Barnefattigdom

Barn som vokser opp i fattigdom fratas muligheter som andre barn har. Studier har vist at fattigdom gir barn dårligere livsmuligheter på sikt og kan ha betydning for barns helsetilstand. KrF vil forsterke innsatsen mot barnefattigdom.

KrF vil

 • øke barnetrygden
 • videreføre tilbudet om gratis kjernetid i barnehage for barn fra lavinntektsfamilier
 • øke støtten til ferietiltak for barn fra lavinntektsfamilier
 • øke engangsstøtten til dem som ikke har rett til foreldrepenger
 • støtte initiativer som f.eks. aktivitetskort som gjør at barn fra lavinntektsfamilier kan delta på en fritidsaktivitet
 • beholde barnetillegget i uføretrygden

Vi må ha som mål at ingen barn skal føle seg utenfor i samfunnet vårt. Derfor må vi gjøre enda mer for at færre barn skal vokse opp i fattige familier.

I Norge er det få som lever i absolutt fattigdom der man ikke har råd til mat. Men for et barn kan det være vondt å føle seg utenfor fordi man for eksempel aldri har råd til å være med på fritidsaktiviteter med vennene sine. Ifølge SSB vokser nå 1 av 10 barn opp i familier med vedvarende lav inntekt. Det utgjør like i underkant av 100 000 barn.

KrF jobber for like muligheter for alle barn. Barnefattigdom må bekjempes på flere fronter. Vi må ha noen tiltak som hjelper barn fra lavinntektsfamilier i hverdagen der og da. På sikt er noe av det viktigste vi kan gjøre å bidra til at flere foreldre kan ha en jobb og en inntekt å leve av. Da trenger vi nok arbeidsplasser gjennom god næringspolitikk, og arbeidstrening, kvalifisering og utdanning slik at folk blir rustet til å delta i arbeidslivet.

For barna mener KrF også at en god skole er svært viktig. Skolen er en av de absolutt viktigste arenaene for sosial mobilitet, og vi må sikre elevene muligheter til å lykkes i skolen uavhengig av sosioøkonomisk status.

Hva har KrF fått gjennomslag for?

 • Gratis kjernetid i barnehage for barn i lavinntektsfamilier
 • Økt engangsstøtte ved fødsel og adopsjon for dem som ikke har rett på foreldrepenger
 • Redusert foreldrebetaling i barnehagene for de familiene med dårligst råd
 • Økt støtten til ferietiltak for barn fra fattige familier så de også kan få et avbrekk i hverdagen
 • Økt tilskuddsordningen mot barnefattigdom
 • Skjerming av barn og unges inntekter ved utmåling av sosialhjelp
 • Beholdt det behovsprøvde barnetillegget i uføretrygden
 • Gratis barnehage for barn fra 4-5 år på asylmottak
 • Økt grunnstipend (til videregående opplæring) for unge fra lavinntektsfamilier.

 Du kan lese mer om KrFs engasjement mot barnefattigdom i Politisk håndbok eller i kapittelet «Kamp mot utenforskapet» i stortingsprogrammet vårt.