Internasjonal solidaritet

23. Kraftig bistands-økning i budsjettet.
Neste år øker vi bistandsbudsjettet med 3,6 prosent til 39,2 milliarder. Det er en økning på hele 1,4 mrd. kroner. Målet om at 1 prosent av BNI skal gå til bistand nås. Her er KrF selve garantisten i norsk politikk.

24. Eget bistandsprogram mot moderne slaveri
I dag lever 40 millioner mennesker under slaveri-liknende forhold - i tvangsarbeid, i grovt barnearbeid, som ofre for menneskehandel eller i tvangsekteskap. Det har er aldri før har vært flere slaver, enn i dag – og slaveriet er den raskest voksende menneskerettighetsutfordringen i verden. I budsjettet for 2020 er det satt av 200 mill. kroner til et eget program mot moderne slaveri.

25. 3000 kvoteflyktninger i 2020
I regjeringsplattformen har KrF fått gjennomslag for et rekordhøyt antall kvoteflyktninger. Norge skal årlig ta imot 3000 kvoteflyktninger, og dette gjennomføres.

26. Klimatilpasning og sultbekjempelse er det nye flaggskipet i norsk utviklingspolitikk.
Regjeringen øker støtten til klimatilpasning, forebygging av klimarelaterte katastrofer og sultbekjempelse med 500 millioner kroner i budsjettet for 2020. I dette ligger det også en økt innsats for et klimatilpasset landbruk og matsikkerhet med 100 millioner kroner, til om lag 1,2 milliarder. Til sammen brukes rundt 7 milliarder kroner av bistandsmidlene på klimatiltak.

27. Økt fattigdomsfokus, og mer til Afrika sør for Sahara
I budsjettet for 2020 øker støtten som er øremerket til Afrika med 75 millioner kroner. I tillegg styrker vi innsatsen gjennom Verdensbankens fond for de fattigste landene og Det afrikanske utviklingsfondet - med til sammen 5 mrd. kroner for den neste treårsperioden. Det meste av dette går til de minst utviklede landene.

28. De aller mest sårbare settes først.
Et samfunns styrke viser seg i dets menneskesyn, hvor høyt menneskeverdet holdes og ikke minst i hvordan man behandler sine mest utsatte og sårbare medlemmer. KrF har i tråd med Bærekraftsmålenes prinsipp om at ingen skal utelates, gjennomført en prioritering av sårbare grupper i alt bistandsarbeid. Vi har også opprettet en særskilt bistandspost for sårbare grupper med 466 mill. kroner.

29. Inkludering av mennesker med funksjonshemminger
I dag får kun halvparten av barn med funksjonsnedsettelse i lavinntektsland gå på skolen. Om de går på skolen, møter de gjerne store hinder og manglende tilrettelegging. Slik er det på de fleste samfunnsområder: Mennesker med en funksjonshemming blir fratatt grunnleggende rettigheter igjen og igjen. KrF i regjering har bevilget 400 millioner kroner ekstra over de neste 4 årene til arbeidet for inkludering av funksjonshemmede internasjonalt, i regi av sivilsamfunnsorganisasjoner. I tillegg legges det snart fram en egen strategi for å fremme inkludering og rettigheter for funksjonshemmede.

30. Barneekteskap og kjønnslemlestelse
KrF i regjering fremmet en egen strategi mot skadelige skikker som barneekteskap og kjønnslemlestelse. 12 millioner jenter blir årlig utsatt for barneekteskap. Over 200 millioner kvinner har blitt utsatt for kjønnslemlestelse - og lever med følgene av dette overgrepet. Regjeringen har lovet hele 760 mill. kroner til arbeidet med å avskaffe skadelige skikker i perioden 2020-2023.

31. Bekjempelse av gendercide
Verden mangler i dag 126 millioner jenter og kvinner. Gendercide er dette blitt kalt. Det handler om selektiv abort av jentebarn, men også om vanskjøtsel og drap av jenter og kvinner. KrF har gått til kamp mot denne skadelige skikken, og fikk gjennomslag i Granavolden-plattformen for at Norge skulle ta kampen internasjonalt. Nå har det blitt lagt fram en egen strategi mot skadelige skikker der «Gendercide» står sentralt.

32. Utdanning i krise og konflikt
Education Cannot Wait er et globalt fond og partnerskap som skal sikre at barn og unge i områder som er rammet av krise og konflikt får god utdanning. ECW får 500 millioner kroner i økt støtte i perioden fra 2019 til 2022

33. Ny banebrytende bistandssatsing mot ikke-smittsomme sykdommer
70 prosent av sykdomsbyrden er knyttet til ikke-smittsomme sykdommer, som hjerte- og karsykdommer, luftveissykdommer, kreft, diabetes og psykiske lidelser. Norge lanserte nylig som første land i verden en egen strategi for bekjempelse av ikke-smittsomme sykdommer i utenriks- og utviklingspolitikken. Samtidig tredobler vi tidligere bidrag til dette arbeidet, og gir 200 mill. kroner i budsjettet for 2020.

34. Styrking av sivilt samfunn
Nærmere en fjerdedel av norsk utviklingsstøtte kanaliseres gjennom sivilsamfunnsorganisasjoner. KrF i regjering ser sivilsamfunnsorganisasjonene som helt sentrale partnere, og som nøkkelaktører i arbeidet for menneskerettigheter, demokrati og utvikling. I budsjettet for 2020 økes støtten til sivilsamfunnets arbeid med 100 millioner kroner, over posten for sårbare grupper.

35. Kunnskapsbanken styrkes og utvides
Kunnskapsbanken i Norad, som ble etablert etter en ide fra KrF, legger til rette for at norsk ekspertise og erfaring innen ulike fagfelt kan bidra til byggingen av kjernekapasitet i våre samarbeidsland. Dette er smart og framtidsrettet bistand, som bidrar til å støtte partnerlandenes mål om å på sikt klare seg uten bistand. KrF fortsetter å styrke denne ordningen med 27 millioner i 2020 budsjettet, og har også startet etablering av et eget program innen Landbruk.

36. Gjeninnføring av nytt program for studenter fra sør og utdanningssamarbeid
KrF har fått gjennomslag for 15 millioner ekstra over statsbudsjettet for å sikre stipender til 100 studieplasser for studenter fra sør. Dette er god utviklingspolitikk. Studentene får ta etterspurte masterprogram, og er forpliktet til å dra tilbake etter fullført utdannelse. Dessuten bidrar dette til et internasjonalt miljø og internasjonale impulser ved norske universitet.

37. Styrker mottak av flyktninger i Rwanda, som bidrar til at man kan starte tømming av interneringsleirene i Libya
Forholdene i interneringsleirene for flyktninger og migranter i Libya er svært alvorlig. Rwanda har sagt seg villig til å ta imot flyktninger fra disse leirene. KrF i regjering har fått gjennomslag for, og sikret at Norge bidrar med 50 millioner til å opprette et mottak i Rwanda. Nå har tømmingen av leirene i Libya startet, og Norge vil i 2020 ta imot flere hundre flyktninger evakuert fra Libya blant annet via Rwanda.