Politisk program 2015-2019

Vedtatt av fylkesårsmøtet i Rogaland KrF, februar 2015

Verdigrunnlaget og innledning

KrF er et verdiparti. Det kristne menneskesynet skal prege all vår politikk og forplikter oss til en radikal omsorg for våre medmennesker og en rettferdig forvaltning av verdens ressurser.

Til sammen representerer KrFs verdisyn og ideologi en tredje vei i politikken. Det gode samfunn skapes i et samspill mellom det enkelte mennesket, offentlige myndigheter og privat og frivillig virksomhet. Disse fellesskapene bidrar til at makt spres i samfunnet og ikke begrenses til noen få mennesker og strukturer.

Vårt mål er å skape et godt samfunn med livskvalitet for hvert enkelt menneske. Den kristendemokratiske ideologi innebærer et helhetlig menneskesyn der likeverd, fellesskap og mangfold, nærhet, solidaritet og forvalterskap er sentrale verdier.

Menneskeverd i sentrum
Rogaland KrF går til valg på et program som setter menneskeverdet i sentrum. Vi mener at alle er like verdifulle, uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne, produksjonsevne, etnisitet eller religion. 

Samferdsel

Rogaland er et fylke med store avstander og variert landskap, og dermed avhengig av god kommunikasjon. Fylket er knyttet sammen med E39 fra nord til sør, og E134 østover. Jærbanen er sentral i sørfylket, og det er flere viktige fylkesveier i fylket.

For KrF er det viktig å arbeide for ulike transportalternativer tilpasset bolig og næringsstruktur. Det betyr at kollektivløsninger vil være det viktigste i byområdene, samtidig som tilrettelegging for sikker bruk av bil blir det viktigste i distriktene. 

Rogaland KrF er opptatt av at hele fylket skal kunne tas i bruk. Digital infrastruktur er særdeles viktig for dagens og fremtidens arbeidsplasser og innbyggere. Rogaland KrF vil derfor arbeide for bedre bredbånds- og mobildekning i hele fylket. 

KrFs overordnede samferdselspolitiske mål i Rogaland er: 

 • Europaveiene skal bli gode transportkorridorer med hensyn til kapasitet og reisetid.
 • Rogaland skal inngå i et nasjonalt nett av høyhastighets jernbane.
 • Gode og trygge tilførselsveier for å knytte bosteder og næringsareal til stamvegnettet.
 • Økt satsing på kollektivtransport og miljøvennlige transportløsninger, inklusiv sykkelvogn på tog.
 • Legge til rette for effektiv og trygg bruk av sykkel i hele fylket.
 • Gi spesielt barn og unge trafikksikker ferdsel til og fra skole og fritidsaktiviteter. 

Trygghet i distriktene
I distriktene vil bilen være det primære transportmiddelet. Rogaland KrF mener at trygghet på veien er den viktigste oppgaven. Livskvalitet handler også om å kunne komme til og fra arbeid, skole og fritidsaktivitet på en sikker og trygg måte. Rogaland KrF vil prioritere trafikksikkerhetstiltak, og forbedret veistandard på de viktigste strekningene. 

Rogaland KrF vil:

 • Utbedre trafikkfarlige strekninger.
 • Arbeide for rassikring av utsatte veistrekninger.
 • At riksveier og viktige fylkesveier får veilys.
 • Avløse ferge og båt med bro/tunell-løsninger der dette er økonomisk forsvarlig. Strekningen Espedal-Frafjord vil i så måte være et viktig prosjekt å få gjennomført.
 • At riks- og fylkesveier uten gang- og sykkelvei i første omgang utbedres med veiskuldrer med plass til gående og syklende.
 • Arbeide for forbedret veistandard med gul midtstripe på de mest trafikkerte fylkesveiene samt riksveiene.
 • Innføre «Hjem for en 100-lapp» som gir mulighet til å bestille offentlig transport, der normal kollektivdekning er lav. 

Byområder
Veksten i transportbehovet i de største byområdene på Nord-Jæren og Haugesundsområdet, er en stor utfordring. Rogaland KrF mener at kollektivtilbudet må forbedres slik at dette velges av flere – spesielt i rushtidene. Rogaland KrF mener at det haster med å løse fremkommelighet og regularitet for kollektivløsningene. Egen Bussvei og kollektivfelt må prioriteres i by-regionene. KrF vil supplere/erstatte Bussvei med en annen høykapasitetsløsning på skinner, når passasjergrunnlaget tilsier dette. 

Rogaland KrF vil:

 • Prioritere egen Bussvei og kollektivfelt-utbygging i by-regionene.
 • Innføre gratis buss i rushtiden.
 • Etablere gratis innfartsparkering langs jernbanen for de som tar toget.
 • Fortette de mest urbane områdene, for å få effekt av kollektivløsninger med høy kvalitet.
 • Etablere trafikkregulering for å utnytte kapasitet på veinettet optimalt i rushtiden.
 • Byområdene må utvides på en slik måte at forholdet mellom arbeidsplasser og bo-områder forenkler transportbehovet, og kollektivløsninger blir effektive.
 • Gjøre Rogfast, Ryfast og dobbeltspor til Egersund til sterke transportkorridorer for regionutvidelse.
 • At ungdomskortet fortsatt skal ha en lav sats.
 • Innføre felles kortløsning mellom alle kollektivløsninger i Rogaland inkludert jernbane. 

Sjøveien
Behovet for ferger er stort i Rogaland, og er en nødvendighet for både befolkning og næringsliv. Når fergen ikke går – er veien stengt. Rogaland KrF mener at åpningstiden for fergetransporten må styrkes, slik at flere samband blir døgnåpne. Spesielt gjelder dette riksvei-sambandene. Reserveferjeordningen må bedres. 

Hurtigbåt er et viktig tilbud for rask transport mellom by og land. Rogaland KrF mener det er nødvendig med gode pendlerruter som gjør det mulig å dag-pendle mellom bosted til de store arbeidsplassene. 

Trafikksikkerhet
Trygge veier er en svært viktig for opplevd livsglede. Barn og unge som transporteres til og fra skole, og voksne til og fra arbeid, har rett til å forvente trygge vilkår.

Rogaland KrF vil derfor prioritere trafikksikkerhetstiltak, med spesielt fokus på barn og unge. 

Rogaland KrF vil:

 • Styrke satsingen på Aksjon Skolevei.
 • Fortsette med arbeidet for trafikksikker kommune, hvor målet er at alle kommuner skal bli en trafikksikker kommune. 

Jernbane
Jernbane er et effektivt og miljøvennlig transportmiddel. KrF vil ha et bedre togtilbud og opprusting av jernbanenettet. En moderne jernbane vil bety svært mye for distrikts- og regionalutvikling. Potensialet for både persontransport og gods er stort. 

Rogaland KrF vil:

 • At dobbeltsporet forlenges til Egersund, og at det inngår i en langsiktig plan med høyfartsbane til Oslo. Reisetid til Oslo må ned til 3 timer. 
 • Avgangsfrekvens mellom Bryne og Stavanger må i løpet av perioden ned til 15 minutt.
 • Krysnings-spor må utvides til å kunne håndtere godstog på 600 meter, slik at vi får utnyttet Ganddal godsterminal maksimalt, og godstransport styrkes.
 • En jernbanetrase mellom godsterminalen på Ganddal, Sola flyplass og Risavika må utredes nærmere.
 • Arbeide for at Ålgårdbanen kan fornyes, og bli en raskt og effektiv kollektivløsning mellom Ålgård og Sandnes/ Forus/ Stavanger.
 • Arbeide for at jernbanetraseen gjennom Drangsdalen rassikres. 

Sykkel
Rogaland KrF mener at det må tilrettelegges bedre for å bruke sykkel til og fra arbeid. Sammenhengende gang- og sykkelveier mellom boområder og arbeidsplasser er en forutsetning. Rogaland KrF vil arbeide for å motivere næringslivet for å tilrettelegge for syklende til/fra arbeid. 

Rogaland KrF vil:

 • Opprettholde full aktivitet ved Sykkelgården i Sandnes, hvor 4000 10-åringer lærer trafikal ferdighet på sykkel.
 • Arbeide for etablering av sykkelgård i nordfylket.
 • Sykkelstamvei ferdigstilles i perioden.
 • Etablere sykkelveier langs jernbanespor og andre kollektivtraseer.
 • Arbeide for at rundkjøringer er bedre tilpasset for bruk av sykkel. 

Riksveier
Rogaland KrF vil at riksveiene gjennom fylket må få bedre standard, og vil i uttalelser spesielt legge vekt på 

 • Fergefri E39. Dette er en forutsetning for en tydelig stor-regionutvidelse mellom Stavanger – Bergen, som kan bli et stor felles bo og arbeidsmarked. Dette er det eneste mulige stor-regionalternativet til Oslo området.
 • E39 må utvikles til 4-felts motorvei fra Kristiansand i sør til Hardangerfjorden i nord, og for øvrig være møtefri helt til Bergen.
 • E134 må legges utenom de største tettstedene for å styrke bokvalitet og trafikksikkerhet, og opprustes i kvalitet.
 • Det er viktig for Rogaland at nye tuneller over Røldal/Haukeli blir bygget for bedret miljø og regularitet for trafikken mellom øst og vest.
 • Rv13 er en viktig indre stamvei i Rogaland. For Rogaland KrF er rassikring høyeste prioritet, samt utbedring av andre trafikkfarlige strekninger. Veistandarden må heves slik at det er gul midtstripe og rumlefelt på hele Rv13. 

Veifinansiering
For å sikre nødvendige investeringer innen overskuelig fremtid, må staten bidra langt sterkere slik at det blir fortgang i nye veiprosjekter. 

Rogaland KrF mener at bompenger kan benyttes for finansiering av samferdselsprosjekter. Det er viktig at bilisten og betaleren ser fordelen ved veiprising. Rogaland KrF mener at bompengeprosjekter egner seg best for konkrete prosjekter, der sammenheng mellom hva man betaler for, og prosjekt er tydelig.

Bomringer egner seg best i de tettest befolkede områdene, eller hvor naturgitte forhold tilsier det. 

Rogaland KrF vil arbeid for at innskudd som gir maksimalt rabattnivå på bomveiprosjekter skal være så lavt at flest mulig her råd til slike abonnement. 

Rogaland KrF mener at bompenger utelukkende skal gå til bygging av infrastruktur. 

Rogaland KrF mener det må være stor lokal enighet om innføring av bompengefinansierte prosjekter, samt kostnadsnivå.  

Skole- og kunnskapsfylket Rogaland  

KrFs mål er at Rogaland skal ha landets beste videregående skoler, både når det gjelder læring, trivsel og skolebygg. 

Skolen er til for elevene – ikke motsatt. Skolegangen skal utruste den enkelte elev med kunnskaper og sosial kompetanse som gir grunnlag for at hver enkelt kan ha et godt liv og oppnå sine mål. 

Skolen er også den viktigste bærebjelken for framtidens nærings- og samfunnsliv. Konkurransekraften ligger i menneskene, og det er en sentral oppgave for politikere og skoler å være med på å utvikle denne ressursen. 

Læringsmiljø
Skolens hovedoppgave er å få hver enkelt elev til å oppnå mest mulig av målene i læreplanene i de ulike fag innenfor egen utdanningsretning. Tydelige krav og forventninger og aktiv kamp mot mobbing og rus vil gi et godt grunnlag for læring. Respekt, ro og orden trengs også for å gjøre skolen til en god arena for læring. 

Skolen skal være både en dannings- og utdanningsinstitusjon med sosial og verdimessig trygghet, der alle elever trives og har lyst til å lære. KrF mener at en god skole skal formidle kunnskap, verdier, og kulturarv. Den skal også hjelpe barn og unge til mestring, utfoldelse og sosial utvikling. 

Tros- og tankefriheten må ivaretas i skolen. 

KrF vil:

 • at alle skal få likeverdige muligheter til å utvikle sine evner. Skolen skal bidra til å sikre tilpasset opplæring for alle elever og legge vekt på læring. Målet er at den enkeltes evner blir maksimalt utviklet.
 • ha frihet for elevene til å utøve sin tro i skoletiden, som f.eks. Lagsmøter i fritimer eller storefri.

Mobbing
KrF mener at det må bli et sterkere fokus rundt mobbeproblematikken, og at kampen mot mobbing må forsterkes. Mobbing er en ukultur som ødelegger skolehverdagen for altfor mange barn og unge. 

KrF vil:

 • opprette et uavhengig mobbeombud som skal jobbe med forebyggingstiltak rundt mobbing og ta tak i mobbesaker. 

Elevenes helse
Flere enn vi tror sliter med psykiske problemer, og problematikken er økende blant ungdom. KrF ønsker økt innsats i ungdomsårene for å ta tak i psykiske utfordringer på et tidlig tidspunkt, for å forhindre større problemer senere. 

KrF vil:

 • innføre en bemanningsnorm for helsesøstre på skolene. Det må tallfestes hva som skal være minimums stillingsbrøk for helsesøster ut fra skolens størrelse.
 • ha faste kontortider for psykolog i skolen (ambulerende psykologtjeneste). 

Drop-out og veiledning
Kampen mot drop-out, at elever avbryter skolegangen underveis, ser vi på som en av de største utfordringene i skolen. Det finnes mange grunner til at elever dropper ut. For at færre skal droppe ut ønsker KrF vil ha fokus på rådgivning, spesielt for de som føler at de har valgt feil eller ikke kom inn på førstevalget. 

 KrF vil:

 • ha fokus på rådgivningstjenesten for å redusere antall feilvalg/omvalg og at elever avslutter skolegangen før den er fullført. Målsettingen må være at de aller fleste elevene fullfører videregående opplæring.
 • opprette tverrfaglige innsatsgrupper ved skolene som i en tidlig fase pusher fremover elever som holder på å falle av lasset.
 • innføre frivillig sommerskole etter 10.klasse for å sikre en god overgang til videregående skole. Dette for å løfte elever med stryk fra ungdomsskole til et nivå der de vil klare seg gjennom videregående. Første omgang ønsker vi fokus på basisfagene matte, norsk og engelsk.
 • opplyse bedre om ordningen med praksisbrev, slik at elever kan velge mer arbeidspraksis og mindre teori for å øke antallet som gjennomfører videregående opplæring.
 • styrke samarbeidet mellom skole, politi, barnevern, ungdomsseksjonen, oppfølgingstjenesten og pedagogisk psykologisk tjeneste.
 • ha fokus på oppfølgingstjenesten (OT), slik at de som faller ut av systemet kan få hjelp, enten til å komme tilbake til en utdanningssituasjon, eller over i arbeid
 • videreutvikle karrieresentrene for rådgivning i alle regioner i fylket - gjerne i partnerskap med Opplæringskontorene, NAV, NHO, fagorganisasjoner og lokale attføringsbedrifter. 

Friskoler
KrF ønsker en sterk og god offentlig skole, men holder fast på at friskoler med alternativ pedagogikk eller religiøst grunnlag utgjør et viktig alternativ og supplement. Dette handler blant annet om foresattes rett til å velge oppdragelse i tråd med egen overbevisning. 

KrF vil:

 • sikre fortsatt gode arbeids- og utviklingsmuligheter for friskoler som tilbyr alternativ pedagogikk og/eller har livssynsmessig forankring, som skoleskipet Gann, Tryggheim videregående skole og Lundeneset videregående.
 • støtte opprettelsen av nye private videregående skoler med kristen verdiforankring på Forus og Haugalandet. 

Fleksibelt utdanningsløp
KrF ønsker et fleksibelt utdanningsløp, der det blant annet er mulig å ta fag fra høyere nivåer for å få utfordringer og oppnå raskere progresjon. KrF støtter også opp om elevutveksling til utlandet, og ønsker å legge best mulig til rette for dette. 

Nettskolen i Rogaland tilbyr muligheten for å ta fag via internett. Denne fleksibiliteten ønsker KrF å støtte opp under og videreutvikle slik at de som trenger fleksibilitet for å fullføre VGS, eller ta fag som deres lokale skole ikke tilbyr, får muligheten til dette. 

KrF vil opprettholde videregående skoler i alle deler av fylket, slik at elevene kan få et godt tilbud nær hjemstedet. 

Andre satsninger i skolen

 • rekruttere flere unge til yrkesfag, særlig helsefagene.
 • sørge for godt samarbeid mellom næringsliv og videregående opplæring og fagopplæring for å styrke regionens kompetanse innen prioriterte områder.
 • sørge for at videregående skoler har kompetanse og utstyr som er tilpasset framtidens nærings- og arbeidsliv. 
 • en offensiv etter- og videreutdanning av lærere, skoleledere og instruktører i lærebedriftene.
 • sette av en pott med penger som skolene kan søke om til matematikk-prosjekter, for at elevenes kunnskaper innen matematikk skal bedres.
 • en mer målrettet utvikling av IKT-bruken i skolen.
 • gode skolebygg med et godt inneklima i alle skoler, slik at elevene og ansatte får gode arbeids- og læringsforhold.
 • stille krav om studentboliger i områdeplaner nær utdanningssteder. 

Energi og miljø 

Forvalteransvaret
Rogaland er et fylke rikt på ressurser, deriblant landbruksområder, vind og vann. Det kristne forvalteransvaret forplikter oss til forsvarlig forvaltning av disse ressursene. Naturvern, utslippskutt og vern av kultur- og naturlandskap står sentralt i Rogaland KrFs energi- og miljøpolitikk. 

Derfor vil vi:

 • forvalte naturressursene i fylket til det beste for dagens og fremtidige generasjoner.
 • ha en fornuftig arealplanlegging i fylket med vekt på å sikre grønt- og friområder samt vern av langsiktige grenser for landbruksjord.
 • arbeide for at matjord skal få samme beskyttelse som verneområder og strandsoner.
 • arbeide for å redusere det samlede energi- og ressursforbruket i fylket. 

Olje – og gassnæringen
Olje- og gassnæringen har vært en sentral drivkraft i Rogaland i flere tiår og har bidratt til omfattende verdiskapning, både lokalt og nasjonalt. I løpet av denne perioden har det blitt bygget opp betydelige kompetanseklynger. Dette er også en viktig ressurs som Rogaland KrF ønsker å forvalte og videreutvikle i årene som kommer. 

Derfor vil vi:

 • støtte opp om en fortsatt sterk olje- og gassnæring i fylket.
 • støtte opp om Rogaland som naturlig lokasjon for Statoils hovedkontor.
 • satse særskilt på utdanningsfag med relevans for olje- og gassektoren.
 • legge til rette for gode utviklingsmuligheter for et bærekraftig olje- og gassmiljø.
 • aktivt støtte opp om forskning og utvikling som har som formål å redusere klima utslippene i olje- og gassnæringen.
 • legge tilrette for og støtte opp om lokal satsing på miljøvennlige og fornybare energikilder (vannkraft, vindkraft, biogass, sol el. annet).

Fornybar energi
Rogaland KrF ser våre naturgitte og samfunnsbetingede fordeler i sammenheng og ønsker å bruke disse fordelene enda mer aktivt for å videreutvikle både ressursforvaltning og kompetanseutvikling i et langsiktig og miljøvennlig perspektiv. Et eksempel er fordelene ved å se vann- og vindkraft i sammenheng i stedet for i konkurranse med hverandre, og å bygge på det naturlige forspranget Rogaland har i utviklingen av nye maritime næringer som for eksempel havvindutbygging. 

Derfor vil vi:

 • øke satsningen på fornybar energi, blant annet ved å satse på utbygging av småkraftverk og havvind der hvor dette er inngrepsmessig forsvarlig.
 • støtte opp om forskning og prosjekter som har som formål å gjøre det attraktivt og lønnsomt å investere i fornybar energi. 

Et bærekraftig samfunn
Å skape et grønt samfunn handler om å gjøre det enklere for innbyggerne å velge miljøvennlig. Derfor er det viktig å legge til rette for økt bruk av el-bil, bedre framkommelighet for myke trafikanter og økte investeringer i fornybar energi og lavutslippsløsninger. Et grønt samfunn handler også om vern av naturmangfold og vedlikehold av kulturlandskapet. Rogaland KrF vil fortsatt stå i front for dette perspektivet i den kommende fylkestingsperioden.  

KrF vil:

 • arbeide for at alle nye fylkeskommunale bygg skal være lavenergibygg, og at alle nye fylkeskommunale biler skal være lavutslippsbiler.
 • legge til rette for at flest mulig rutebusser i fylket går på miljøvennlig drivstoff, som for eksempel gass.
 • arbeide for en kraftig utbygging av ladestasjoner for el- og oppladbare hybridbiler i fylket.
 • sikre at det i forbindelse med utsteding av nye drosjeløyver skal legges vekt på grad av utslipp og forurensning, særlig i sentrale strøk.
 • arbeide for å gjøre det mulig for biler med to eller flere passasjerer samt el-biler å bli prioritert i trafikken, for eksempel ved bruk av kollektivfelt.
 • utnytte naturgass til miljøvennlig industriutvikling. 

Regional - og næringsutvikling 

Utbyggingen av Finn-fast, Ry-fast, T-forbindelsen og en fremtidig Rog-fast medvirker sammen med utbygging av dobbeltspor mellom Stavanger og Egersund til at Rogaland får et felles bo- og arbeidsmarked. Disse prosjektene gir muligheter for et bredt og variert næringsliv og bosetting i alle deler av fylket som ikke er i konflikt med landbruksjord. Dette bidrar til at fylket knyttes bedre sammen.

KrF vil at fylkeskommunen skal være en næringspolitisk pådriver og legge forholdene til rette for å utvikle offensive bedrifter og næringsmiljø i hele fylket.

Fylkeskommunen har etter plan- og bygningsloven ansvar for å utarbeide regionalplaner og strategier for Rogaland. Regionale planer er viktige rettesnorer for en ønsket samfunnsutvikling samtidig som de medvirker til en mer styrt og forutsigbar vekst og utbygging i regionene. 

For KrF er det viktig at arbeidet med regionale planer samordnes med kommunalt planarbeid. Sammen med kommunene vil KrF i Rogaland arbeide for en klimasmart by- og tettstedsutvikling.

KrF vil:

 • gjennomgå virkemiddelapparatet for å sikre nyskaping i hele fylket. 
 • utnytte nye samferdselsforbindelser for å styrke bosetting og næringsliv i hele fylket.
 • styrke næringsetableringer som kan sikre hensynet til jordvernet.
 • planlegge et nytt nullutslippsområde/ bydel som et pilotprosjekt.
 • legge opp til god infrastruktur for utslippsfri transport.
 • utvikle et internasjonalt kontakt- og samarbeidsnett for å styrke konkurranse evnen innen næringslivet.
 • bidra til at statlige og regionale arbeidsplasser blir lagt til Rogaland
 • støtte kommunale næringsfond.
 • arbeide for å innføre naturressursavgifter knyttet til utvinning av mineraler.

Nord-Jæren
Nord-Jæren regionen er en av landets regioner mer størst vekst, og mer enn 100 000 nye innbyggere er forventet de neste 25 år. KrF mener at utbyggingen må i større grad være styrt etter et todelt mål om å skape effektive transportløsninger, samt ikke bygge ned landbruksjord. Bolig må derfor i størst mulig grad legges tettere rundt de effektive kollektivtransportmidlene som regionen nå investerer i, det betyr:

 • Stor fortetting langs kollektivtrassen på nord-jæren.
 • Langs dobbeltsporet mot Dalane, gjennom Ryfast mot Ryfylke og gjennom Rogfast mot Haugalandet, vil være vekstområder hvor en vil unngå å bygge ned landbruksjord.
 • Som fase 2 - videre utbygging ved behov der hvor det kan legges kollektivfelter eller utvidet bussvei.
 • Sandnes Øst vil være et fremtidig utbyggingsområde, men først etter at ovenfor nevnte arealer er utnyttet/fortettet. 

Rogaland KrFs visjon er at Jærbanen, havnene, lufthavner sammen med E39 og E134 skal være effektive og gode hovedfartsårer for Rogaland, med særdeles god kapasitet.  Det gjøres ved å satse på dobbeltspor til Egersund og 4-felt motorvei for E39. KrF vil utnytte denne kapasitet, og lokalisere næringsområder tett til disse transportkorridorene. 

Forus
KrF vil at Forus skal videreutvikles til en moderne næringsområde, med størst fokus på lettere industri og kontor. Forusområdet må tilrettelegges for en betydelig transformasjon, hvor det å bo i nærheten av, og på, området vil bli naturlig. KrF mener potensialet er stort for en fortetting av dette området, og at det kan bygges betydelig høyere enn i dag.
Næringsområder for tyngre industri må legges slik at adkomst, jernbane og E39/E134 er kort og effektiv. 

Haugalandet
For Haugalandet er det viktig at Haugesund Lufthavn, Helganes, blir utvikla som flyplass og styrka som lavprisflyplass for utenlandsruter. 

Med åpningen av Rogfast vil reisetiden fra Randaberg til næringsparken på Gismarvik være omtrent lik som til Forus. Haugaland Næringspark har et stor potensial for etablering av arealkrevende industri. 

Reiselivssatsing
KrF ønsker å videreføre reiselivssatsingen basert på en god forvaltning av regionens natur- og kulturaktiviteter. 

Derfor vil KrF:

 • samarbeide med vestlandsfylkene om markedsføring av Fjord Norge.
 • bidra til at kollektivtrafikken styrkes innen reiselivsnæringen.
 • utvikle gårdsturisme gjennom nettverk, forskning, utvikling og produksjon.

Landbruk og fiske
Landbruket i Rogaland representerer ti prosent av landets landbruk, og bidrar sterkt til sysselsetting og verdiskaping. KrF ønsker et levedyktig og mangfoldig landbruk, spredt bosetning og aktivitet i hele fylket.

Det er nær sammenheng mellom dyrket areal og matvareproduksjon. Norge er av de landene i verden med minst dyrket areal per innbygger. KrF går inn for et strengt jordvern for å sikre fremtidige generasjoner muligheten til nasjonal matforsyning. For KrF er det et paradoks at både kulturminner, strandsoner og naturmangfold har fått økt vern gjennom forankring både i lover og forskrifter, men matjord ikke har tilsvarende vern. 

Fiskerieksporten er en betydelig del av norsk eksport næring. Den må forvaltes riktig med tanke på fremtidige generasjoner. 

KrF i Rogaland mener at villaksen er en unik og fornybar naturressurs både for næringsvirksomhet og rekreasjon. KrF vil sikre at vi har livskraftige og rene villaks- og sjøørretstammer i Rogaland. Det er viktig med sikre oppdrettsløsninger slik at rømming av oppdrettslaks og lakselus holdes på et nivå som ikke skader villfisken. 

KrF vil jobbe for:

 • en aktiv og målrettet landbrukspolitikk med tilrettelegging for økt videreforedling.
 • tilrettelegging for videreutvikling av nisjeprodukter innen landbruket.
 • overholde grensene for landbruk som er lagt i fylkesplanen for langsiktig byutvikling på Jæren.
 • bidra til at merkevaren «Matfylket Rogaland» videreutvikles.
 • øke verdiskapingen innen landbruk for å skape arbeidsplasser innen videreforedling.
 • utvikle fagbrev innen landbruk og fiske på videregående skole og fagskolenivå.
 • sikre gode rammebetingelser for fagmiljøet rundt Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling med Bioforsk Særheim.
 • robuste og høstbare bestander av vill laksefisk som grunnlag for en framtidsrettet fisketurisme.
 • at fiskeoppdrett ikke skal ha bestandsreduserende effekt på vill laksefisk.
 • å stimulere til nye løsninger innen fiskeoppdrett som reduserer rømming og fare for smitte av lakselus og andre sykdomsfremmende organismer mellom oppdrettsfisk og villfisk.
 • bidra til forsvarlig bruk av verna landbruks- og naturområder.
 • sikre energitilførsel til veksthusnæringen.
 • øke industriflåten i Rogaland sin andel av kvoteregulert fiskebestand.
 • videreutvikle fiskerihavnene på Karmøy, Egersund og Sirevåg.
 • sørge for gode rammevilkår for havbruksnæringen med vekt på kvalitet.
 • bidra til økt nyplanting av skog og legge forholdene til rette for økt skogsdrift. 

Idrett, kultur og friluftsliv

Det kristne menneskesynet legger til grunn at mennesket har mer enn materielle behov. Gjennom idrett, friluftsliv og kulturopplevelser skapes trivsel og økt livskvalitet, og Kristelig Folkeparti vil skape et samfunn hvor slike opplevelser er tilgjengelig for alle. Idrett, kultur og friluftsliv er ikke bare viktig for enkeltmennesket, men bidrar også til å knytte oss tettere sammen på tvers av alder, etnisitet, religion og kulturell bakgrunn. 

Kultur
Kultur handler både om å ivareta tradisjoner og historie, og om å tenke nytt. Rogaland KrF er opptatt av å gjøre museer, konserter, biblioteker og andre kulturopplevelser mest mulig tilgjengelig for innbyggerne i fylket og å ivareta vår kristne kulturarv for kommende generasjoner. 

Vi vil:

 • arbeide for gjennomgående gode rammevilkår for kulturarbeidet i fylket
 • sikre at fylkets kulturtilbud oppleves som tilgjengelig og inkluderende for innbyggerne.
 • arbeide for gode støtteordninger for filmmiljøet i fylket.
 • styrke det kristne kulturarbeidet og aktiviteten til de kristne organisasjonene.
 • arbeide for en sterk regional bibliotekstjeneste.
 • arbeide for en ordning med gratis inngang på alle museer i fylket for skolelever, samt rabattordning for studenter.
 • støtte opp om opprettelse av Viten-museum i fylket.
 • arbeide for fortsatt støtte til lokale og regionale kultur- og musikkfestivaler.
 • gå foran for et aktivt arbeid med vedlikehold, restaurering og verning av kulturminner og betydningsfulle kultur- og kirkebygg. 

Idrett og friluftsliv
Å ha et fullgodt tilbud innen friluftsliv og idrett i fylket er ikke bare viktig for å skape fellesskap og glede, men har også en positiv effekt på folkehelsa. Rogaland KrF er opptatt av å gi alle innbyggere i fylket et tilbud tilpasset deres nivå, og vi er opptatt av at barn og unge skal møte et idrettsmiljø som er trygt, inkluderende og rusfritt. 

Vil vil:

 • arbeide for økt tilrettelegging av friluftsområder og turstier.
 • gi gratis tilgang til idrettsanlegg for lag og organisasjoner som driver med idrett for barn og unge under 25 år.
 • styrke rammebetingelse for Friluftsrådene gjennom en bedre betalingsordning for oppgavene som blir utført på vegne av fylkeskommune, kommuner og andre.

Frivillighet
Frivillig arbeid er en av de viktigste bærebjelkene i det sivile samfunn. Hver dag bygger ulike frivillige organisasjoner og trossamfunn tillit mellom mennesker, samtidig som de motiverer til skaperkraft og omsorg. Sammen representerer det frivillige arbeidet et alternativ til staten og markedet, og Rogaland KrF vil arbeide for å gjøre det enklest mulig for de ulike organisasjonene å drive med sitt arbeid i fylket. 

Vi vil:

 • arbeide for at kultur og idrettsarbeidet for barn og unge i fylket skal ha en alkoholfri profil, og at alle ungdomsarrangementer med en slik bevisst profil skal kunne få økonomisk støtte.
 • opprette et eget barne- og ungdomsråd i Rogaland som blant annet skal ha ansvaret for å gjøre prosessen med å søke om støtte til frivillig barne- og ungdomsarbeid enklere og mer rettferdig.

Folkehelse 

Folkehelsearbeid er samfunnets totale innsats for å opprettholde, bedre og fremme folkehelsen. Det viktige er å skape et samfunn som fremmer helse i hele befolkningen og ha fokus på verdien av helse i alt vi gjør. KrF mener det er viktig å løfte fram viktigheten av at den enkelte tar kontroll og bedrer egen helse. 

Folkehelse er samfunnsutvikling. KrF vil legge best mulig til rette for forpliktende samarbeid mellom offentlig, privat og frivillig sektor.
Sosiale relasjoner utgjør en ressurs som kan bidra til god helse. KrF vil oppmuntre til egen deltakelse som vil øke den sosiale kapitalen. KrF vil fortsatt ha stort fokus på frivillig sektor og legge til rette for gode støtteordninger. 
Mange av livsstils sykdommene kan forebygges ved rett kosthold, røykeslutt og daglig fysisk aktivitet. 

KrF ønsker å bidra til å styrke folkehelsearbeidet gjennom følgende målsetninger: 

Bidra til trygge og friske barn og unge

 • Styrke det helse- og sosialfaglige tilbudet til elevene i skolen (eks. helsesøstre, fysioterapeuter, sosionomer, barnevernspedagoger).
 • Arbeide for uteareal på skolene som fremmer fysisk aktivitet.
 • Arbeide for universelt utformet skoler, friluftsområder og arbeidsplasser.
 • Opprette treningskontakter for barn og unge med nedsatt funksjonsevne.
 • Innføre sunn mat i fylkeskommunens kantiner, arbeidsplasser og på skolene.
 • Støtte rusforebyggende tiltak blant ungdom. 

At flere tar helsevennlige valg 

 • Opprettholde allemannsretten og bedre tilgjengelighet både i utmark og strandsone.
 • At flere arrangement i fylkeskommunens regi er alkoholfrie.
 • Folkehelsekoordinator i fylket. 

Psykisk helse må løftes frem i folkehelsearbeidet 

 • Ha særlig fokus på ungdom sin psykiske helse.
 • Støtte samlivskurs.
 • Styrke støtten til Amathea, som tilbyr helsetjenester og veiledning til kvinner og par som er blitt uplanlagte gravide.
 • Etablere verdige behandlings- og botilbud til rusmisbrukere.
 • Legge tilrette for ideelle tilbud innen rus og psykiatri. 

Flere aktive i befolkningen 

 • Bidra til at hver kommune har kompetanse innen klinisk ernæring.
 • Sørge for flere rehabiliteringsplasser i fylket.
 • Bidra til å etablere frisklivstilbud i kommunene med vekt på ernæring og fysisk aktivitet.
 • At TT-tjenesten er et fast antall reiser årlig til erstatning for en fast sum.
 • Samarbeid med frivillige lag og organisasjoner om fokus på kosthold og fysisk aktivitet.
 • Styrke samarbeidet med frivillige organisasjoner gjennom å øke økonomisk støtte.
 • At funksjonshemmede får transportordninger med egenandel pr reise, lik den for kollektiv transport. 

Fylkeskommunens oppgaver 

Rogaland fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere med rundt 3500 ansatte og med et årlig budsjett på rundt 5 milliarder kroner. 

Fylkeskommunen utfører hver dag oppgaver som har betydning for oss som bor og arbeider i Rogaland fylke. 

Rogaland fylkeskommune har de seneste år hatt en solid økonomi med gode regnskapsresultater. Fylkeskommunen sine inntekter kommer i hovedsak fra skatt og statlige rammetilskudd. I tillegg kommer øremerkede overføringer fra staten og diverse inntekter. Rammene for den fylkeskommunale økonomien blir i stor grad fastsatt sentralt. 

Rogaland KrF vil være en pådriver for at oppgavene som skal løses av Rogaland fylkeskommune skjer gjennom konstruktivt samarbeid og dialog med kommuner og statlige myndigheter. 

Fylkeskommunens oppgaver er blant annet å 

 • Utarbeide planer og delplaner med mål og retningslinjer for utviklingen av fylket, eks. innen klima og miljø, vindkraft, universell utforming, folkehelse med mer.
 • Ha et overordnet ansvar for regional planlegging samt miljøfaglige oppgaver og ressursforvaltning, som for eksempel vannområde, jordvern.
 • Formidle kultur gjennom støtte til kunstnerisk virksomhet, idrett og frivillige organisasjoner, forvalte kulturminnevern og drive bokformidling.
 • Legge forholdene til rette for næringsutvikling og verdiskaping gjennom prosjekter, veiledning og finansieringsordninger.
 • Ha ansvar for samferdsel med kollektivløsninger og trafikksikkerhetstiltak i hele fylket.
 • Ha et internasjonalt engasjement, blant annet gjennom samarbeidsavtaler, ved å lede og være deltaker i ulike EU-prosjekt både innen regionalutvikling, kultur og videregående opplæring.