette er nå satt ned og skal levere sin rapport høsten 2020.

21. Nasjonal ordning med tilrettelagt transport (TT-ordningen)
For synshemmede og andre med sansenedsettelse er den nasjonale TT-ordningen viktig for å kunne leve normalt og aktivt hverdagsliv. Etter flere år med opptrapping vil den nasjonale TT-ordningen nå dekke hele landet. Det betyr svært mye for mange. Mennesker som tidligere var isolerte, ikke kom seg nok ut, ikke kunne følge barna på trening eller andre aktiviteter, har nå har fått et helt nytt liv og en bedre familiesituasjon. Nå kan de leve et aktivt liv på en helt annen måte enn før.

22. Gjeninnføring og utvidelse av ordningen med pleiepenger når barn dør
Alle foreldre som mister et barn er i en svært sårbar og vanskelig situasjon. Noen av disse har vært hjemme med pleiepenger for å ta vare på barnet. I en slik situasjon bør familien få litt tid til å områ seg. Derfor gjeninnfører regjeringen ordningen med 12 uker ekstra pleiepenger for de som har vært lenge hjemme på fulltid med pleiepenger. I tillegg utvider vi ordningen slik at de som har vært hjemme på deltid, eller kortere tid også fortsetter å få pleiepenger i 6 uker etter at barnet er gått bort.