20.01.2017 23:33 Tilbake til nyheter

Fortsatt viktige oppgaver på likestillings- og diskrimieringsområdet

FN-konvensjonen har kritisert Norge på flere områder og vi er ikke så flinke som vi har lyst til å tro, skriver Ann-Kathrine Skjørshammer i et innlegg om likestilling og diskriminering.
krf_kvinner

På frokostmøte 10. januar la likestillingsombudet frem sin rapport til FN hvor det redegjøres for hva som må gjøres for å møte kritikken fra FN- konvensjonen (CEDAW) for å avskaffe alle former for diskriminering mot kvinner.  Norge har forpliktet seg til å oppfylle konvensjonen og likestilling- og diskrimineringssombudet har et lovfestet ansvar for å føre tilsyn med om norsk lov, politikk og forvaltningspraksis er i samsvar med konvensjonen. 

Konvensjonen har kritisert Norge på flere områder og vi er ikke så flinke som vi har lyst til å tro. Vi har nådd langt når det gjelder kjønnslikestilling, men det er fortsatt vedvarende skjevheter på flere områder.  Kvinner utsettes for mer kjønnsdiskriminering,  vold og trakassering i kraft av å være kvinner.

I rapporten har ombudet valgt ut fem temaer som krever særlig oppmerksomhet.  Dette  er:  vold i nære relasjoner, seksuell trakassering og seksualisert vold, hatytringer og digital trakassering og  vold, menneskehandel og ulikestilling i arbeidslivet.  Disse temaene er i kjernen av det politiske interessefeltet for KrfKvinner. 

I sin rapport har ombudet tatt opp mangler i forhold til rettsvesenets håndtering av voldtektssaker. CEDAW-komiteen ba Norge ved forrige eksaminering staten om  å sørge for opplæring av lekdommere når det gjelder vold mot kvinner.  Dette er ennå ikke gjennomført.  I etterkant av den såkalte «Hemsedalssaken» viste den offentlige debatten behov for å jobbe med holdninger og normer knyttet til seksuelle overgrep, både blant folk flest, hos påtalemyndigheten og  i rettsvesenet. 

KrfKvinner vil  i denne sammenheng fremheve at straffelovens bestemmelse om uaktsom voldtekt, som regjeringen Bondevik I, fikk inn i straffeloven, i for liten grad er brukt i rettssystemet, både av påtalemyndigheten og retten.    Det er viktig å følge opp dette med politisk og  arbeide for holdningsendringer som også påpekes av FN som nødvendige.