Omsorg ved livets slutt

Mennesker i livets sluttfase skal møtes med et tilbud om aktiv livshjelp, smertelindring og omsorg. Vi må sikre at den enkelte skal få hjelp til å leve best mulig i egne omgivelser, med minst mulig angst og fysiske plager, og til å møte døden på sine egne premisser. Mennesker er hele skapninger med åndelige behov og spørsmål rundt eksistensielle spørsmål må tas på alvor, for eksempel ved helsetjenesten kan stille prest, pastor eller Iman til rådighet. 

Kristelig Folkeparti vil:

 • Sikre videreføringen av dagens tilbud om hospice, og med erfaringene herfra bidra til at flere plasser kan opprettes. Målet må være at alle som ønsker et slikt tilbud i livets siste fase skal få det.
 • Styrke den lindrende behandlingen for alvorlig syke fra diagnose og helt til livets slutt. Lindrende behandling må gis individuelt og etter behov i hjemmet, i egen avdeling, på sykehjem og sykehus.  
 • Sikre at ambulante palliative team for lindrende behandling skal være tilgjengelig i alle kommuner, gjennom et godt samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten, primærhelsetjenesten og ideelle. 
 • Arbeide for at flest mulig av dem som ønsker det skal kunne få tilbringe den siste levetiden i eget hjem. 

Motvirke ensomhet og bekjempe utenforskap

Et betydelig antall eldre opplever ensomhet og depresjon. Det kan være som følge av funksjonstap, sykdom eller tap av livspartner eller venner i alderdommen. Et stadig mer teknologibasert samfunn kan forsterke ensomhet, utenforskap og hverdagsutfordringer. Mange har kjent isolasjonen på kroppen det siste året. Hele 4 av 10 nordmenn sier at de er ensomme, tallene har aldri vært så høye som nå, og det er verst blant de yngste og eldste av oss.

Vi må sørge for at dette ikke blir en permanent situasjon for de eldre. Vi vet at økningen i ensomhet blant eldre er stor og at det fortsatt er mange som lever mer stillesittende liv og trenger noen som hjelper dem ut igjen. Ensomhet var et betydelig problem blant eldre allerede før pandemien, og man ser nå en tydelig forverring. KrF mener det er behov for et krafttak for landets eldre spesielt etter tiden vi har vært gjennom. Vi ønsker å innføre mer tilgjengelig lavterskeltilbud og sørge for rask og lett tilgjengelig psykisk helsehjelp for eldre. 

Behovene er store og vi trenger langsiktige tiltak for å forbedre og lette på de eldres situasjon. Fellesskap betyr noe for den psykiske helsen. Aktivitet og sosiale møteplasser kan bety forskjellen for mennesker som har kjent på depresjon og ensomhet som følge av tiltakene. Satsingen på å bygge gode fellesskap for eldre, gjerne rundt mat og måltider er viktig og må sikres på sykehjem og omsorgsboliger for eldre. Fellesmåltid er forebyggende  og motvirker ensomhet. Et måltid blir bedre av å dele det. Kvalitetssikring av næringsinnhold i maten gjennom Matgledekorpset er viktig. KrF mener det er behov for en egen inkluderingspakke for eldre hvor vi blant annet foreslår: 

 • Styrke matgledekorpsene og ordningen med «spisevenner» slik at hjemmeboende eldre og eldre på sykehjem får noen å spise måltider med.
 • Styrke frivilligheten, seniorsentrene og andre lavterskeltilbud som gir sosiale treffpunkt og aktivitetstilbud til eldre. Å styrke fellesskaparenaer er også en viktig del av lavterskeltilbud for psykisk helse. 
 • Tilby flere kurs og arenaer for opplæring i digital kommunikasjon og sikre alternativer for de som ikke vil benytte seg av digitale løsninger. 
 • Skape arenaer for fysisk aktivitet blant eldre, både gjennom kommunene og frivillige organisasjoner.
 • Bedre den universelle utformingen av lokaler slik at man kan komme seg frem med rullator eller i rullestol 
 • Sikre private ideelle leverandører i eldreomsorgen for å sikre et mangfoldig tilbud og reell valgfrihet
 • Satse på lavterskeltilbud og lavterskelarenaer hvor man kan få hjelp raskt, slik som SeniorArena.