Kontantstøtte

Kontantstøtten har i 15 år sikret småbarnsfamilier større valgfrihet i hvordan de vil organisere omsorgen for egne barn under 3 år. KrF mener kontantstøtten er viktig for å sikre fleksibilitet i familielivet.

KrF vil

  • sikre og bevare kontantstøtten som en viktig ordning som gjør at foreldre kan være hjemme med barna sine litt lenger enn til de fyller ett år
  • at det skal være mulig å kombinere bruk av litt barnehage og litt kontantstøtte for familier som ønsker det
  • fjerne botidskravet for å få kontantstøtte, men stille krav om norskopplæring til minoritetsforeldre som ikke behersker godt nok norsk og som mottar kontantstøtte

KrF tror at foreldre er fullt ut i stand til å gjøre gode valg for sine barn og sin familie. Barn er forskjellige, og familier er forskjellige. Derfor må vi ha velferdsordninger som gjør at folk har en reell mulighet til å velge løsninger som faktisk passer deres situasjon. 

Kontantstøtten gis til dem som ønsker noe annet for barna sine enn barnehage før barnet er to år (kontantstøtten kan bare gis frem til barnet fyller to år). Det kan for eksempel være dagmamma eller at man er hjemme og passer barna sine selv. Noen barn er ikke klare for å begynne i barnehagen med en gang de fyller ett år, men har godt av litt mer tid hjemme sammen med pappa eller mamma. KrF vil kjempe for å opprettholde kontantstøtten og sikre at den gir familier fleksibilitet og valgfrihet. Uten kontantstøtten vil det bare være de rikeste som får denne valgfriheten.

Noen gir inntrykk av at kontantstøtten er omtrent det eneste som hindrer innvandrerkvinner fra å komme i arbeid, og innvandrerbarn fra å gå i barnehage. Det mener KrF er en avsporing. Det er en reell utfordring at en del innvandrere har for liten tilknytning til arbeidsmarkedet, men dette må løses med helt andre tiltak enn bare å ta bort kontantstøtten. For det første tror KrF  at familiene selv er best egnet til å ta gode valg for seg og sine. Det gjelder også innvandrerfamilier. KrF legger ikke skjul på at det er en utfordring at en del innvandrere, og særlig kvinner, ikke er i jobb. Men det er veldig naivt å tro at bare man fjerner kontantstøtten, vil alle disse plutselig komme i arbeid. Det handler like mye om andre ting, som mangel på formell utdannelse eller manglende språkferdigheter. Derfor vil KrF stille krav om at minoritetsforeldre med for dårlige språkferdigheter skal måtte gå på norskopplæring for å motta kontantstøtte.

Det er ingen tvil om at mange innvandrerbarn vil ha godt av å gå i barnehage. Derfor er det viktig bl.a. med god og relevant informasjon til innvandrerforeldre om hva barnehagen faktisk er. Og derfor har KrF sammen med samarbeidspartiene innført gratis kjernetid og redusert foreldrebetalingen i barnehage for barn fra lavinntektsfamilier. Det er positive tiltak som utgjør en forskjell.

Hva har KrF gjort:

  • Økt kontanstøtten fra 5 000 til 7 500 kr per måned (statsbudsjettene for 2014 og 2017)
  • Fått gjennomslag for en mer fleksibel kontantstøtte slik at det blir lettere å kombinere litt barnehage og litt kontantstøtte for dem som ønsker det, f.eks. i en overgangsfase (statsbudsjettet for 2015 og 2018)
  • I en del kommuner har KrF fått gjennomslag for en kommunal kontantstøtte for toåringer (altså frem til barnet fyller tre).

Vi har også foreslått å innføre krav om norskopplæring for kontantstøttemottakere med for dårlige norskferdigheter og å fjerne botidskravet på 5 år som regjeringen har innført for å motta kontantstøtte. Du kan lese hele forslaget vårt her: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2017-2018/dok8-201718-166s/?all=true

Dessverre stemte Ap, H, Frp og Venstre mot forslaget vårt om norskopplæring. Det ville bidratt til både valgfrihet for familier og til økt mulighet for innvandrerforeldre til å komme i arbeid etter kontantstøtteperioden. Samtidig ville vi fjernet det håpløse botidskravet som vi ser får mange urimelige utslag. Velintegrerte familier der begge familiene snakker godt norsk, men der den ene f.eks. bare har bodd i Norge i tre år får ikke kontantstøtte. Mens familier der den som mottar kontantstøtte har bodd her i ti år og fortsatt ikke snakker godt nok norsk, får kontantstøtte. Det gir ikke mening at det skal være slik. Hvis man virkelig er opptatt av integrering, ville det vært mye bedre å sørget for at alle som mottar kontantstøtte faktisk kan beherske norsk.

Les mer om KrFs gode familiepolitikk i stortingsprogrammet vårt her.