Program Nordland KrF 2015-2019

Nordland KrFs program 2015-2019 til nedlasting (Word 67 kB)

Verdigrunnlaget

Nordland KrF bygger sin politikk på den kristendemokratiske ideologi.  Våre grunnverdier er det kristne menneskesynet, nestekjærligheten og forvalteransvaret.

Vårt politiske ansvar spenner fra omsorgen for det enkelte menneske fra unnfangelse til naturlig død, til fellesløsninger som bygger på solidaritet, rettferdig fordeling og bærekraftig forvaltning av naturressursene.

Nordland Kristelig Folkeparti vil være en motkraft mot ensidig jakt på materielle verdier. Vi har større fokus på livskvalitet enn levestandard. Det gode liv handler om mer enn jag etter materielle goder. Mennesket behøver fellesskap med andre mennesker. Det gir livet dimensjon. Å bli anerkjent og verdsatt som menneske, er et grunnleggende behov hos alle. Å bli avvist av sine nærmeste og fellesskapet, kan virke ødeleggende. Å legge til rette for et samfunn som fremmer sunne levevaner, fellesskap, nærhet, trygghet og deltakelse, vil skape gode oppvekst- og levekår for innbyggerne. Dette er kjernen i det gode samfunn.

Et samfunn for alle

En kristendemokratisk politikk er en politikk bygd på solidaritet og medmenneskelighet.  Nordland KrF står på de svakes side når ressurser skal fordeles.  Målet er å gi alle et verdig liv med trygghet for liv og helse.  Mennesker med nedsatt funksjonsevne må sikres full deltakelse i samfunnet.  Innsatsen for å oppnå universell utforming må økes, også på transportmidler som buss og båt.

KrF arbeider for:

 • At all fysisk tilrettelegging skal skje med bakgrunn i universell utforming
 • At personer som er avhengig av spesialtransport, må få tilstrekkelig kvote på sine TT-kort
  • At det legges til rette for mennesker med nedsatt funksjonsevne i arbeidslivet.  Legge til rette for flere IA-bedrifter og tilrettelagte bedrifter.
  • Å øke antall tiltaksplasser i Nordland
  • At personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta aktivt i samfunnsutviklingen

 Økonomisk politikk

KrF anerkjenner at muligheten til å utføre politikk avgjøres av de midler som overføres fra Storting og regjering. KrF vil alltid føre en ansvarlig økonomisk politikk, hvor fylkeskommunen ikke bruker mer penger enn de har. Samtidig er det viktig at det jobbes for å få økte overføringer, spesielt til samferdsel og skole.

Fylkeskommunen som arbeidsgiver

KrF ønsker at fylkeskommunen skal være en inkluderende arbeidsgiver som vektlegger likestilling. Det innebærer at det må tilstrebes lik lønn for menn og kvinner, og lik fordeling med kvinner og menn som ledere og ansatte i organisasjonen. Mennesker med funksjonsnedsettelser må oppleve at fylkeskommunen er et sted de får mulighet til å arbeide, og hvor det legges til rette for dem.

Fylkeskommunen må ha en aktiv politikk for læreplasser og ha lærlinger i alle deler av sin virksomhet. Uønsket deltid skal ikke finne sted, og det må jobbes sammen med partene for å utvikle en heltidskultur i fylkeskommunen. Trepartssamarbeidet skal bevares og være en bærebjelke i fylkeskommunens arbeidslivspolitikk.

KrF arbeider for:

 • Jevn fordeling av kvinner og menn på alle nivå i fylkeskommunen
  • At alle inkluderes i arbeidslivet i fylket
  • En nullvisjon for uønsket deltid
  • Lik lønn for likt arbeid
  • Lærlingplasser i fylkeskommunen
  • Videreutvikling av trepartssamarbeidet

Frivillighet - en stor ressurs

Samfunnet vårt er avhengig av frivillighet. Frivillig sektor fyller funksjoner som det offentlige verken kan eller skal ivareta.  KrF mener frivilligheten er en forutsetning for et velfungerende lokalsamfunn.  Folk stiller opp, bryr seg og lar seg engasjere.

Frivillig sektor er viktig i et demokratiperspektiv. Virksomheten til frivillige organisasjoner må stimuleres.

KrF arbeider for:

 • Økte rammer til frivillige organisasjoner
 • Styrket samarbeid mellom fylkeskommunen og frivilligheten
 • At frivillighet er tilgjengelig for alle

Utdanning

Skolen skal bygge på kristne og humanistiske verdier og er den viktigste aktøren når fremtidens Nordland skal bygges. Respekt for seg selv og sine medmennesker er en viktig verdi som må formidles gjennom utdanningen. Trivsel, trygghet og tilhørighet i klasserommene er utgangspunktet for et godt læringsmiljø.

Samarbeid med lokalt næringsliv er avgjørende for å sikre rekruttering av lokal arbeidskraft med riktig kompetanse. KrF ønsker en nysatsing på yrkesfagene. Da må man sørge for at skoletilbudet tilpasses det løpende behovet til arbeidslivet, og at man ikke tilbyr utdanningsløp hvor det ikke finnes tilstrekkelig antall læreplasser.  Entreprenørskap og ungdomsbedrifter skal være viktige elementer i opplæring på alle nivå. Frafallet i videregående skole er en stor utfordring. KrF ønsker å bidra til flere fleksible utdanningsløp. Fylkeskommunale virksomheter må være forpliktet til å ta inn lærlinger, og anbudene må stille krav til eksterne aktører om å tilby lærlingplasser.

Det er avgjørende at det etableres sterkere samarbeid med kommunene for å sikre at overgangen mellom ungdomsskole og videregående opplæring blir bedre. Elever som har høyt fravær og utfordringer faglig, må få tett og tidlig oppfølging. Et samarbeid med kommunene må også innebære at man styrker skolehelsetjenesten, miljøtjenesten og får en sterkere oppfølging av hybelboere. Det er et mål å begrense antall elever som må flytte på hybel. KrF ønsker derfor at det etableres hybelhus i hver av inntaksregionene med oppfølging av personale.

KrF vil arbeide for en god offentlig skole for alle. Skoler innenfor privatskoleloven, med alternativ religiøs eller pedagogisk basis, er en ressurs og et supplement til fylkeskommunens videregående skoler. Vi vil videreføre et godt samarbeid med disse.

Universitetet, høgskolene og forskningsinstitusjonene i Nordland er sentrale aktører i den regionale utviklingen. Dagens universitetsstruktur må ligge fast.  Nordland KrF ønsker å arbeide for å videreutvikle alle campuser som tilbyr høyere utdanning i fylket.

KrF anser god og sunn mat som en viktig del av elevenes mulighet til læring. KrF vil derfor arbeide for et gratis måltid til elevene.

KrF arbeider for:

 • Å spre skoletilbudet i hele fylket
 • Å tilpasse skoletilbudet til nærings- og arbeidslivets behov, samt tilgangen på lærlingplasser
 • Aktivt å redusere frafallet i den videregående skolen, blant annet ved oppfølging av skole-hjem samarbeidet, tettere samarbeid med kommunene og bedre sammenheng mellom skole og næringsliv
 • Å styrke skolehelsetjenesten i samarbeid med kommunene
 • Å styrke antimobbearbeidet gjennom mobbeombudet
 • Å styrke kompetanseheving for voksne
 • Å styrke PP- tjenesten
 • Å få en større andel av forskningsmidlene til Nordland
 • Å gi alle regioner i fylket et desentralisert utdanningstilbud på høgskole- eller universitetsnivå
 • Å styrke rådgivingstjenesten i videregående skole
 • Å styrke vedlikeholdet av offentlig bygningsmasse
 • Et bemannet hybelhus i hver av de tre inntaksregionene
 • At Universitetet i Nordland består som selvstendig universitet
 • Et gratis måltid til elevene pr dag
 • En fleksibel bruk av vekslingsmodellen
 • Å evaluere ordningen med 3 inntaksregioner
 • Å videreutvikle tilbudet for samiske elever og studenter

Forskning og innovasjon

Høyskolene, universitetet og de videregående skolene er viktige aktører for utvikling og ny kunnskap.   Nordland må ha rammebetingelser for å utvikle ny kunnskap, særlig på områder som er viktige for fylket og landsdelen. Vi trenger et aktivt og sterkt forskningsmiljø for å kunne lykkes i videre utvikling og vekst. Det er viktig at næringslivet deltar i forskning og utviklingsarbeid for bedre å møte nasjonal og internasjonal konkurranse.

KrF arbeider for:

 • Å styrke forskningsmiljøene i fylket
 • Å videreutvikle gode relasjoner basert på kompetanseutvikling mellom utdanning, forskning og næringsliv
 • Å styrke og videreutvikle etablerte nyskapingsmiljøer som kunnskapsparker, næringshager og inkubatorer
 • Utvikling av FOU-miljøene i fylket, og at Nordland får sin rettmessige andel av nasjonale forskningsmidler
 • Å styrke FOU-arbeid i bedriftene for bedre å møte nye utfordringer
 • Å stimulere næringslivet til økt forskningsdeltakelse

 Regional utvikling og distriktspolitikk

Nordland har med sin langstrakte geografi og mange små kommuner, store utfordringer i å ha gode tjenestetilbud til alle.  Vi trenger et samspill mellom steder med livskraft og allsidige tilbud, samtidig som de mindre stedene skal kunne utvikles ut fra sin egenart.  Bolyst og bostedskvalitet må bygges både på større og mindre steder.  Et samfunn i utvikling må ha et sterkt fokus på oppvekst og sosiale forhold og allsidig næringsliv med arbeidsplasser både for kvinner og menn. 

Samarbeid innen regioner må utvikles og styrkes slik at oppgaver kan fordeles innen regionen på en måte som styrker helheten.  For å kunne utnytte de natur- og kulturressursene som finnes i fylket, er det viktig at næringer som bygger på disse, har mulighet til utvikling.  Kommunene skal også kunne beregne arealavgift for oppdrettskonsesjoner og inntekt av konsesjonssalg skal i sin helhet tilfalle kommunene og fylkeskommunen.

Fylkeskommunen som regional utviklingsaktør må være en aktiv medspiller og part for kommuner og næringsliv, både som veileder og kompetansebygger. Regionene/ kommunene må få større myndighet over utvikling i sitt område gjennom fullmakter og økonomiske virkemidler. Det må fortsatt være regionale økonomiske virkemidler som disponeres etter politiske prioriteringer.

KrF arbeider for:

 • At det fortsatt skal være et folkevalgt regionalt nivå mellom stat og kommune
 • At Nordland består som selvstendig region, eventuelt med grensejusteringer etter lokale ønsker. 
 • Å utvikle regioner med allsidige tjenestetilbud
 • Å ha fokus på bolyst og bostedskvalitet i utviklingsarbeidet og legge spesielt til rette for at unge mennesker kan etablere seg i fylket
 • Å redusere avstandskostnader ved en bedre infrastruktur
 • Fortsatt å bruke landbruks- og fiskeripolitikken som et aktivt virkemiddel i distriktspolitikken
 • At fylkeskommunen/ det regionale nivået skal bidra overfor kommunene som veileder og samarbeidspart
 • Økte midler til regional utvikling
 • At det blir gitt økonomisk støtte for tilrettelegging av arbeidsplasser i distriktene, og at arbeidsplasser for kvinner må ha høy prioritet ved etablering og opprettholdelse av statlige og fylkeskommunale arbeidsplasser i distriktene

 Næring og natur

Mennesket er satt til å forvalte skaperverket på en forsvarlig måte.  Vi står til ansvar for våre etterkommere. Nordland Kristelig Folkeparti mener at vern gjennom bærekraftig bruk er den beste måten å forvalte naturressurser på. Ved å høste av overskuddet fra både land og hav opprettholdes den økologiske balansen, og bestandene fornyes. Vi ønsker gjennom vår politikk å avverge det som kan gi uopprettelige skader både på mennesker og naturen omkring oss.

KrF ønsker vern av områder som vurderes å være spesielt verneverdige, men vernebestemmelser og regelverk må ha som utgangspunkt at folk skal kunne leve og bo der.

Fylkeskommunen må være aktiv i miljøspørsmål og engasjere seg i å få til en god dialog mellom verneinteressene og de som blir berørt av et vernevedtak.

KrF arbeider for:

 • Å ta vare på naturen      gjennom langsiktig og bærekraftig bruk og vern 
 • At staten må ta det      fulle og hele ansvaret for en tilpasning av rovdyrbestandene og      erstatningsordningene
 • At Norge skal være      den fremste forvalter av miljø og naturressursene i nordområdene
 • At vi skal ta      klimautfordringene på alvor

Næringslivets vilkår

KrF ønsker å være med på å legge til rette for at unge mennesker kan etablere seg i distriktene, sette fokus på bostedskvaliteter og at det skapes nye arbeidsplasser i distriktene.

Nordland KrF mener at det må legges enda mer til rette for utvikling og utnytting av de naturlige fortrinn og ressurser som finnes i landsdelen. Gjennom tilgang på privat og offentlig kapital, må det skapes utvikling og vekst og gis mulighet til arbeid og aktivitet. Midler til forskning og utvikling må være en del av dette.

Nordland KrF er opptatt av å ha et sterkt teknologisk fagmiljø som bidrar til regional utvikling i fylket.  KrF vil at fylkeskommunen skal være en næringspolitisk pådriver og legge forholdene til rette for utvikling av offensive bedrifter og næringsmiljø. Kunnskap og kompetanse må prioriteres sammen med forskning og utviklingsarbeid som virkemiddel i denne sammenhengen.

Nordland er et av landets mest ressursrike fylker. Industrien her er i stor grad bygget opp på bruk av naturen og foredling av naturressurser som kraft, mineraler, skog og fisk. Dette har gitt bosetting i hele fylket, fra kyst til fjell.

Innen 2030 vil verdens befolkning ha behov for 50 % mer mat og 35 % mer energi. Havbruk vil måtte bidra vesentlig til økningen av matproduksjonen, og Norge har en unik rolle å spille i en global kontekst med hensyn til å forsyne verden med både energi og mat fra havet. Eksportindustrien dominerer og er i hovedsak basert på naturressursene i fylket, enten i form av råvarer eller tilgang på elektrisk kraft.  Nordland KrF mener at vi fortsatt skal satse på utvikling av denne delen av næringslivet. Det må derfor gis utviklingsmuligheter og konkurransedyktige rammebetingelser. Unødvendig byråkrati må fjernes og initiativ og tiltakslyst stimuleres

Staten må overføre virkemidler til regional utvikling til fylkeskommunen. (regionene)

Ungdom tar i stor grad høyere utdanning, og det er svært viktig å ha arbeidsplasser å tilby denne gruppa. Robuste industrimiljø med stor omstillingsevne og oppbygging av arbeidsplasser knyttet til gass- og offshorevirksomhet, vil være satsingsområder.

Reiseliv, gjerne kombinert med kulturopplevelser og lokale mattradisjoner, er et viktig satsingsområde, der Nordland fylke har muligheter for å utvikle svært gode produkter. Arbeidet med å skape arbeidsplasser og inntjening innen denne næringa må prioriteres.

Nordland KrF mener at fylkeskommunen sammen med næringsliv og gründere må arbeide sammen for å skape nye arbeidsplasser i fylket.  Det offentlig skal være med å bidra med tilrettelegging, arealplaner, samferdsel, tilgang til kulturopplevelser, gode bo- og oppvekstmiljø og ulike typer økonomiske støtteordninger.

God logistikk er en konkurransekraft som kan gi fortsatt produksjon i Nordland hos et konkurranseutsatt næringsliv. Derfor må vi legge forholdene til rette både på vei, sjø og bane.

Bredbåndsatsing

Kommunene, næringslivet og befolkningen i hele Nordland skal ha likt tilbud og like vilkår. Et spredt næringsliv i Nordland konkurrerer både internasjonalt og nasjonalt. Dette krever et stabilt og robust nett som kan levere etterspurt kapasitet i flere tiår framover. Det offentlige får altså en betydelig rolle i å kunne realisere en så viktig infrastruktur som bredbånd er i dag. Høyhastighetsfiber er en forutsetning for arbeidsplasser og verdiskapning.  Målet er 100 % dekning i fylket vårt.

Ofotbanen er landets viktigste jernbanelinje på godssiden. Den utgjør bare 1 % av Norges samlede banestrekning, men den står for hele 60 % av all import med tog målt i tonn.  Å kunne kombinere malm fra Nordkalotten med naturgass fra sokkelen, kan gi grunnlag for spennende industribedrifter.

KrF arbeider for:

 • At eksisterende      industribedrifter blir stimulerte til omstilling og modernisering      tilpasset miljø, ressurser og marked
 • Langsiktige, stabile      og konkurransedyktige rammevilkår til næringslivet
 • Å sikre alle deler      av fylket en tilstrekkelig og sikker kraftforsyning, og nettkapasitet til      å ta i mot ny energi fra småkraftverk, bio- og vindkraftverk
 • At det blir      ilandført gass i fylket.
 • Å ta vare på og      videreutvikle de maritime næringsklyngene i fylket vårt, blant annet      gjennom satsing på ny og framtidsretta transport- og miljøteknologi.
 • Økt satsing på reiselivsnæringa,      basert på Nordlands enestående natur- og kulturkvaliteter.
 • Å stimulere til økt      bruk av lokalt produsert mat og distribuering av lokale varer og tjenester     
 • Økt satsing på      bedriftsutvikling, forskning og oppbygging av spisskompetanse for å sikre      eksisterende arbeidsplasser og å skape nye. 
 • Å utvikle sterke      finansmiljø i Nordland.
 • Å sikre      videreforedling og bruk av energiressurser i fylket, blant annet gjennom      utnytting av kystskogen i samarbeid med de andre kystfylkene.
 • At Nordland skal      satse mer på å utvinne og foredle sine mineralressurser
 • At fylkeskommunen      skal ha et aktivt eierskap innenfor energisektoren
 • At      internasjonalisering av våre kunnskapsnæringer forsterkes og at mindre      bedrifter som ønsker å etablere seg i det globale marked må få støtte og      hjelp
 • At fylket skal være      trainee-bedrift og også tilby lærlingeplasser
 • At unge skal kunne      få hjelp og støtte til å utvikle forretningsideer og starte bedrifter i      hele Nordland.
 • Et godt samarbeid      med kommunene om arealforvaltning og utvikling av fylket
 • At miljøoppgaver og arealdisponering i      større grad avgjøres av folkevalgte organ

 Vårt landbruk, vår framtid

Å produsere nok mat av god kvalitet er den viktigste oppgaven landbruket løser for samfunnet. Dette er også den viktigste oppgaven for landbruket i Nordland. For at matproduksjon i Norge skal holde tritt med befolkningsutviklingen, må vi øke produksjonen i årene framover. Også landbruket i Nordland har ansvar for å bidra i denne økningen.

Landbruket er ei kompetansenæring som er avhengig av kunnskap og faglig oppdaterte gårdbrukere. Nordland fylkeskommune har som skoleeier en sentral rolle i rekruttering og opplæring av nye bønder.. Det er viktig å kunne tilby ungdommen et faglig relevant utdanningsløp i den videregående skole. Samtidig har Nordland KrF fokus på desentralisert utdanning og fleksibel opplæring og etterutdanning. 

Skogbruket er basert på fornybare ressurser. Skogbruket er avhengig av langsiktige rammevilkår, og derfor bør det være økonomiske ordninger som stimulerer til skogkultur i skogreisingsområder. Nyplanting og treslagsskifte bør primært skje der en kan oppnå sammenhengende barskogområder av eksisterende oppdelte og avgrensa plantefelt. 

KrF arbeider for:

 • Fornying av driftsapparatet

Fornying av driftsapparatet er en vesentlig aktivitet som utfordrer gårdbrukeren

økonomisk. Gårdbrukere i Nordland har gjennomgående lavere byggeaktivitet sammenlignet med landet som helhet.  For å få en moderne og lønnsom næring må økonomiske tiltak styrkes. Det er også behov for økte midler til finansiering av gjødsellager.

 • Kvoteforskyvning

Regionale virkemidler skal innrettes slik at Innovasjon Norge motvirker kvoteforskyvningen fra nord til sør i fylket.

 • Arktisk landbruk

Satsinga skal bidra til utvikling av arktisk kvalitet som konkurransefortrinn for landbruket i nordområdene. Det er viktig med et langsiktig fokus og samarbeid for å utvikle arktisk landbruk som en merkevare og utnytte de regionale mulighetene på en bedre måte.
 

 • Bygdeutviklingsmidler
      
  Midlene skal utvikle og vedlikeholde      kompetanse for å skape et robust landbruk samtidig som en utvikler      alternative bygdenæringer. Disse må ta utgangspunkt i landbruket og      landbrukets ressurser. Midlene skal være god motivasjonsfaktor for å få i      gang lokale prosesser og mobiliseringsarbeid.

 

 • Utfordringer for skognæringen                                                                                                               

 Skogeiernes vilje til å foreta      langsiktige investeringer i skogen må stimuleres. Tilskuddsrammen til      skogkulturtiltak virker i dag begrensende på aktiviteten og      investeringene. Den totale tilskuddspotten må økes, og spesielt gjelder      dette for skogkultur og skogsbilveier.

 •      Gårds Sparing for Ungdom (GSU)    

Det må opprettes en egen ordning som gir      mulighet til fondsavsetning for ungdommer som ønsker å bruke oppsparte      midler inntjent utenfor landbruket til investering i landbrukseiendommer      eller til bruk i forbindelse med generasjonsskifte.

 

 • Kulturlandskapet

Nordland KrF vil framheve at kulturlandskapet er en viktig ressurs for utviklingen av

                den opplevelsesbaserte reiselivsnæringa i Nordland. For å redusere gjengroingen av

nedlagte bruk, bør en innføre tilskudd til etablering og vedlikehold av gjerder, slik at flere gjengroingsareal kan tas i bruk til beiting.

 

 •  Rovdyr

Rovvilt må ikke være til hinder for tradisjonelt beitebruk i de prioriterte beiteområdene i Nordland. For Nordland KF vil det derfor være ønskelig med en gjennomgang av bestandsmål for rovvilt, med sikte på en reduksjon.

Fiskeri og Havbruk                                                                

Fiskerinæringen er viktig både som arbeidsplass, som forvalter av ressursene i havet og den er avgjørende for bosetningen langs kysten i Nordland.  Derfor må en sikre fiskerienes interesser og legge tilrette for næringen. Konsesjonsordningene må brukes for å bevare havbruksnæringa som ei distriktsnæring, med størst mulig grad av lokale eierinteresser.

Fiskeri- og havbruksnæringen skaper enorme verdier, og er vår nest største eksportnæring. Et langsiktig bærekraftig forvaltningsperspektiv må ligge til grunn for fiskeri- og havbrukspolitikken. 

Deltakerloven og råfiskloven er viktige pilarer for å forvalte felles fiskeriressurser, og kvotesystemet må opprettholdes for å sikre en langsiktig og bærekraftig avkastning. Det er et mål at mer av fisken blir videreforedlet i Norge.

Torsketråltillatelser må betraktes som eksklusive rettigheter, gitt etter unntaksbestemmelser i deltakerloven. Dersom et rederi underlegges reelle leveringsbetingelser, vil det bli langt klarere hvorvidt forpliktelsene overholdes eller ikke overholdes.  Dersom de ikke overholdes må tråletillatelsene tilbakekalles og tilbys andre som kan være bedre i stand til å oppfylle intensjonene med ordningen, nemlig å sikre anlegg som bearbeider fisk stabil råstofftilførsel fra torsketrålflåten.

KrF vil styrke forskningen knyttet til havbruksnæringen. Landbaserte oppdrettsanlegg kan enkelte steder være fornuftig, men disse vil i utgangspunktet kreve svært mye areal og energi. Derfor vil det være viktig å satse på sjøbaserte anlegg med oppsamling av organisk avfall og sterke tiltak mot rømming. Forskning og utvikling av alternativer må prioriteres.   Det bør innføres en arealavgift som går til de kommunene som stiller areal til disposisjon for oppdrettsanlegg.

Det er viktig å rekruttere unge til å satse på fiskeri og havbruk.

Fiskerinæringen sliter med rekruttering.  Nordland KrF mener at Fylkeskommunen i samarbeid med kommunene må ta ansvar for rekrutteringsarbeidet til fiskerinæringen.

KrF arbeider for

 • Å sikre en forsvarlig og langsiktig      bærekraftig forvaltning av fiskeressursene
 • Å bevare norsk eierskap i fiskeri og      havbruk
 • Å ha en fiskeripolitikk som gir de      tradisjonelle fiskeriene både trygghet for utnytting av fiskeressursene og      utviklingsmuligheter for videreforedling av disse ressursene
 • At fiskeflåten i fylket blir gitt      finansielle rammevilkår til nødvendig fornying og modernisering
 • At kyst- og fjordfiskeflåten blir gitt      kvoter og rammer som sikrer eksistensen.
 • At oppdrettsnæringen skal betale      arealavgift til kommunene
 • At kommuneplanene regulerer hvor oppdrettsanlegg      kan lokaliseres
 • Å videreføre både havressursloven,      råfiskloven og deltakerloven
 • Å sikre videreføring av leveringsplikten      for fremdeles å fremme lokal videreforedling 
 • At det blir satsa sterkt på      produktutvikling av alle matnyttige fiskeslag og markedsføring av varer
 • Å styrke arbeidet med videreforedling av      fisk- og fiskeprodukt i Nordland
 • At den videregående opplæringen må ha      gode utdanningstilbud og lærlingplasser innen fiske, fangst og foredling
 • At fylkeskommunen tar initiativ ovenfor      kommunene i rekrutteringsarbeidet til fiskerinæringen

Bergverk og mineraler

Kristelig Folkeparti er opptatt av å legge til rette for at mineralnæringen får forutsigbare rammevilkår som sikrer verdiskaping og bærekraft. Det ligger verdier for milliardbeløp i bakken i fylket og dette kan og bør utnyttes til beste for lokalsamfunnene. Planprosessene er i dag alt for kompliserte og langtekkelige. Disse må forenkles. Samtidig må det bygges kompetanse.

 

KrF arbeider for:

 • ​Innhenting av geologiske grunnlagsdata som geofysikk, geokjemi og berggrunn.
 • Mer FoU ved UiT, HiN, Norut, SINTEF og      andre.
 • Utdanning av geologisk      ekspertise/geologer (UiT).
 • Utdanning av bergfaglig ekspertise      (UiT, HiN, andre).
 • Å utvikle bedre rammebetingelser for      næringen som:     
  • skatteincentiver etter modell fra norsk       sokkel
  • kortere og mer forutsigbare       planprosesser

 Reindrift

Reindrifta er en viktig bærer av samisk identitet og kultur og må derfor støttes - både som næringsutøvelse og kulturuttrykk. Rovviltpolitikken og forvaltningen må gjennomføres slik at det fortsatt blir mulig å utøve tamreindrift som en levedyktig næring i de samiske områdene. Reindriftsnæringen må fortsatt sikres arealer til reinbeiter og kalvingsområder. Det må vises varsomhet med inngrep og forstyrrelser ved trekkveiene til reinen.

Arbeidet med å hindre påkjørsler av rein langs jernbanen må styrkes betydelig for å forebygge gjentatte dyretragedier.

Urfolk

De tre samiske språkgruppene er representert i Nordland, og det samiske perspektivet må gjennomsyre politikken. Satsing på samisk språk er nødvendig for å bevare en viktig del av den norske kulturarven. KrF ønsker at det skal satses mer på kompetanse innen urfolksspørsmål tilknyttet fylkets høyere utdanningsinstitusjoner.

Energi

Behovet for energi øker. Økt energiproduksjon bør i størst mulig grad komme fra fornybare energikilder.  Energipolitikken skal gi rom for bærekraftig vekst i produksjonen av fornybar energi. Den skal også gi muligheter for industriell utvikling basert på energiressursene. Samtidig skal den skape klimagevinster i form av reduserte globale utslipp. Det bør være det overordnede målet for Nordland KrF’s energipolitikk. Nordland har store ressurser og sterke konkurransefortrinn knyttet til energisektoren. Konkurransefortrinn som skaper konkurransedyktig næringsliv for Nordland og Norge. 

Nordland KrF vil jobbe for å utnytte mer av potensialet som ligger i produksjon av ny fornybar energi og energieffektivisering. Forbruk av kraft lokalisert nær kraftproduksjon, skal få fordeler. Nordland KrF mener blant annet at kraftforedlende industri er en sektor som kan skape framtidig verdiskapning og vekst.

Fornybarsatsingen i Norge har på mange måter vært basert på klima.  Nordland KrF mener det er et behov for at vi også knytter næringspolitikken sterkere til energi- og klimapolitikken. Å få en god sammenheng mellom mål og virkemidler på disse tre områdene er nødvendig. Det er nødvendig og det vil styrke resultat og måloppnåelse på alle de tre områdene.

Eksport av norsk gass kan i årene fremover være viktig for at europeiske land skal kunne redusere bruken av kull og redusere sine utslipp av klimagasser. Det bør derfor vurderes å endre kriteriene for valg av blokker til utlysninger på sokkelen. Dette kan gjøres ved at man så langt som mulig bruker tilgjengelig geologisk kunnskap for å prioritere gass som hovedressurs. 

KrF i Nordland er opptatt av at vårt næringsliv skal kunne delta i petroleumsbasert næringsliv både i og utenfor landsdelen. Dette gir utfordringer med hensyn til kompetanse, miljø, arbeidskraft og kapitaltilgang. 

Nordland KrF mener det må være rom for økt petroleumsaktivitet i Nord-Norge samtidig som det stilles krav om utslippsreduksjoner nasjonalt.

Eksisterende petroleumsinstallasjoner på norsk sokkel bør elektrifiseres med utslippsfri kraft fra land der det kostnadsmessig ligger til rette for det. Alle nye utbygginger på sokkelen bør i hovedsak baseres på elektrifisering. Økt produksjon av fornybar energi er en viktig forutsetning i dette arbeidet.

KrF mener at oljeutvinning ikke skal foregå i sårbare havområder der miljø- og fiskerihensyn taler for at slik aktivitet er uforsvarlig. Slike områder må gis et langsiktig vern mot petroleumsvirksomhet.

Fisk er en fornybar ressurs som må ha forrang fremfor oljen. Hensynet til fiskerinæringen må derfor ha prioritet foran en eventuell oljeutvinning i områder med klare brukskonflikter.

Økt petroleumsvirksomhet (på russisk side) i Barentshavet medfører betydelig økt risiko for utslipp og skipshavarier.  For Nordland KrF vil det derfor være et viktig mål å styrke oljevernberedskapen i hele landsdelen. Det må snarest mulig opprettes et senter for oljevern.

I tillegg til vannkraft har vi et stort potensial for produksjon av vindkraft. Vi har gode forhold for tidevannskraft og muligheter knyttet til solenergi, saltvannskraft og bølgekraft. Vi har også tilgang til store mengder bioenergi, hovedsakelig i form av tilvekst i skogene. KrF vil styrke innsatsen for utvikling av nye fornybare energikilder, bedre støtteordningene og sikre forutsigbare rammevilkår for disse. Det er også viktig å stimulere til opprusting av vannkraftanlegg og til bygging av flere mikro-, mini- og småkraftverk der dette er miljømessig forsvarlig.

KrF arbeider for:

 • At det opprettes et      nasjonalt senter for oljevernberedskap i Nordland
 • At klima skal stå høyt på dagsorden. Det      er viktig for oss alle
 • Vern av de sårbare      havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen i forhold til      petroleumsvirksomhet
 • Satsing på fornybar      energi og energiøkonomisering
 • At linjenettet      forsterkes slik at nye energikilder kan tas i bruk
 • Styrket oljevernberedskap langs kysten
 • At all fornybar energi underlegges det      samme avgiftsregime som vannkraft er underlagt i dag.
 • At leverandørindustrien gjøres      konkurransedyktig i forhold til petroleumsnæringen og andre      energileverandører

Samferdsel

Gode samferdselsløsninger, enten det er veier, jernbane, fly eller båt og ferje er avgjørende for å skape gode lokalmiljø og trygge arbeidsplasser i hele Nordland. KrF er opptatt av å kunne gi gode samferdselstilbud i hele fylket. Det må hele tiden etterstrebes å få mest mulig igjen for pengene. Effektivisering som kan gi rom for å få mer ressurser til samferdsel må prioriteres.

Sjøtransport

En forutsetning for å kunne gi et tilfredsstillende tjenestetilbud er statlige overføringer som setter fylkeskommunen i stand til å levere tjenester av nødvendig omfang.

Fylkesveger

Nordland har landets største etterslep på fylkesveier etter reformen i 2010. KrF mener at fylkeskommunen i større grad må kompenseres for den dårlige tilstanden veiene var i da fylkeskommunen overtok dem. Videre må arbeidet med trafikksikkerhet prioriteres. Det gjelder både arbeidet med gang- og sykkelveier og rassikring. KrF er opptatt av å legge til rette for et høyt investeringsnivå.

Nasjonal samferdselspolitikk

Nordland forvalter store naturressurser på vegne av nasjonen. Dette kommer alle til gode. Investeringer i samferdsel i Nordland er en investering i nasjonens konkurransekraft og omstillingsevne. Derfor er det noen nasjonale prosjekter som må få fortgang og som bør prioriteres raskt.

Havneutbygging

KrF vil arbeide for å utvikle ulike typer havner; - fiskerihavner, eksporthavner for mineraler, olje og gass, containerhavner, turisthavner mv.

KrF vil ved utbygging/ utvikling av havner legge til grunn prinsippet om nærhet til den naturforekomst havnen er beregnet på og øvrige lokale og regionale behov for ulike typer havner.

Det er viktig at Staten v/ Kystverket forestår utbygging av havnene.

KrF arbeider for:

 • Økte bevilgninger til fylkeskommunens utgifter til sjøtransport
 • Utskifting av eldre materiell
 • Bedre korrespondanse mellom buss, båt og ferje
 • Dialogmøter med Avinor og NSB for å få bedre korrespondanse med fly og tog.
 • Felles betalingsløsninger på fylkeskommunal transport
 • Økte bevilgninger til fylkesveiene
 • Økte bevilgninger til rassikring
 • Fast dekke på alle fylkesveier
 • Utbedring av flaskehalser på våre fylkesveier og riksveier
 • Fergefri E6
 • Ny stor lufthavn på Hauan, Mo i Rana
 • Hålogalandsveien med fase 2 over Tjeldsundet realisert så raskt som mulig
 • Rask realisering av Veipakke Helgeland Sør
 • Rask realisering av Veipakke Lofoten
 • Oppfylling av regional transportplan
 • Kollektivtransport med buss
 • Elektrifisering av Nordlandsbanen
 • Dobbeltspor på Ofotbanen
 • Å akselerere bredbåndsutbyggingen i fylket
 • En ny stor flyplass i Lofoten
 • Flytting av flyplassen i Bodø
 • Gode og effektive løsninger for godstransport
 • Gode samferdselstilbud i hele Nordland
 • Utskifting av eldre hurtigbåt og fergemateriell.
 • Å utvikle ulike typer havner - fiskerihavner, eksporthavner for mineraler, olje og gass, containerhavner, turisthavner mv.

Nordområdesatsingen

KrF vil arbeide aktivt for at den nasjonale Nordområdepolitikken forankres i nord og forsterkes gjennom økt fokus både på landsdelens og Nordområdets ressurser. For å skape gode lokalsamfunn i nord må nordområdepolitikken ha særlig oppmerksomhet rettet mot oppvekstsvilkår og på gode muligheter for kvinner. Utvikling og vekst må ha et bredere fokus enn kun næringsutvikling og må skje gjennom bygging av institusjoner innen FOU, miljø, kultur, finans/økonomi, forvaltning og infrastruktur.

Nordområdene må gjøres attraktive for å sikre tilflytning og bevaring av lokal kompetanse. Et sterkt og mer målrettet virkemiddelapparat med ståsted i nord er viktig for suksess. I forhold til grenseoverskridende samarbeid og tiltak, må det arbeides for forenkling og etablering av forutsigbare rammebetingelser.

Internasjonalt samarbeid bør fokusere på videreutvikling av demokrati, menneskerettigheter, helse, miljø, utdanning og kultur. Folk-til-folk-samarbeidet i form av frivillig arbeid må være en del av nordområdearbeidet.

Folkehelse og forebygging

Fokus på folkehelse må være fremtredende i alle deler av det politiske arbeidet, og omfatte både trivsel, aktivitet og samt somatisk og psykisk helse. Perspektivet vårt er hele livsløpet, og vi har fokus på mobilisering, deltaking og aktivitet.

Fysisk aktivitet og trivsel er forebyggende både for somatisk og psykisk helse. KrF vil stimulere til sunnere livsstil gjennom å legge til rette for fysisk aktivitet og sunt kosthold. KrF støtter kampanjer mot røyking og misbruk av alkohol og andre rusmidler, og barn og ungdom prioriteres som målgruppe. Kommunene har hovedansvaret for folkehelsearbeidet, men KrF vil bidra til at fylkeskommunen skal legge til rette for et godt samarbeid med i kommunene.

Folkehelsearbeid innebærer oppfølging av eldres muligheter for fysisk utfoldelse, frisk luft og deltakelse i aktiviteter.

KrF arbeider for:

 • Å prioritere gang- og sykkelveier
 • God tilgjengelighet til      friluftsaktiviteter i nærmiljøene
 • Støtte til frivillige organisasjoner      som driver forebyggende arbeid, for trivsel, somatisk og psykisk helse
 • Å prioritere rusfrie arrangement når      tilskuddsmidler tildeles

 Tannhelse

Nordland KrF mener vi må ha stor oppmerksomhet rettet mot forebyggende tannhelsearbeid. Målet for Nordland må minst være å komme på gjennomsnittet for landet. Det må stimuleres til faglig utvikling og etterutdanning. Det må rettes økt oppmerksomhet mot tannhelse for beboere i institusjoner og boliger med tilsyn.

KrF arbeider for:

 • Egne tannhelsetiltak for rusmisbrukere
 • Å styrke rekrutteringen av      tannhelsepersonell
 • At det skal være et fullverdig      tannhelsetilbud i hele fylket

 Spesialisthelsetjenesten og lokalsykehus

Selv om staten har ansvar for spesialisthelsetjenesten gjennom de regionale helseforetakene, må fylkeskommunen være aktiv som ombud for å ivareta gode og helhetlige tilbud for innbyggerne.

KrF vil likestille og forbedre offentlige og private behandlingstilbud innenfor rusomsorg. Nordland KrF godtar ikke nedbygging av behandlingstilbud innen rus, psykiatri og rehabilitering som utføres av frivillige og ideelle organisasjoner.  Helseforetakene må ikke føre en anbudspolitikk som kveler disse tilbudene. KrF vil sikre at tilbudene som frivillige organisasjoner gir for barn og rusavhengige, inngår som en del av det offentlige tilbudet.  Unntaksbestemmelsen i anbudsregelverket må brukes mer aktivt.

 

 

Nordland KrF mener at   lokalsykehus med akuttberedskap og fødetilbud   fremdeles må være et desentralisert tilbud.

 

 

Kultur

Nordnorsk kultur er preget av stort mangfold og variasjon og kommer til uttrykk både i tradisjoner og nyskaping.  Gjennom idrett, kunst, musikk, teater, historie og fortellertradisjoner formidles opplevelser, holdninger og kunnskap til nye generasjoner.

KrF arbeider for:

 • At barn og unge får kjenne sin kultur og historie fra tidlig alder
 • Desentralisert tilrettelegging slik at kultur blir tilgjengelig i hele fylket
 • Å videreføre ordningen med kulturkort for ungdom, samt se på muligheter for å videreutvikle den.  
 • Aktiv bruk av ”kulturell skolesekk” og ”kulturell spaserstokk”
 • Videreføre festivalstøtten i Nordland
 • Å stimulere til kulturarrangement som arena for integrering og formidling av kunnskap om andres kultur og tradisjon.
 • Å gi gode vilkår for bevaring og formidling av samisk kultur og språk
 • Faste driftstilskudd til de 4 muséumsenhetene

 

 

Reiseliv

Nordland er et av Norges store reiselivsfylker med Lofoten som det mest kjente reisemålet. Reiselivsnæringene utgjør en betydelig og voksende ressurs for sysselsetting og verdiskapning hos oss. Infrastruktur og tilbud som etableres for reiselivet medfører gjerne også et bedre tilbud til lokalbefolkningen og næringslivet. Det er Hurtigruta slik vi kjenner den i dag, et godt eksempel på.

Arbeidet med å styrke ulik virksomhet innen reiseliv er derfor svært viktig for å utvikle nordlandssamfunnet videre.

Turisme spiller en viktig økonomisk rolle med høy grad av sysselsetting. I tillegg har reiselivet stor betydning for regional og lokal identitet og bevissthet.

KrF arbeider for:

 • En sterkere satsing på merkevarebygging og profilering for å styrke markedsføringen av Nordland som reiselivsfylke
 • Å videreutvikle Nordland som reisemål med fokus på kvalitet og tilgjengelighet
 • Å stimulere til samarbeid reiselivsbedriftene imellom
 • At Hurtigruta som reiselivsmotor skal bestå
 • Å videreutvikle FV 17 som nasjonal turistvei