Barnefattigdom

Alle barn og unge i Norge skal ha de samme mulighetene og den samme friheten til å skape sin egen fremtid. De skal få god omsorg, bo trygt, kunne delta i sosiale fellesskap, etablere stabile vennskap i oppveksten og føle seg verdifulle. Dessverre er det for mange som holdes utenfor på grunn av økonomi, fordommer, mangelfull tilrettelegging og språklige barrierer.

KrF vil:

 • Øke barnetrygden til 2000 kroner per måned for barn mellom 0-6 år, og til 1500 kroner per måned for de mellom 6 og 18 år. Barnetrygd skal ikke regnes med i grunnlaget for beregning av ytelser etter lov om sosiale tjenester og lov om bostøtte.
 • Erstatte engangsstønaden og innføre rett på foreldrepermisjon til alle. Minstenivå skal være på 2G.
 • Arbeide for at alle barn og unge skal ha mulighet til å delta på minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre, blant annet ved å fortsette innføringen av fritidskortet for alle barn fra 6-18 år.
 • Forbedre bostøtteordningen for barnefamilier. 
 • Innføre en søskenmoderasjon på tvers av barnehage og SFO.
 • Innføre en makspris på 7000 for totale utgifter til SFO og barnehage, for hver familie.
 • Utvide både den innteksavhengige moderasjonsordningen i SFO og ordningen med gratis SFO for elever med særksilte behov.
 • Videreføre tilbudet om gratis kjernetid i barnehage for barn fra lavinntektsfamilier.
 • Gi alle barn, uavhengig av økonomi og funksjonsevne, mulighet til et meningsfylt ferietilbud.

Vi må ha som mål at ingen barn skal føle seg utenfor i samfunnet vårt. Derfor må vi gjøre enda mer for at færre barn skal vokse opp i fattige familier.

I Norge er det få som lever i absolutt fattigdom der man ikke har råd til mat. Men for et barn kan det være vondt å føle seg utenfor fordi man for eksempel aldri har råd til å være med på fritidsaktiviteter med vennene sine. Ifølge SSB vokser nå 1 av 10 barn opp i familier med vedvarende lav inntekt. Det utgjør like i underkant av 100 000 barn.

KrF jobber for like muligheter for alle barn. Barnefattigdom må bekjempes på flere fronter. Vi må ha noen tiltak som hjelper barn fra lavinntektsfamilier i hverdagen der og da. På sikt er noe av det viktigste vi kan gjøre å bidra til at flere foreldre kan ha en jobb og en inntekt å leve av. Da trenger vi nok arbeidsplasser gjennom god næringspolitikk, og arbeidstrening, kvalifisering og utdanning slik at folk blir rustet til å delta i arbeidslivet.

For barna mener KrF også at en god skole er svært viktig. Skolen er en av de absolutt viktigste arenaene for sosial mobilitet, og vi må sikre elevene muligheter til å lykkes i skolen uavhengig av sosioøkonomisk status.

Nobelprisvinner i økonomi James Heckman sier at det finnes ikke mer samfunnsøkonomisk lønnsomme investeringer enn investeringer i små barns utvikling. Våre muligheter til å lykkes som voksne påvirkes av hvilken start vi får i livet og jo tidligere man setter inn innsatsen, desto bedre blir utbyttet senere.

I tidlig barndom er trygghet, omsorg og samspill med foreldre og barnehageansatte avgjørende for utvikling og læring. For KrF er det derfor viktig å prioritere familiepolitikk, gang på gang har vi levert på å styrke barnefamilienes økonomi.

Hva har KrF fått gjennomslag for?

 • Økt barnetrygden.
 • Økt kontantstøtten.
 • Gratis kjernetid i barnehage for barn i lavinntektsfamilier.
 • Et fritidskort for 94.000 barn i 24 prøvekommuner. KrF går til valg på å gjøre ordningen nasjonal.
 • Økt engangsstøtte ved fødsel og adopsjon for dem som ikke har rett på foreldrepenger.
 • Redusert foreldrebetaling i barnehagene for de familiene med dårligst råd.
 • Økt støtten til ferietiltak for barn fra fattige familier så de også kan få et avbrekk i hverdagen.
 • Økt tilskuddsordningen mot barnefattigdom.
 • Skjerming av barn og unges inntekter ved utmåling av sosialhjelp.
 • Beholdt det behovsprøvde barnetillegget i uføretrygden.
 • Gratis barnehage for barn fra 4-5 år på asylmottak.
 • Økt grunnstipend (til videregående opplæring) for unge fra lavinntektsfamilier.

 Du kan lese mer om KrFs engasjement for barn i lavinntektsfamilier i vårt program.