Barn og familie

1. Fritidskortet
Alle barn skal kunne delta i fritidsaktiviteter! Regjeringen har i 2019 satt i gang et pilotprosjekt med fritidskortordninger i Arendal og Vadsø for barn fra 6 til fylte 18 år som kan benyttes til å dekke deltakeravgift på fritidsaktiviteter. I 2020 er det satt av 60 millioner kroner til forsøk i flere kommuner.

2. Historisk økning i barnetrygden
Fra 1. mars 2019 ble barnetrygden økt til 1 054 kroner i måneden. Fra 1. september i år øker regjeringen barnetrygden ytterligere med 3 600 kroner i året for barn opp til fylte 6 år. Dette gir familien bedre økonomi og øker valgfriheten. Økt barnetrygd er også et av de viktigste tiltakene mot økt barnefattigdom i Norge.

3. Økt fattigdomssatsing i Norge
Regjeringen øker fattigdomssatsingen til om lag 1 milliard kroner. Vi har innført rimeligere barnehageplass for familier med lav inntekt, en nasjonal ordning med gratis kjernetid i barnehagen, økt bevilgningene til familievernet, til foreldrestøtte, til helsestasjon- og skolehelsetjenestene, til barnevernet, i rus- og psykiatriomsorgen og i arbeidet mot vold og overgrep. Vi har i tillegg sørget for at ungdommer i lavinntektsfamilier får mer i skolestipend, og satt i gang et prøveprosjekt med gratis deltidsplass i SFO.

4. Opptrappingsplanen mot vold og overgrep
Aldri før har det blitt lagt fram en så forpliktende plan på dette området. Vi er godt i gang med å følge opp planen. Den samlede satsingen i 2019 videreføres. Regjeringen øker satsingen med ytterligere 54 mill. kroner i 2020, slik at samlet satsing blir på i overkant av 1 milliard kroner.

5. Bostøtten til barnefamilier og andre store husstander økt
22000 barnefamilier og andre store husstander får økt bostøtten med opptil 13 300 kroner pr år. Regjeringen har også tatt flere grep for å modernisere bostøtten. Den tildeles nå etter oppdaterte inntektsopplysninger. Husstander som opplever et plutselig inntektsbortfall, kan nå få enklere og raskere støtte enn før.

6. Mer læring gjennom lek i skolen!
Høsten 2019 ble de nye lærerplanene for grunnskolen lansert og der er KrF avtrykket tydelig. Det blir mer lek for de minste barna og mer fokus på praktiske ferdigheter gjennom hele skoleløpet. Dette har KrF kjempet for i mange år!

7. Billigere SFO for de som trenger det
Regjeringen setter av 58 mill. kroner til innføring av en nasjonal moderasjonsordning med inntektsgradert foreldrebetaling i skolefritidsordningen i statsbudsjettet for 2020. I tillegg setter regjeringen av 21 mill. kroner til innføring av gratis SFO for elever med særskilte behov på 5.-7. trinn i 2020.

8. Alle barn i asylmottak får rett til barnehage og flere barn får gratis kjernetid
Regjeringen har satt i gang flere tiltak for å redusere barnehageutgiftene og legge til rette for at alle barn som ønsker det kan gå i barnehagen. Vi har hevet inntektsgrensen for rett til gratis kjernetid i barnehage for 2-5-åringer. I 2019 ble ordningen utvidet til å også omfatte 2-åringer, noe som gir en økning på 11 000 barn til totalt 45 000 barn. Det er bevilget i statsbudsjettet for 2020 om lag 11 mill. kroner til å dekke heltidsplass i barnehage for 2- og 3-åringer i asylmottak.

9. Utvidelse av foreldrepenger til foreldre med premature barn
Barn som blir født for tidlig er ekstra sårbare og hele familien går gjennom en stor påkjenning. Fra 1.7.2019 er derfor foreldrepengeperioden utvidet for foreldre som får premature barn født senest ved utgangen av uke 32.

10. Ja til merking av retusjert reklame!
Regjeringen har sendt endringer i markedsføringsloven på høring, der det foreslås en plikt til merking av retusjert reklame. Dette er viktig i kampen mot kroppspress blant barn og unge.

11. Foreldrestipend
Å få barn i overgangen mellom studier og jobb er for mange økonomisk krevende, og derfor har regjeringen nå utvidet retten til foreldrestipend fra Lånekassen til også å gjelde de som får barn på slutten eller rett etter at man er ferdig med studiene. Dette betyr at personer som får barn innen 7 måneder etter de fullførte graden sin kan få inntil 148 000 kr i foreldrestipend over 49 uker.

12. Samlivskurs for førstegangsforeldre
Det å bli foreldre for første gang er overveldende og mange førstegangsforeldre opplever utfordringer i parforholdet i tiden etter å ha fått barn. Derfor innfører regjeringen nå et tilbud om samlivskurs som er særlig rettet mot førstegangsforeldre.

13. Barn av IS-krigere hentet hjem fra Syria
Det siste året har Norge hentet hjem fem foreldreløse barn og to barn sammen med sin mor, hvorav det ene er antatt sykt. Siden landsmøtet i april 2019 har KrF vært tydelige på at vi ønsker å hjelpe norske barn hjem fra flyktningleire i Syria og Irak, både de foreldreløse og de som fremdeles er sammen med mødrene sine. Barna er uskyldige og behøver både helsehjelp og trygghet. Nå skal de få anledning til en trygg oppvekst med den samme friheten og tryggheten som alle barn i Norge har.