Barnevern

Ikke alle barn og unge opplever familien som et trygt sted. Når barn og unge lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling er det nødvendig at samfunnet griper inn for å sikre familiene støtte, og barna den riktige hjelpen og omsorgen. Barnas trygghet og sikkerhet skal alltid prioriteres. Barnas beste må alltid legges til grunn i tilfeller der alternativ omsorg vurderes. 

Noen ganger oppstår det situasjoner i en familie som gjør at barnevernet må inn i bildet. Primært bidrar barnevernet med mange ulike tiltak for å hjelpe familiene til å fungere bedre sammen. I verste fall må de finne et nytt hjem til barna, midlertidig eller permanent.

KrF mener det er viktig med høy kompetanse og tilstrekkelig bemanning i barnevernet slik at de ansatte er godt utrustet til å håndtere de ulike sakene og situasjonene de kommer opp i.

KrF vil:

 • Styrke tidlig innsats, forebyggende tiltak og støtte til familier, slik at flest mulig kan vokse opp i sin familie og sitt nærmiljø.
 • Folkevalgte i alle kommuner bør sikres innføring i sin barnevernstjeneste i starten av hver folkevalgtperiode.
 • Forsterke barnevernsbarns rettigheter, rett til å bli hørt og involvert, og mulighet for å klage på tjenestene de mottar.
 • At barn og foreldre skal ha rett til fri rettshjelp fra sak blir opprettet. Barna sin mening skal bli hørt, og barn skal selv avgjøre sine talspersoner.
 • Ha tilgang på barn- og familiehjelp i alle kommuner slik at flere foreldre kan få hjelp i foreldrerollen før det er nødvendig at barnevernet gjør en undersøkelse. Kommunene må tilby sårbare familier helhetlig hjelp fra svangerskap frem til barnet er 3 år, og tilby familier i barneverne
 • Legge til rette for tettere samarbeid mellom helsetjenester som helsestasjon, familietjenester, utekontakt og politi for å komme tidligere inn, og at barnet skal bli bedre ivaretatt.
 • Legge til rette for å opprettholde kontakt med biologiske foreldre og en midlertidig omplassering av barn der det vil være mulig for barnet å flytte tilbake til sine biologiske foreldre.
 • Arbeide for økt behandlingskapasitet i det kommunale barnevernet, nok fosterhjemsplasser og institusjonsplasser til å gi alle barn et tilbud tilpasset den enkeltes behov, nok kapasitet i 20 fylkesnemndene til å sikre rask saksbehandling, bedre tilsyn, opplæring og veiledning for fosterhjem, samt økt rett til ettervern og fokus på oppfølgning og samtale med det enkelte barn.
 • Legge til rette for barnevernsenheter på en størrelse som sikrer gode og trygge nok tjenester til barn og familier, og som sikrer at ansatte har et stort nok kompetansemiljø.
 • Gi kommunene rammer til å kunne redusere antall pågående saker som hver ansatt arbeider med.
 • Følge opp målet om at 40 prosent av institusjonsplassene i barnevernet skal drives av ideelle innen 2025, blant annet ved å styrke rammevilkårene for de ideelle aktørene og opprette en låneordning for etablering av ideelle institusjonsplasser.
 • Høyne rekrutteringen av fosterhjem, forbedre vilkårene for fosterfamilier og bedre ettervernet for barn i fosterhjem.
 • Legge til rette for raskere adopsjon i familier med fosterhjem der det er nærmest umulig for barnet å flytte tilbake til sine biologiske foreldre, nær familie eller nettverk.
 • Styrke hjelpe- og behandlingstilbudet for barn og unge som er ofre for eller vitne til vold i nære relasjoner.
 • Sikre en lovfestet tverrfaglig rutinemessig kartlegging av helse- og omsorgsbehov hos barn etter barnevernstjenestens omsorgsovertakelse.

KrF vil arbeide for økt behandlingskapasitet i det kommunale barnevernet, nok fosterhjemsplasser og institusjonsplasser til å gi alle barn et tilbud tilpasset den enkeltes behov, nok kapasitet i fylkesnemndene til å sikre rask saksbehandling, bedre tilsyn, opplæring og veiledning for fosterhjem, samt rett til ettervern.

Noen barn trenger å få et nytt hjem i form av en fosterfamilie. KrF mener det er viktig at vi klarer å rekruttere nok fosterhjem, og at de som melder seg som fosterforeldre får god oppfølging og veiledning. KrFs landsmøte i 2015 vedtok også en uttalelse om fosterhjemsomsorgen. Den kan du lese her.

Hva har KrF gjort?

 • Budsjettforliket med H-Frp-regjeringen og Venstre for 2015
  • Styrket fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker med 10 millioner
  • Styrket det kommunale barnevernet med 20 millioner
  • Styrket barnevernet i Oslo med 10 millioner
  • Økt tilskudd til organisasjoner på barnevernsområdet, for eksempel Forandringsfabrikken, med 2 millioner
  • Økte bevilgninger til rekruttering av fosterhjem og ideelle barne- og familiesentre, mødrehjem, samlivskurs og foreldrekurs med til sammen 45 millioner
 • Budsjettforliket med H-Frp-regjeringen og Venstre for 2016
  • Styrket det kommunale barnevernet med 30 millioner
  • Økt bevilgning til rekruttering av fosterhjem med 5 millioner
 • Budsjettforliket med H-Frp-regjeringen og Venstre for 2017
  • Styrket det kommunale barnevernet med 15 millioner
 • Budsjettforliket med H-Frp-regjeringen og Venstre for 2018
  • Styrket det kommunale barnevernet med 25 millioner
  • Økt bevilgning til rekruttering av fosterhjem med 5 millioner
  • Økt tilskudd til Forandringsfabrikken på 2,5 millioner
  • Økt bevilgningene til ideelle sentre for foreldre og barn med 5 millioner