Sykehjem

KrF vil

  • ansette flere leger på sykehjemmene
  • bygge ut flere sykehjemsplasser
  • ansette flere yrkesgrupper, så vi også ivaretar sosiale og åndelige behov

Eldre er forskjellige og har forskjellige behov. Det er viktig at vi klarer å gi et tilbud som er tilpasset den enkelte eldre og deres livssituasjon.

Det må finnes nok sykehjemsplasser, og bemanningen må være god slik at de eldre blir godt tatt vare på. KrF mener at alle som har medisinsk behov for en sykehjemsplass bør få en rett til dette. Vi mener også at det bør ansettes flere leger på sykehjemmene, og at medisinstudenter bør ha obligatorisk praksis på sykehjem.

Rundt 80 prosent av dem som i dag bor på sykehjem, lider av en form for demens. Det er svært viktig at disse tas godt vare på og får muligheten til å oppleve livskvalitet i hverdagen. Forskningen på demenslidelser må styrkes, og rettighetene til demenspasienter må ivaretas.

Det er kommunene som har ansvar for å organisere eldreomsorgen, og det mener KrF er fornuftig at de skal fortsette med. Lokalpolitikere og kommuneansatte vet best hvordan de kan lage gode tilbud for de eldre i sitt lokalsamfunn.

Les mer hva vi mener i kapittelet «Eldreomsorg» i vårt stortingsprogram.

Hva har KrF gjort?

  • I KrFs alternative statsbudsjett for 2019 foreslo vi å bevilge 100 millioner mer til flere leger på sykehjemmene, 100 millioner til dagtilbud for demente og 100 millioner til flere sykehjemsplasser. Dessverre fikk vi ikke gjennomslag for dette i forhandlingene, men vi kjemper videre for disse sakene.
  • I Bergen har KrFs eldrebyråd Rebekka Ljosland sørget for å sette åndelig omsorg på agendaen, og der har man ansatt aktivitets- og frivillighetskoordinatorer på alle sykehjem som skal bidra til aktivitet, livskvalitet og engasjement i eldres hverdag. Se disse nettsakene: «Slår fast eldres åndelige behov» og «Byrådet satser på aktivitet på sykehjemmene»