Barnevern

Når barn ikke har det bra i hjemmet, er samfunnet nødt til å gripe inn. KrF vil øke kompetansen og trappe opp støtten til helsestasjonene og til barnevernet, slik at de er i stand til å gi hjelp på et så tidlig tidspunkt som mulig og ta tak i problemene før de blir for store.

KrF vil

 • sikre et barnevern som har nok kapasitet og kompetanse til å komme tidlig inn i saker der barn trenger hjelp
 • legge til rette for trygge og forutsigbare rammer for ideelle aktører som tilbyr barnevernstjenester, slik at barna får størst mulig kontinuitet/langsiktighet i tilbudet og færrest mulig brutte relasjoner.
 • gi fosterfamilier bedre og mer forutsigbare vilkår og mer veiledning og støtte, slik at fosterbarn får stabile oppvekstsvilkår.

Noen ganger oppstår det situasjoner i en familie som gjør at barnevernet må inn i bildet. Primært bidrar barnevernet med mange ulike tiltak for å hjelpe familiene til å fungere bedre sammen. I verste fall må de finne et nytt hjem til barna, midlertidig eller permanent.

KrF mener det er viktig med høy kompetanse og tilstrekkelig bemanning i barnevernet slik at de ansatte er godt utrustet til å håndtere de ulike sakene og situasjonene de kommer opp i.

KrF vil arbeide for økt behandlingskapasitet i det kommunale barnevernet, nok fosterhjemsplasser og institusjonsplasser til å gi alle barn et tilbud tilpasset den enkeltes behov, nok kapasitet i fylkesnemndene til å sikre rask saksbehandling, bedre tilsyn, opplæring og veiledning for fosterhjem, samt rett til ettervern.

Noen barn trenger å få et nytt hjem i form av en fosterfamilie. KrF mener det er viktig at vi klarer å rekruttere nok fosterhjem, og at de som melder seg som fosterforeldre får god oppfølging og veiledning. KrFs landsmøte i 2015 vedtok også en uttalelse om fosterhjemsomsorgen. Den kan du lese her.

Hva har KrF gjort?

 • Stortinget
 • Budsjettforliket med H-Frp-regjeringen og Venstre for 2015
  • Styrket fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker med 10 millioner
  • Styrket det kommunale barnevernet med 20 millioner
  • Styrket barnevernet i Oslo med 10 millioner
  • Økt tilskudd til organisasjoner på barnevernsområdet, for eksempel Forandringsfabrikken, med 2 millioner
  • Økte bevilgninger til rekruttering av fosterhjem og ideelle barne- og familiesentre, mødrehjem, samlivskurs og foreldrekurs med til sammen 45 millioner
 • Budsjettforliket med H-Frp-regjeringen og Venstre for 2016
  • Styrket det kommunale barnevernet med 30 millioner
  • Økt bevilgning til rekruttering av fosterhjem med 5 millioner
 • Budsjettforliket med H-Frp-regjeringen og Venstre for 2017
  • Styrket det kommunale barnevernet med 15 millioner
 • Budsjettforliket med H-Frp-regjeringen og Venstre for 2018
  • Styrket det kommunale barnevernet med 25 millioner
  • Økt bevilgning til rekruttering av fosterhjem med 5 millioner
  • Økt tilskudd til Forandringsfabrikken på 2,5 millioner
  • Økt bevilgningene til ideelle sentre for foreldre og barn med 5 millioner

Hvis du vil lese mer om hva KrF mener om barnevern, kan du klikke her og bla deg nedover til avsnittet om Trygg barndom.

Hvis du vil lese mer om hva vi har sagt og gjort i Stortinget de siste årene, kan du klikke her.