Fylkestingsprogram for Sør-Trøndelag KrF

Sør-Trøndelag Kristelig Folkeparti er Kristelig Folkepartis fylkeslag i Sør-Trøndelag. Dette programmet ble vedtatt på fylkeslagets årsmøte den 7. februar 2015 og omhandler de politiske sakene som berører fylkeskommunen. For andre politiske saksområder henvises til KrFs landsmøtevedtatte program for stortingsperioden 2013-2017 og programmet som vedtas i 2017 for 2017-2021.
Marius Andresen, Karin B. Bjørkhaug og Trygve Gjermstad
F.v. Marius Andresen (3. kand.), Karin B. Bjørkhaug (1. kand.) og Trygve Gjermstad (2. kand.)

Ideologi

Sør-Trøndelag Kristelig Folkeparti er et kristendemokratisk parti som bygger sin politikk på et kristent og humanistisk verdigrunnlag, slik det kommer til uttrykk blant annet i Bibelen. Kristendommen er ingen politisk ideologi, men gir en rekke verdier som kan konkretiseres politisk. Sentrale kristendemokratiske verdier er menneskeverdet, nestekjærligheten og forvalteransvaret. Dette er grunnlaget for KrFs verdibaserte politikk.

Det kristne menneskesynet forplikter oss til å se hvert enkelt menneskes unike verdi og ukrenkelige menneskeverd – fra unnfangelse til naturlig død. Mennesker er unike og forskjellige, og mangfold har en verdi i seg selv. Et menneskeliv må aldri reduseres til kun et middel, og må alltid betraktes som et mål i seg selv.

Nestekjærligheten forplikter oss til en radikal og grenseløs solidaritet. Dette definerer hvordan vi skal møte våre medmennesker, og sier tydelig at vi alltid skal sette de svakeste i samfunnet først. Der nestekjærligheten er ivaretatt, blir ingen forsømt eller fordømt.

Samfunnet har en begrenset tilgang på menneskelige, økologiske og økonomiske ressurser. Et kristent menneskesyn forplikter oss til å forvalte disse på en bærekraftig måte. Forvalteransvaret forplikter oss spesielt til å ivareta naturresursene, slik at Sør-Trøndelag, Norge og hele verden skal være et godt sted å bo for kommende generasjoner.

 

Demokratiet vårt og fylkeskommunen

KrF vil fremme det lokale demokratiet og engasjere til et politisk arbeid blant et bredt publikum, ved å delegere flest mulige beslutninger til avgjørelse på lavest mulig nivå. Dette vil også sikre en folkelig forankret medvirkning til demokratiske prosesser.

 
KrF støtter den pågående prosessen med å slå sammen kommuner. Det er viktig at prosessen blir forankret lokalt. Videre er det viktig at avstandene innad i kommunene ikke blir for store. Større kommuner vil i stor grad overflødiggjøre interkommunale selskaper, men dette bør fortsatt være mulig for å sikre kvaliteten på enkelte spesialiserte tjenester som for eksempel barnevern. Det vil fortsatt behøves et koordinerende organ for beslutninger på tvers av kommunegrenser. KrF ønsker også en sterk regional makt som kan støtte enkeltkommunene i deres møte med statsmakten.

KrF vil derfor:

 • Arbeide for at Stortinget klargjør hvilke oppgaver som kan delegeres fra staten til fylkeskommunen eller nye regioner.
 • Beholde tre forvaltningsnivåer, hvor det midterste nivået endres fra fylke til større regioner.
 • Styrke det regionale forvaltningsnivåets rolle som utviklingsaktør.
 • Arbeide for å etablere 7-9 regioner, som består av sammenslåtte fylker og utvalgte enkeltkommuner, så langt disse samlet kan utgjøre et naturlig geografisk område. En midtnorsk region bør bestå av minst Nord- og Sør-Trøndelag fylker.
 • Arbeide for at alle statsetater deles inn i like regioner, for å sikre rasjonell samhandling.
 • Slå sammen kommuner som naturlig kan tilhøre et felles styringsområde. 
 • At fylkeskommunen skal legge til rette for at fylkeskommunens ansatte kan stå lengre i arbeid.
 • At samfunnet skal bygges nedenfra, med familien som bærebjelke, og at makt kun skal løftes oppover der dette er nødvendig.
 • Være åpen for å avvikle dagens ordning med generalistkommuner og tillate at mindre kommuner kan kjøpe tjenester fra større nabokommuner der de mindre kommunene ikke har kapasitet til å levere tilstrekkelige tjenester.

 

Videregående opplæring

Den videregående skolen i Sør-Trøndelag er en god skole som er tilpasset behovene i fylket. En god skole formes likevel ikke en gang for alle. En framtidsrettet skole er i bevegelse og forholder seg til endringer i samfunn og elevmasse. Den skal være aktuell og levere kvalitet. Det er også slik at skolene etter hvert må involvere seg i større deler av elevenes liv utenom det rent faglige.  Det er spesielt to områder som vil være utfordrende de kommende årene: Det ene er det urovekkende store frafallet som i særlig grad rammer elevene på yrkesfagene, og det andre er endrede samfunnsforhold og økonomi som stadig utfordrer dagens skolestruktur.

Årsaken til frafallet er svært sammensatt og har ingen enkel løsning. Det viktigste er at skoletiden oppleves meningsfylt. Alle har ressurser. Vår oppgave er å la elevene få realisere sine. Mange elever har utfordringer også utenfor skolen, og må få hjelp når de trenger det.

KrF vil derfor:

 • Opprettholde dagens skolestruktur, slik at flest mulig skal få tilbud om en videregående skoleplass i nærheten av der de bor.
 • Tilpasse skolene det nærmiljøet de ligger i, blant annet ved et utviklende samarbeid med næringslivet.
 • Opprettholde et bredt fagtilbud.
 • Stimulere til flere lærlingeplasser ved å oppfordre private og offentlige arbeidsgivere til å ta imot flere lærlinger.
 • Legge til rette for skoler med et livssynsmessig eller pedagogisk alternativ.
 • Arbeide for at elevene får god tilgang på helsesøstertjeneste.
 • Styrke rådgivningstjenesten både i ungdomsskolen og i den videregående skolen.
 • Arbeide for at den positive utviklingen med nedgang i bruk av rusmidler blant ungdom kan fortsette.
 • Arbeide for å redusere mobbing i skolen og innføre et mobbeombud i Sør-Trøndelag.
 • Gi lærere gode muligheter for oppdatering og utvikling, slik at de ivaretar elevene både faglig og sosialt.
 • Gjennomføre en prøveordning med livsmestring i skolen etter modell fra den kulturelle skolesekken i den videregående skolen i Sør-Trøndelag.

 

Samferdsel

Gode transportløsninger bidrar til verdiskapning og bosetting i hele fylket. Transportsystemet må ha et bærekraftig klima- og miljøperspektiv, og sikkerhet for brukere og trafikanter må stå i sentrum.

De viktigste store samferdselsprosjektene i Trøndelag er elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen, få fart på utbyggigen av dobbeltspor på jernbanen ut av Trondheim og ny E6 mellom Trondheim og Ulsberg.

Befolkningsøkningen vil føre til sterk økning i godstransport til regionen. Dersom denne økningen bare kommer på vei vil det skape problemer for framkommelighet og sikkerhet.

De siste årene har det vært investert betydelige beløp i fylkesveier på Fosen og øyregionen, og det er viktig at fremdriften på veiutbyggingen sikres. Likevel preges store deler av fylkesveinettet av dårlig standard og framkommelighet. Trøndelag opplever en økning i antall hendelser som ras, skred og flom.

Kollektivtilbudet har ulik funksjon i by og distrikt. Tilbudet i byen må føre til redusert biltrafikk og ivareta målsettingen i klimaforliket og i NTP; all vekst i persontrafikken skal tas med kollektive transportmiddel, sykkel og gange. Utenom byen vil personbilen fortsatt spille en sentral rolle. Kollektivtilbudet i distriktet må legge vekt på de regionale rutene, og lokalt vil bestillingstransport være den framtidige løsningen som kan gi et godt og effektivt tilbud. Alle offentlige betalte transporter bør samordnes og løses igjennom en slik fellesordning med bestillingstransport. På lengre strekninger vil tog være den foretrukne reisemåten, både med hensyn til klima og komfort.

Tilrettelegging for sykkel og gange bidrar både til trafikksikkerhet og folkehelse.  Sikre skoleveier må være et prioritert område ved investering i gang- og sykkelveier.

KrF vil derfor:

 • At visjonen om eliminering av dødsulykker og alvorlige skader må ligge til grunn for alt vi gjør.
 • Arbeide aktivt opp mot sentrale myndigheter for at full elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen framskyndes.
 • Få fart på utbygging av jernbanen med dobbeltspor i begge retningene ut fra Trondheim, og jobbe for kortere reisetid mellom Trondheim og Oslo.
 • At E6 Trondheimsveien mellom Melhus og Ulsberg bygges ut som et helhetlig prosjekt.
 • Sikre et godt båt- og ferjetilbud til og fra Fosen.
 • Bygge ut sammenhengende nettverk for hurtigladestasjoner langs Europaveiene.
 • La tog spille en langt større rolle i kollektivtilbudet, og arbeide for at pendlertilbudet med tog sørover fra Trondheim bedres.
 • Gjøre et påvirkningsarbeid opp mot sentrale myndigheter for å øke statlige midler til rassikring.
 • Prioritere vedlikehold og forbedring av eksisterende fylkesveier.
 • La tog spille en langt større rolle i kollektivtilbudet, og arbeide for at pendlertilbudet med tog sørover styrkes.
 • Arbeide for et nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen som kan bidra til en reell overføring av gods fra vei til bane og sjø.
 • Redusere transportbehovet gjennom bevisst logistikk- og arealplanlegging.
 • Arbeide for tilbud om bestillingstransport i alle kommuner.
 • Prioritere sikkerhetstiltak på veiene, og arbeide for trafikantrettende sikkerhetstiltak for både person- og godstrafikk.
 • Arbeide for opprettelse av flere ”park and ride” parkeringsplasser og ”park and ride” parkeringsplasser for sykkel. Handicap-parkeringsplasser skal være en naturlig del av ”park and ride”-parkeringsplassene.

 

Næringsliv og regional utvikling

En livskraftig næring er ryggraden for både sysselsetting og bosetting i alle deler av Sør-Trøndelag. De naturgitte ressursene som finnes i fylket, både på land og sjø, gir oss et stort konkurransefortrinn som må utnyttes. Det tette samarbeidet mellom næringslivet og de naturfaglige og teknologifaglige kompetansemiljøene har gitt fylket store fordeler. Samarbeidet bør styrkes slik at næringslivet i fylket kan være ledende innen teknologi, helse og miljø. 

Som et kristendemokratisk parti ser KrF det som et særlig ansvar å sikre en bærekraftig utnytting av ressursene. Klima og miljø skal spille en viktig faktor for hvordan næringslivet drives og hvordan ressursene utnyttes.

KrF vil derfor:

 • Ha et variert, levedyktig og kompetansesterkt landbruk i hele fylket.
 • Sikre landbruksnæringens ressursgrunnlag gjennom en aktiv jordvernpolitikk.
 • Legge til rette for miljøtilpasset tilplanting av arealer som går ut av tradisjonell jordbruksdrift.  
 • Stimulere til økt produksjon av økologiske varer.
 • Ha en arealbruk som skåner reindriftsnæringen.
 • At kommuner som avgir areal til havbruksnæringen, skal sikres inntekter fra denne.
 • Iverksette stimuleringstiltak for lokal handels og næringsvirksomhet.
 • Sikre innovasjon og nyskaping gjennom samarbeid mellom næringslivet, FoU-miljøene (forskning og utvikling) og det offentlige.
 • Styrke regionens posisjon innen klima- og miljøteknologi.  
 • Prioritere god infrastruktur i samarbeid med næringslivet.
 • Videreføre samarbeid over landegrensene gjennom for eksempel Interreg (EU), Midtnordenkomiteen og andre regioner i Europa.
 • Arbeide for en bærekraftig og balansert utvikling i havbruksnæringen, fiskeri og elvefiske.

 

Miljø

Som mennesker har vi fått i ansvar å gi kloden videre i minst like god stand som vi mottok den. I KrF kaller vi dette forvalteransvaret, og det er et ansvar vi ønsker å ta på alvor.

I løpet av de siste hundre årene er verdens forbruk av fossil energi blitt mer enn 20-doblet. Dette har ført til betraktelig større utslipp av CO2, og vi kan allerede nå begynne å se konsekvensene av utslippene i form av menneskeskapte klimaendringer. Alt tyder på at de menneskeskapte klimaendringene bare vil bli mer og mer synlige de neste årene. Det er derfor viktig at vi fører en helhetlig politikk som tar inn over seg at klimaendringene er farlige, urettferdige og allerede i gang.

Norske skoger bidrar allerede i dag til binding av omtrent like mye CO2 som de totale norske utslipp. Videre satsing på skogen er derfor viktig, da skogen i tillegg kan erstatte store deler av forbruket av fossil energi. Samtidig gir den betydelig effekt for sysselsetting og næringsliv i distriktene.

Vekst og forbruk i vår del av verden er skremmende. Nå er tiden inne for å handle, ikke bare snakke.

KrF vil derfor:

 • Begrense nedbyggingen av dyrka jord. Der god matjord likevel tas i bruk, må utbygger gjøres ansvarlig for at matjorda flyttes til nye arealer for å lage erstatning for det tapte, eventuelt lagres i en "jordbank".
 • Legge til rette for klimanøytrale reiser.
 • Arbeide for at drosjene i Trondheim i størst mulig grad skal benytte miljøvennlig drivstoff som biogass og strøm.
 • Arbeide for at flere bussruter kjøres på miljøvennlig drivstoff.
 • Forsette satsingen og forskingen på fornybar energi.  (Vind – vann – sol – bølgekraft).
 • Fortsatt bygge gode sykkelveier og oppfordre til premiering av jobb-sykling.
 • Opprette en fylkeskommunal miljøpris.
 • Arbeide for landstrøm ved større havner i fylket.
 • Begrense saltbruken på veiene.
 • Arbeide for at biologisk mangfold skal opprettholdes.

 

Folkehelse

KrF vil verne om menneskeverdet og bidra til livskvalitet ved å arbeide for god folkehelse.   Verdens Helseorganisasjon (WHO), har definert folkehelse som “fysisk, mental og sosial velvære“. Det er viktig å presisere at god helse ikke er det samme som fravær av sykdom.

Folkehelsearbeidet er tiltak som forebygger sykdom, skader og ulykker, og tiltak som gir menneskene mulighet for vekst, trivsel og utvikling. Fysisk aktivitet i lek og idrett skaper helse. Det samme gjelder tilrettelegging for å kunne fungere i hverdagen, læring og utvikling.

Fylkeskommunen har ansvar innenfor utdanning, samferdsel, kultur, næring og utvikling. Både som arbeidsgiver, tjenesteleverandør og med myndighet til å fordele penger, kan fylkeskommunens gjøre beslutninger som kan ha positiv innvirkning på folks helse.

KrF vil at fylkeskommunen skal ha et sterkere fokus på helse, miljø og sikkerhet både som arbeidsgiver, tjenesteleverandør og deltager i samfunnsutviklingen.  

KrF vil derfor:

 • Ha samfunnsplanlegging i samarbeid med offentlige instanser, næringsliv og kunnskaps- og forskningsinstitusjoner for å bidra til at alle interessenter kan ta gode beslutninger med tanke på helse og velferd.
 • Bidra til planlegging og etablering av flere gode områder for idrett, lek og friluftsliv.
 • Styrke informasjonsarbeid som gir kunnskap om hva som bedrer helsa.
 • Systematisere tiltak mot mobbing og rusmisbruk.
 • Styrke rådgivning og støtte til elever som sliter med ulike problemer.
 • Sikre et godt og inkluderende skolemiljø og arbeidsmiljø i fylkeskommunens virksomhet.
 • Bedre sikkerheten ved gang- og sykkelveier for å gjøre det mulig for flere å gå eller sykle.
 • At fylkeskommunale bygg skal ha godt inneklima og universell utforming. 
 • At den fysiske aktiviteten hos barn og unge stimuleres, blant annet gjennom samarbeidsprosjekt mellom Idrettskrets og skole.

 

Kultur og idrett

Mennesket er et åndelig vesen. Det vil si at vi har flere behov enn kun de rent fysiske og materielle. Som mennesker er vi forskjellige, og har derfor også forskjellige behov. KrF mener et aktivt og mangfoldig kulturliv bidrar til å dekke disse immaterielle behovene og fremme livskvalitet i hverdagen. Derfor er det viktig å opprettholde et bredt spekter av kulturtilbud. Dette kan dreie seg om alt fra film, musikk, idrett og scenekunst, til et aktivt kirke- og menighetsliv.

Kulturforståelse er viktig for at vi kan forstå hverandre, og kultur bygger broer mellom enkeltmennesker og mellom ulike etniske grupper. Derfor er det viktig å inkludere så mange som mulig innenfor kulturlivet.

KrF vil derfor:

 • Oppmuntre barn og unge til kreativ kulturutfoldelse ved blant annet satsing på musikk- og kulturskolen, og på Ungdommens kulturmønstring.
 • Arbeide for at Trondheim befester sin stilling som kirkelig senter, blant annet ved at Kirkemøtet legges til byen, og videreutvikle pilegrimsleden til Nidaros med tilhørende kulturminner, ved merking, overnattingstilbud og opplevelser.
 • Videreutvikle Olavsfestdagene som en bred kulturmønstring, med sterk tilknytning til Nidarosdomen og Olavstradisjonen.
 • Støtte idrett og kulturutfoldelse for mennesker med funksjonshemming.
 • Videreutvikling av biblioteket som kulturbase, med blant annet distriktstilbud gjennom Bokbussen.
 • Skape flerkulturelle møteplasser. Integrere innvandrere og flyktninger og ta i bruk deres ressurser i samfunnet og arbeidslivet.
 • Stimulere til fortsatt regional filmproduksjon, også med TV-serier og spillefilm.
 • Videreføre ordningen med fylkeskunstnere.
 • Videreføre "Kulturell skolesekk" som grunnlag for opplæring, økt kulturforståelse og flere kulturarbeidsplasser.
 • Arbeide for gode samarbeidsavtaler med frivillige organisasjoner om gunstige leier/lån av lokaler og utearealer i videregående skoler når disse ikke benyttes i undervisning.
 • Tilrettelegging for at sørsamisk kultur og språk blir tatt vare på, både for å sikre kulturarven og som grunnlag for kulturbasert næringsutvikling.
 • Forsterke arbeidet med å få lagt større idretts- og kulturarrangement til Trøndelag, i samarbeid med idretten og kulturlivet. Blant annet arbeide for VM i Nordiske grener i Granåsen i 2021.
 • At idrett skal være en frisone fra rus, doping og mobbing.

 

Last ned programmet til Sør-Trøndelag KrF (PDF, 1,3 MB)