Pårørendestøtte – en kontantstøtte for pårørende til eldre

De aller fleste eldre ønsker å bo hjemme så lenge det er mulig, selv når helsen svekkes. Mange pårørende tar et stort omsorgsansvar for sine nærmeste. KrF mener den usynlige omsorgen må verdsettes i større grad enn i dag. 

KrF foreslår en pårørendestøtte i form av en kontantstøtte for pårørende til eldre. En nasjonal ordning – på lik linje med ordinær kontantstøtte for barnefamilier. Ordningen er en statlig, skattefri ordning. Pårørendestøtte er en ordning hvor barn, barnebarn eller andre nære pårørende utpekt av den eldre med et dokumentert omsorgsbehov, kan få økonomisk støtte for å ta en del av omsorgsoppgaven.

Vi trenger flere løsninger for å møte fremtidens omsorgsbehov.

Hvorfor ønsker KrF en slik ordning?

 • Kontantstøtten skal gi større valgfrihet til familiens eldste og de pårørende. Det er ikke et aktuelt alternativ for alle, men det kan være et alternativ for noen familier.
 • Den kan muliggjøre at flere eldre opplever seg trygge og innlemmet i et lite fellesskap, samtidig som den offentlige helsetjenesten skal ivareta den enkeltes behov på riktig nivå uavhengig av om den eldre bor tett på sine pårørende eller ikke.
 • KrF mener at vi trenger flere løsninger for å møte fremtidens omsorgsbehov. Vi trenger et godt kommunalt tilbud, tjenester fra ideelle og private. Samtidig må vi åpne for at familier også kan påta seg en rolle.
 • Andre partier peker på en ensretting, hvor kommunene skal få stadig mer ansvar. Vi mener at det er en mer moderne løsning å legge opp til økt valgfrihet og åpne for mer pårørendeomsorg.
 • De aller fleste eldre ønsker å bo hjemme så lenge som mulig. Et behov for større trygghet, hjelp, fellesskap og/ eller en mer tilrettelagt bolig, kan resultere i at det blir vanskelig å bli boende hjemme hos seg selv, særlig alene, over tid, og med økende alder. Økt engstelighet, ensomhet, angst og depresjon, kan også inntreffe som følge av funksjonstap eller tap av ektefelle og venner.
 • Det at den eldre bor tett på sine pårørende, kan gi en nødvendig trygghet for den eldre, og kan gi større trygghet for de pårørende. En kontantstøtte for pårørende til eldre kan være et alternativ til at den eldre flytter til annen tilrettelagt bolig og/ eller opplever den nødvendige tryggheten i hverdagen.

Hvordan mener KrF at en slik ordning vil se ut?

 • KrF foreslår en kontantstøtte på 7500 kroner per måned. Inntekten skal være pensjonsgivende.
 • Kontantstøtten gjelder pårørende til eldre over 75 år, som enten mottar helsetjenester og/eller annen bistand i hjemmet eller på annen måte har dokumenterte omsorgsbehov, som eksempelvis psykiske helseplager.
 • I tilfeller der den eldre mottar helsetjenester som følge av statlige ordninger eller kommunale vedtak, skal disse fortsatt ivaretas av det offentlige. Dette er uavhengig om den eldre bor tett på sine pårørende eller ikke. En pårørendestøtte skal ikke erstatte et slikt tjenestetilbud.
 • Pårørende skal kunne bistå med praktisk hjelp for den eldre. Dette kan være oppgaver som dagligvarehandel og andre ærender, enkelt vedlikehold av boenhet, rekreasjonsmuligheter, måltider og fellesskap.
 • Tyngre omsorgsoppgaver som krever betydelig tilstedeværelse og at den pårørende er nødt til å redusere sin deltakelse i arbeidslivet, tilsier at andre offentlige ordninger som pleiepenger eller omsorgslønn, eller en institusjonsplass for den eldre, er mer egnet enn pårørendestøtte.
 • Pårørendestøtten rammes ytterligere inn ved at den skal rette seg mot eldre som allerede bor, eller eventuelt flytter i tilknytning til pårørendes bolig.
 • Den eldre med omsorgsbehov kan altså bo sammen med sine pårørende, tilhørende boenhet, sokkel eller samme gårdsnummer.
 • Pårørende kan fortsatt motta en ordinær leieinntekt fra den eldre, men kan i tillegg motta en pårørendestøtte som et «omsorgstilskudd» dersom den eldre oppfyller de definerte kriteriene.