23.10.2018 11:03 Tilbake til nyheter

Bort fra sorteringsamfunnet – opphev abortloven §2c!

Sorteringssamfunnet er dessverre på mange måter allerede på plass i Norge. Særlig gjennom muligheten for abort etter uke 12, jf §2c. Der åpnes det for at mennesker som har nedsatt funksjonsevne kan bli fratatt muligheten til å vokse opp. Dette bidrar til å bygge et samfunn som ikke dyrker mangfoldet, men der de som er annerledes, lukes bort.
Jente med downs syndrom
Foto: Colourbox

Livskvalitet og helse er mer enn å være uten sykdomsdiagnoser, uavhengig av når i livet de blir synlig! Idag blir blant annet Downs syndrom vurdert som så alvorlig at det innvilges abort etter uke 12. Flere andre funksjonshemminger og avvik kan vurderes som alvorlige. Samlet sett sier dette noe om hvilken toleranse vi som samfunn har for mennesker med funksjonshemninger og sykdom, synlige og usynlige.

KrF Kvinner ønsker ikke et sterkere sorteringssamfunn i Norge, men et samfunn med plass og hjerterom for alle mennesker uansett funksjonsnivå. Det er vårt felles ansvar, politisk og som samfunn, å legge tilrette for løsninger som gir mest mulig likeverdig liv.

I forbindelse med eventuelle regjeringsforhandlinger måopphevelse av abortlovens §2c være et krav.