20.03.2019 13:10 Tilbake til nyheter

Barne- og familieminsteren på KrFs fylkesårsmøte

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad var hovedgjest på Møre og Romsdal KrFs fylkesårsmøte i Molde 15.-16. mars, der han talte til partiets folke- og tillitsvalgte.
Barne og familieminister Ropstad3
Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

Fylkesårsmøtet vedtok nytt fylkesprogram for neste fylkestingsperiode, samt vedtok resolusjonen «Nei til ressursrenteskatt i fiskeriene».

Valg av medlemmer til KrFs fylkesstyre
Fylkesleder Randi Walderhaug Frisvoll - som ikke stod på valg - fikk med seg Håvard Strand fra Volda, Marit Gunnlaug Alnes fra Giske og Knut Ståle Morsund fra Molde som nye medlemmer i fylkesstyret. I tillegg ble Ingunn Karijord fra Sunndal, Ghrmay Gebreyesus fra Tingvoll og Per Ståle Tornes fra Fræna gjenvalgt som fylkesstyremedlemmer for 2 nye år. Victoria Smenes fra Kristiansund, Marit Øien Sæverud fra Hareid og Svein Atle Roset fra Nesset er også medlem av KrFs fylkesstyre, men stod ikke på valg i år.Resolusjon vedtatt på fylkesårsmøtet:

Nei til ressursrenteskatt i fiskeriene

Norsk fiskerinæring er rammet inn av lover som sikrer at de verdiene som blir skapt, kommer kystsamfunnene til gode og bidrar til sysselsetting og bosetting i distrikts-Norge. Fylkesårsmøtet i Møre og Romsdal KrF går derfor imot at det blir innført ressursrentebeskatning i fiskeriene. Et slikt nytt skatteregime vil innebære en omfattende omfordeling av økonomiske ressurser som vil svekke sårbare kystsamfunn og bidra til sentralisering.

I desember 2016 la Eidesen-utvalget fram NOU-rapporten «Et fremtidsrettet kvotesystem». Denne rapporten anbefaler en fortsatt og forsterket strukturering av norske fiskerier, der maksimal effektivisering av fiskeflåten skal generere et størst mulig ressursrentegrunnlag for framtidig beskatning. Dette er en tilnærming som kommer i konflikt med KrFs program for inneværende periode, der det er et uttrykt mål å beholde en mangfoldig fiskeflåte lokalisert til livskraftige lokalsamfunn langs hele kysten. Programmet slår blant annet fast at KrF ikke ønsker strukturering for båter under 11 meter i lukket gruppe. Dette fikk KrF gjennomslag for i Granavolden-plattformen, der det også slås fast at det ikke skal gjøres endringer hva gjelder taket for strukturordningen i de ulike flåtegruppene.

KrF har altså fått gjennomslag for en fiskeripolitikk som sikrer en variert flåtestruktur og livskraftige kystsamfunn, og der det ikke åpnes for at kvoter kan samles på stadig færre og større fiskefartøy ut over dagens kvotetak. Dermed faller også mye av grunnlaget bort for å følge anbefalingene fra Eidesen-utvalget om maksimal effektivisering for å generere ressursrente som skal beskattes.

Våren 2019 legger regjeringen fram en stortingsmelding basert på Eidesen-utvalgets NOU-rapport. En ser positivt på at det gjennomføres forenklinger og forbedringer av kvotesystemet i samsvar med formuleringene i Granavolden-plattformen, men ber samtidig om at KrFs stortingsgruppe og statsråder signaliserer klar motstand mot å innføre ressursrentebeskatning i fiskeriene, uttaler fylkesårsmøtet i Møre og Romsdal KrF.