Politisk Program 2019 - 2023

 

KrF stiller med aktive og engasjerte kandidater og fokuserer på prosjekter som kan la seg realisere uten særlig negativ påvirkning av kommuneøkonomien. Vi er helt avhengig av samarbeid med og innsats fra andre.  Vi har tro på at enkeltpersoner, næringsliv og lag og foreninger vil være med og videreutvikle vår flotte kommune!

Vi mener utvikling av Vegårsheisamfunnet best ivaretas som egen kommune og vil jobbe målretta for å spisse vår profil som aktivitets-, idretts- og frilufts-kommune med godt oppvekstmiljø. 

KrF er et kristendemokratisk parti med mål om å skape et godt samfunn for den enkelte utfra grunnverdiene; menneskeverd, nestekjærlighet og forvalteransvar.    

 

Økonomisk kontroll og styring

Viktigste oppgave for det nye kommunestyret blir å gjenvinne økonomisk kontroll og styring. KrF vil innta en langt mer aktiv holdning enn dagens politiske ledelse ovenfor rådmann og administrasjon, og full gjennomgang av dagens drift er nødvendig. Erfaring viser også behov for større grad av politisk involvering i utbyggingsprosjekter.  Vi har tro på at summen av små og store tiltak gradvis vil bringe oss i balanse. Det er viktig å jobbe for en positiv folketallsutvikling slik at ikke statlige overføringer reduseres. KrF vil at inntektene fra eiendomsskatten gradvis overføres til investering i utvikling, ikke bare til løpende drift, som i dag.

Vegårshei Ski og Aktivitetssenter

VSA sitt Utviklingsprosjekt representerer Vegårshei på sitt beste, og KrF vil være pådriver for fortsatt vekst og bidra til videre finansiering fra kilder utenom kommunen. Både av hensyn til egen økonomi og drift, og VSA, bør kommunen;

Stiftelsen Vegårshei Bygdetun

Bygdetunet er unikt for vår region og representerer viktige kulturhistoriske verdier.  Frivillighet er ikke lengre nok for å ivareta drift, vedlikehold og utvikling.  KrF vil ta initiativ til dialog med stiftelsens styre, Fylkeskommunen og Aust-Agder Museum og Arkiv for å løse Bygdetunets utfordringer og våre felles interesser.  

Mauråsen (kommunens eiendom)

Dersom en ikke lykkes med å få solgt eller utleid Mauråsen innen sommeren 2020 bør eiendommen utvikles med tanke på boligformål og selges.  Forberedelse til mulig omreguleringsprosess igangsettes høsten 2019.   

«Miljøprosjektet Myrlitjenn»

KrF ønsker, i samarbeid med beboere i Mauråsen/Myre-området, å etablere «Miljøprosjektet Myrlitjenn».  Gjenoppretting av «historisk vannspeil» vil gi flotte muligheter for både sommer- og vinter-aktiviteter, rekreasjon og økt trivsel for alle i området.

«Miljø- og trafikksikkerhetsprosjektet Hovbru»

Kulturminnet Hovbru fortjener oppmerksomhet.  Vi vil jobbe for å få Vegvesenet, fylkeskommunen og grunneiere med på et prosjekt som kombinerer kulturhistoriske interesser og trafikksikkerhet i en forlengelse av gang- og sykkelveien på Myresletta mot Vegerstøl.  

Frivillighetssentralen

Frivillighetssentralen er et stadig viktigere supplement til kommunale tjenester.  KrF ønsker, sammen med styret, å se på muligheter for utvidet samarbeid og økt tilskudd for å bidra til at Vegårshei blir enda bedre på inkludering, trivsel og ivaretakelse av enkeltpersoner og grupper.

Ubergsmoen

KrF ønsker aktivt samarbeid med Tangen Grendelag om videre utvikling.  Utbedringen av FV 415 må utnyttes i forbindelse med aktuelle trafikksikkerhetstiltak, og en må fokusere på mulighetene etableringen av Biozin gir Ubergsmoen.

Vei og kommunikasjon

Næring

Oppvekst, barnehage, skole

Helse og omsorg

Annet

Sluttkommentar

Dette var ideer og prioriteringer KrF ønsker fokus på.  Vi kan love å være lydhøre for initiativ som DU mener kan løfte lokalsamfunnet og som vi i fellesskap kan bidra til å realisere.  Vi viste i forrige periode evne og vilje til å satse, og med gode resultater.  Det tror vi kommunen fikk betalt for bl.a. med positiv folketallsutvikling.  Godt valg !