Klima og miljø

48. Historisk klimaavtale med jordbruket
Med KrF i førersetet har regjeringen og organisasjonene i jordbruket undertegnet en intensjonsavtale om å arbeide for reduserte klimagassutslipp, og økte opptak av karbon fra jordbruket. Med denne avtalen går jordbruket foran andre næringer og inngår en viktig avtale som berører 40 000 næringsaktører over hele landet. Avtalen legger til rette for at jordbruket skal bidra til at vi i Norge når klimamålene.

49. 100 mill. kr til handlingsplan for grønn skipsfart
Norge skal være i førersetet på å utvikle ny teknologi som kan bidra til å få ned klimautslippene. Vi har satt mål om å halvere utslippene fra sjøfart og fiske innen 2030. Satsingen på grønn skipsfart er et viktig grep i klimapolitikken. Gjennom handlingsplanen for grønn skipsfart legger regjering fram politikk som skal kutte utslipp hjemme, styrke næringen og bidra til å utvikle ny og klimavennlig teknologi som kan eksporteres globalt. Dette er også med på å skape vekst og arbeidsplasser langs hele kysten.

50. 2,3 mrd kroner til havvindpark
Hywind Tampen blir den første havvindparken i Norge, og kan bli den største flytende havvindparken i verden når den starter opp Hywind Tampen vil bidra til at oljefeltene rundt seg reduserer CO₂-utslippene med mer enn 200.000 tonn per år, noe som tilsvarer de årlige utslippene fra 100.000 personbiler.

51. Norge innfører forbud mot engangsplast
Plast i naturen er en stor miljøutfordring, og gjør skade på dyr, fugl og fisk. Derfor vil regjeringen forby all engangsplast, og enkelte plastartikler vil forbys allerede innen sommeren 2020.

52. Ny garantiordning for fornybar energi
Å legge til rette for investeringer i fornybar energi i fattige land, er både god klimapolitikk og god utviklingspolitikk. Regjeringen har lansert en satsing på garantiordninger for å redusere risikoen ved å investere i fornybar energi i utviklingsland, og vil bruke 300 mill. kroner på dette til neste år. Det er anslått dette vil kunne utløse opp mot 10 milliarder kroner i investeringer i fornybar energi i utviklingsland, og bidra til produksjon av ny energi to-tre ganger samlet strømforbruk i Rwanda, med en klimagevinst på 1-2 millioner tonn CO2 per år.

53. Oljefondet gis mulighet til å investere i grønn energi
Oljefondet har tidligere ikke kunnet investere i såkalt unoterte selskaper – altså de som ikke er på børs. Dette har i praksis gjort det vanskelig å investere i fornybar energi. Nå har investorene fått mandat til å investere i unotert infrastruktur. I praksis betyr det investering i grønne fornybarprosjekter – en viktig del av det grønne skiftet

54. Oljefondet går ut av oljeselskap
I 2015 stod KrF alene med SV om å ville trekke oljefondet ut av oljeselskap, nå er det blitt en realitet.
Våren 2019 trakk oljefondet seg ut av såkalte «oppstrømsselsskaper». Begrunnelsen for å selge seg ut av disse selskapene er å spre risikoen for hvordan et oljeprisfall vil ramme norsk økonomi og de norske sparepengene.