En verdig alderdom

KrF vil ha ny kurs for eldreomsorgen i Norge. Vi lever lenger, og mange er friske lenger, men sykdomsbildet blir også mer sammensatt. For at ingen skal bekymre seg for å bli eldre i Norge, må vi styrke fellesskap rundt de eldre, sørge for tilgjengelig aktivitetstilbud og styrke eldreomsorgen.

 Ingen skal bekymre seg for å bli eldre

Andre partier peker på en ensretting, hvor kommunene skal få stadig mer ansvar. KrF mener at det er en mer moderne løsning å legge opp til økt valgfrihet, både ved å sikre ideelle og private tilbud, og å verdsette og tilrettelegge for den uformelle omsorgen i større grad.

Den offentlige omsorgen må styrkes og forbedres, men samtidig står familie, venner og frivillighet for omtrent like mange timer omsorg som den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Dette anerkjennes i for liten grad. 

Alderdommen handler først og fremst om å leve. I et aldersvennlig samfunn må samfunnet tilrettelegges og tilpasses den enkeltes behov for fellesskap, aktivitet og trygghet. Ingen skal stemples ut eller institusjonaliseres på grunn av sin alder.

Når antallet eldre vil øke i årene fremover, må det gjøres justeringer for å møte et større omsorgsbehov. Gjennom å ta i bruk eldre som en ressurs for samfunnet, kan vi legge til rette for at eldre kan leve et aktivt liv.

KrF vil:

  • Få på plass en egen pårørendestøtte for eldre med omsorgsbehov. Dette skal være en statlig, skattefri ordning hvor nære pårørende kan få økonomisk bidrag for å ta en større del av omsorgsoppgaven for eldre utenfor institusjon.
  • Sikre avlastning på resept for pårørende til eldre med omsorgsbehov.
  • Fortsette utbyggingen av sykehjemsplasser og gi statlig tilskudd til utbygging av trygghetsboliger.
  • Sikre private ideelle leverandører i eldreomsorgen for å sikre et mangfoldig tilbud og reell valgfrihet.
  • Sikre at alle eldre skal få et tilbud om samtaler om åndelige og eksistensielle spørsmål.
  • Nei til aktiv dødshjelp. Ja til aktiv livshjelp. Det betyr god helhetlig omsorg og lindrende behandling for alvorlig syke og døende.

Nytt om eldreomsorg

Alarmen går, Kjerkol!

Olaug Bollestad blir intervjuet i Stortinget. Gestikulerer aktivt med hendene.

Den siste tiden har det blitt avdekket store hull i norsk eldreomsorg. Alarmen går, men regjeringen ser nesten ut til å sove gjennom den.