Foreldrepremisjon

Foreldrepermisjonen er et viktig virkemiddel for at foreldre kan være hjemme med barnet det første året etter fødsel, men mange foreldre opplever at dagens foreldrepermisjon er for rigid inndelt. KrF mener det er viktig å sikre foreldrene mulighet til å fordele permisjonen mellom seg uavhengig av holdninger i omgivelsene.

KrF vil

  • Fjerne dagens rigide tredeling av foreldrepermisjonen og forbeholde 10 uker til hver av foreldrene. Hvis en av foreldrene ikke har mulighet til å ta ut permisjon, gis det anledning til å søke om å overføre disse ukene til den andre forelderen.
  • Utvide foreldrepermisjonen med 4 uker til 53 uker. 
  • Forlenge foreldrepermisjonen etter prematur fødsel tilsvarende antall dager etter fødsel som mor «mister» fra fødselsdato fram til det som skulle vært svangerskapsuke 37.
  • Utvide foreldrepermisjon med 8 uker for fødsel med flerlinger.
  • Gi fedre selvstendig uttaksrett til foreldrepermisjon. 
  • Erstatte engangsstønaden og innføre rett på foreldrepermisjon til alle. Minstenivå skal være på 2G.

Mange foreldre opplever at det er vanskelig å få nok tid til å være sammen med egne barn og finne en god balanse mellom arbeidsliv og familieliv. Dette gjelder familier med barn i alle aldre. KrF vil derfor gjøre hverdagen enklere ved over tid å utvide foreldrepengeperioden og gjøre den mer fleksibel, slik at uttak av den økte permisjonstiden kan fordeles utover et lengre tidsrom enn i dag.

I dag har ikke alle fedre rett til å ta ut foreldrepermisjon. Hvis mor ikke har opptjent rett til foreldrepenger, har ikke far mulighet til å få foreldrepenger med mindre mor er i arbeid, utdanning osv. Det er ikke noe tilsvarende krav til aktivitet for far hvis det er bare er mor som har rett til foreldrepenger. Da kan mor uansett få foreldrepermisjon. Det er urettferdig at far ikke skal kunne ta ut foreldrepermisjon i familier der mor er hjemmeværende. Også barn i disse familiene har behov for tid med faren sin selv om mor ikke er i jobb. Derfor bør fedre få selvstendig rett til å ta ut foreldrepermisjon, uavhengig av hva mor gjør.

Retten til foreldrepenger er i dag knyttet til kvinners inntekt i form av lønn eller tilsvarende i seks av de ti siste månedene. Det betyr at dersom de for eksempel er hjemme med barnet noen måneder utover foreldrepermisjonstiden, kan de miste retten til ny foreldrepermisjon med neste barn. KrF mener dette slår urettferdig ut for mange som får barn med korte mellomrom, og vi vil derfor at alle foreldre må få beholde retten til foreldrepenger som ved forrige barn når det er mindre enn to år mellom fødslene.

Hva har KrF gjort?

  • I statsbudsjettet for 2018 fikk KrF økt permisjonen for tvillingforeldre med fire måneder, slik at begge foreldrene kan være hjemme samtidig de første fire månedene. For dem som får trillinger eller flere kan begge være hjemme hele det første året.
  • I statsbudsjettet for 2019 fikk KrF utvidet perioden for foreldrepenger for foreldre som får premature barn, slik at permisjonen slutter samtidig som den ville gjort ved fødsel på termin.