Barnehager

Mange barn har store deler av sin hverdag i barnehage og må derfor ha et innhold som er på barnas premisser. Barnehagen skal være et trygt og godt sted for små barn å være, et sted der barnet får utvikle seg gjennom lek, samspill og kreativ utfoldelse.

KrF vil

 • Sikre alle barn over ett år rett til en barnehageplass, uavhengig av når på året de er født og ved hvilken alder familien ønsker å benytte seg av barnehagetilbudet. 
 • Øke andelen barnehagelærere i barnehagen til 50 prosent. Pedagognormen må fullfinansieres. 
 • Følge opp og sikre fullfinansiering av bemanningsnormen for barnehager med en voksen per tre barn under tre år, en voksen per seks barn over tre år og en voksen per seks barn gjennom hele dagen.
 • Styrke rekrutteringen til barnehagene, særlig menn.
 • Sikre at barnehager stimulerer til læring og språkutvikling gjennom lek og kreativ utfoldelse, og ha mindre fokus på dokumentasjon, språknorm og skoleutvikling i barnehagen.
 • Fortsette arbeidet med kompetanseheving av personalet i barnehagene.
 • Legge til rette for et mangfoldig barnehagetilbud av offentlige, ideelle og private barnehager. Offentlige og private skal gis samme tilskudd. Reguleringen og regler for private barnehager må sikre at tilbudet har høy kvalitet og at de offentlige tilskuddene går til formålet. Kommunene må sikres anledning til å skille mellom ideelle og kommersielle barnehager.
 • Innføre en søskenmoderasjon på tvers av barnehage og SFO.
 • Innføre en makspris på 7000 for totale utgifter til SFO og barnehage, for hver familie.

KrF mener barnehager er et viktig og godt tilbud for mange barn. Det kan gi god læring gjennom lek og aktiviteter, både av språk, sosial samhandling og andre ting. Vi vil ha flere barnehageplasser slik at alle de som har ønske om en barnehageplass kan få det. Vi vil også at det skal bli mer fleksibelt opptak.

Det viktigste for kvalitet i barnehagene er at det er nok voksne til å ta seg av barna. KrF ønsker en norm for hvor mange voksne det bør være per barn i norske barnehager. Vi mener det bør være minst en voksen per tre barn under tre år, og minst en voksen per seks barn over tre år. Det er også viktig med mange faglærte og godt kvalifiserte ansatte i barnehagene.

Mange barn fra lavinntektsfamilier er de som kanskje ville hatt aller mest utbytte av å gå i barnehage, men har ikke mulighet til det på grunn av prisene. Derfor vil KrF ha gratis kjernetid for barn fra lavinntektsfamilier, og vi er for en differensiering av barnehageprisene der de som har minst inntekt, skal betale mindre enn de andre.

Gode barnehager er en veldig viktig sak for KrF. Samtidig er vi sterkt imot å gjøre barnehagene obligatoriske. KrF mener at det er foreldre som har ansvaret for å ta vare på sine egne barn, og derfor er det også foreldre som må bestemme om barna deres skal i barnehage eller ikke. Noen politikere tror at staten er bedre egnet til å ta vare på barn enn deres egne foreldre. KrF har troen på at foreldre er fullt ut i stand til å ta gode valg for sine barn og sin familie. Derfor bør ingen tvinges i barnehage. Men alle de som selv ønsker det, bør få plass og et barnehagetilbud med god kvalitet.

Hva har KrF gjort?

 • Fått på plass flere barnehageplasser.
 • Utsatt fristen for når barn har rett til barnehageplass, slik at barn som er født før 1. desember har rett til barnehageplass fra fylte ett år (før måtte man være født før 1. september).
 • Øremerket over 300 millioner til flere barnehagelærere for mer kvalitet i barnehagene.
 • Redusert barnehagepris for de med lavere inntekter.
 • Innført gratis kjernetid for barn fra familier med total inntekt på under 533 500 kroner per år.
 • Gratis barnehage for 4- og 5-åringer i asylmottak.
 • KrF har sagt nei til økt fokus på dokumentasjon, språknorm og skoleutvikling i barnehagen. Barn må få lov til å være barn og lære gjennom lek og aktiviteter.
 • KrF har fått gjennomslag for en bemanningsnorm for barnehager med en voksen per tre barn under tre år, og en voksen per seks barn over tre år. Les mer om det her.
 • Lovfestet retten til et godt barnehagemiljø. 
 • Styrket etter og videreutdanningen slik at flere får barnefaglig kompetanse.
 • Utviklet et nytt økonomisk tilsynssystem for barnehagene.
 • Gjennomgått reguleringen og finansieringen av private barnehager for å sikre god kvalitet, likebehandling av barn og mangfold i sektoren.
 • Gjort det enklere for lavinntektsfamilier å søke om redusert oppholdsbetaling eller gratis kjernetid.
 • Styrket rekrutteringen av menn i barnehagen.

Les mer om barnehage i KrFs program her.

Hvis du vil lese enda mer om hva KrF har gjort på barnehagefeltet de siste årene, kan du lese her: https://www.krf.no/politikk/politiskhandbok/familie–og-likestillingspolitikk/barnehage/