Barnetrygd

KrF vil beholde barnetrygden som en ordning for alle med barn og øke den. Barnetrygden er den enkeltstønaden som har størst betydning for å hjelpe barn ut av fattigdom. Den norske barnetrygden sto urørt i 20 år helt til KrF ble en del av regjeringen. Vi har en rekke ganger økt barnetrygden, og nå går vi til valg på å løfte den igjen. 

  • Fortsette styrkingen av barnetrygden. Barnetrygden skal løftes til 2000 kroner per måned for barn mellom 0-6 år, og til 1500 kroner per måned for de mellom 6 og 18 år. 
  • Lovfeste at barnetrygd og kontantstøtte skal holdes utenfor ved beregning av sosialhjelp

Hva har KrF gjort?

  • I budsjettforliket med regjeringspartiene for 2019 fikk KrF økt barnetrygden med 1000 kr per barn per år. Det var første gang at barnetrygden ble økt siden 1996!
  • Fra 1. mars 2019 ble barnetrygden økt til 1 054 kroner i måneden. Fra 1. september 2020 øker regjeringen barnetrygden ytterligere med 3 600 kroner i året for barn opp til fylte 6 år.
  • Økningen i barnetrygden skal dessuten holdes utenfor beregning av sosialstønaden.

En økning i barnetrygden er et viktig tiltak for å styrke barnefamilienes økonomi og bekjempe barnefattigdom i Norge.

Enkelte i debatten har tatt til orde for behovsprøving av barnetrygden. En ren behovsprøving kan føre til redusert arbeidstilbud, svekke ordningens legitimitet (når folk med vanlige inntekter ikke får noe tilbake, blir interessen av å betale skatt over tid lavere), og bidra til stigmatisering av mottakerne. Det ville innebære en omfordeling mellom barnefamiliene der familier med helt vanlige inntekter ville måtte betale for økninger til de med lav inntekt. KrF mener det er bedre at vi alle bidrar inn i fellesskapet, at også de med høye inntekter uten barn bidrar for å finansiere økninger i barnetrygden.

Vi vil også at barnetrygd skal ikke regnes med i grunnlaget for beregning av ytelser etter lov om sosiale tjenester og lov om bostøtte. Dette er i dag opp til kommunene å avgjøre. I noen kommuner har de ikke med barnetrygd når de regner ut behovet for sosialhjelp.

Grunnen til at vi har barnetrygd er at en familie med barn har høyere utgifter enn en tilsvarende familie uten barn. Dermed har familien med barn i realiteten en lavere disponibel inntekt og lavere skatteevne enn familien uten barn. I stedet for at barnefamilier da har lavere skatteprosent enn familier uten barn får barnefamilier heller utbetalt barnetrygd for å kompensere for noen av de ekstra utgiftene ved å ha barn. Det er bra for oss som samfunn at det fødes barn, og derfor er det riktig at vi alle bidrar til å styrke barnefamilienes økonomi og gjør det litt enklere å få barn.