Ekteskap og foreldreskap

Ekteskapet er en grunnleggende byggestein i samfunnet. Det gir på sitt beste ordnede rammer for samliv og langsiktig trygghet barns oppvekst. Dessverre er det også mange ekteskap som ikke fungerer, noe som fort går ut over barna.

KrF  vil

  • Styrke tilbudet om parterapi/familieterapi og gjøre dette til en lovbestemt rett innen tre uker
  • Opprettholde forbudet mot surrogati
  • Gi en lovfestet rett til enslige forsørgere med barn under skolealder om å slippe nattarbeid.

Sterkere familier

KrF familieveiledningsreform som øker satsingen på samlivstiltak og foreldreveiledning, i nært samarbeid med ideelle aktører. Familievernet må gis ressurser til å drive mer forebyggende arbeid for å redusere risikoen for samlivsbrudd og styrke muligheten for godt foreldresamarbeid i etterkant av et brudd. KrF vil styrke tilbudet om parterapi/familieterapi og gjøre dette til en lovbestemt rett innen tre uker, slik ordningen er for mekling ved samlivsbrudd. Vi mener også at undervisning om samliv og relasjoner må styrkes i ungdomsskolen.

Ulike samlivsformer og ekteskapet som ramme

Ekteskapet som ordning mellom mann og kvinne har dype røtter i tro og tradisjon, og familien er det mest grunnleggende fellesskapet i samfunnet. KrF vil løfte frem ekteskapet mellom en mann og en kvinne som en god og stabil ramme rundt barns oppvekst. Ekteskapet er den samlivsformen som legger best til rette for et forpliktende samliv. KrF anerkjenner at mennesker er ulike og respekterer at de tar ulike valg for sine liv. KrF har også et ansvar for å sikre andre former for forpliktende samliv mellom to voksne og ivareta barn og voksnes juridiske rettigheter uavhengig av samlivsform.

Barn og foreldreskap

FNs barnekonvensjon understreker at barn har rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem. Lovverket skal som norm ikke ta den rettigheten bort. Ikke alle barn har mulighet til å få omsorg fra sine foreldre, og da har samfunnet en plikt til å sikre gode omsorgsløsninger for barna. Barnets beste skal ligge til grunn. KrF vil jobbe for et lovverk som bygger på prinsippet om at alle barn har rett til både en mor og en far, og i utgangspunktet bør få vokse opp med disse. Det må settes rammer for assistert befruktning og adopsjon som sikrer at barnet både får en far og en mor, og kan bli kjent med sitt biologiske opphav.

Surrogati innebærer at man åpner for kjøp og salg av barn, og leie eller utlån av kvinnekroppen, på en måte som nærmer seg menneskehandel. KrF vil derfor opprettholde forbudet mot surrogati, og også forby denne måten å få barn på fra utlandet til voksne registrert bosatt i Norge.

Aleneforeldre

KrF ønsker å styrke rettighetene til enslige forsørgere. Som aleneforsørger bør man ha prioritet i barnehageopptak. Det bør støttes opp under gode avlastningsordninger. KrF vil gi en lovfestet rett til enslige forsørgere med barn under skolealder om å slippe nattarbeid.