Engangsstønad

Du kan få engangsstønad hvis du ikke har hatt inntekt som gir deg rett til foreldrepenger. KrF vil gi  gi kvinner som ønsker å få barn tidlig en reell valgmulighet til faktisk å velge det.

For store forskjeller

De som er i jobb når de får barn kan få nær 600 000 kroner utbetalt av staten i foreldrepenger, om du ikke er i jobb fikk du under de rødgrønne i 2013 utbetalt 35 000 kroner. KrF har sørget for en betydelig økning av stønaden, og per 1.1.2020 er den økt til omtrent 85 000 kr. Men vi ønsker å heve den enda mer!

Sørget for en økning av engangstønaden

KrF har gjennom flere statsbudsjetter forhandlet frem en betydelig økning på engangsstønaden fra 35 000 til 85 000 kr. KrF har og fått inn i Granavolden-plattformen at engangsstønaden skal økes og knyttes til grunnbeløpet i folketrygden. 

Hva vil KrF?

KrF mener engangsstønaden bør økes mer og at de store forskjellene mellom foreldre i og utenfor arbeidslivet er uakseptable. Vi vil derfor erstatte dagens engangsstønad med en ordning der alle har rett til et minimum av foreldrepenger med utgangspunkt i to ganger grunnbeløpet i folketrygden. Beløpet må utbetales månedlig, og det må være ulike satser der forsørgersituasjonen tillegges vekt.

Vi vet også at mange som tar abort oppgir svak økonomi som en av årsakene. Derfor vil det å øke engangsstønaden også kunne bidra til at flere velger å bære frem barnet, også selv om man ikke har vært i jobb lenge.