Fylkestingsprogram for Aust-Agder 2015-2019

Aust-Agder Kristelig Folkeparti bygger sin politikk på det kristne menneskesynet, forvalteransvaret og nestekjærlighetstanken. Dette innebærer at alle mennesker har en ukrenkelig verdi, og at vår politikk skal ha fokus på likeverd, likestilling og realisering av menneskerettighetene. Forvalteransvaret forplikter oss til en politikk hvor det på alle områder tas hensyn til klima og miljø. For å styrke lokaldemokratiet vil Kristelig Folkeparti fortsatt arbeide for tre folkevalgte nivå med sterke regioner som kan utvise politisk skjønn, foreta prioriteringer og lede den regionale utviklingen. Fylkeskommunen må fortsatt søke samarbeid med andre regionale aktører og primærkommunene. Fylkeskommunen skal være en pådriver for å finne gode samarbeidsordninger mellom kommuner, og tilby spisskompetanse som flere kommuner har bruk for.Samarbeid med nabofylkene må utvikles videre slik at vi kan stå sammen for å bedre tjenestetilbudet og tiltrekke nye virksomheter til regionen.
Aust-Agder KrFs øverste fylkestingskandidater f.v: Andreas Brovig, Inger Lise Hillestad Aasen, Jon Olav Strand, Ingunn Fjærbu Roppestad og Tormod Vågsnes.
Aust-Agder KrFs øverste fylkestingskandidater f.v: Andreas Brovig, Inger Lise Hillestad Aasen, Jon Olav Strand, Ingunn Fjærbu Roppestad og Tormod Vågsnes.

MILJØ

Forvalteransvaret er grunntanken i kristendemokratisk miljøpolitikk. Målet med all politikk skal være å løse dagens utfordringer uten at det går på bekostning av fremtidige generasjoners behov. Klimapolitikken må derfor gi føringer for andre politiske prioriteringer. Vi skal forvalte jorden på en best mulig måte og sørge for en bærekraftig utvikling ved å ta ansvar for biologisk mangfold, blant annet ved en god forvaltning av høstbare arter til vanns og til lands, samt å ta ansvar i forhold til lokal luftkvalitet og det globale klimaet.

Kristelig Folkeparti i Aust-Agder vil arbeide for å redusere klimautslipp i vår region og å drifte de fylkeskommunale virksomhetene på en bærekraftig og energieffektiv måte. Lavere energibruk og bruk av fornybare materialer ved bygging og rehabilitering, samt fornybar energi til drift av byggene våre, er en viktig faktor i kampen mot klimaendringene.

 

Kristelig Folkeparti vil arbeide for:

 

 • sikring av fri ferdsel i utmark, på sjøen og i vassdrag (allemannsretten).
 • sikring av skjærgården som en stor ressurs for regionen, blant annet gjennom etablering av en kyststi gjennom fylket.
 • å stimulere til økt bruk av naturen gjennom tilrettelegging av turområder og anlegg, og ved bedre skilting til turområder.
 • å bedre informasjonen om friluftslivet i regionen.
 • at KrF fortsatt sier nei til leteboring etter olje og gass i Skagerrak.
 • å intensivere arbeidet for å redusere problematisk vekst av krypsiv i elver og vassdrag.
 • at alle fylkeskommunale virksomheter blir Miljøfyrtårnsertifisert og fornyer  Miljøfyrtårn-statusen.
 • økt satsing på fornybare energikilder, for eksempel bio-anlegg, til oppvarming.
 • at all oppvarming i fylkeskommunale bygg skal baseres på fornybar energi.
 • bruk av solceller eller solfanger på fylkeskommunale bygg.
 • at fylkeskommunen skal vurdere energibruk og klimagassutslipp i livsløpet til alle nye bygg, materialbruk og anleggsfase innberegnet (Plusshus).
 • å støtte utbygging av små kraftverk i fylket dersom det er miljømessig forsvarlig.
 • at fylkeskommunen som innkjøper skal stimulere leverandører til fornybare og bærekraftige teknologiløsninger.
 • at fylkeskommunen i anbudsrunder skal stille strenge miljø- og klimakrav, og vekte dette høyt som eget kriterium.
 • ha strengere krav til utslipp fra biler i fylkeskommunal virksomhet.
 • innfasing av elbuss og andre kommunikasjonsmidler med fornybar energi.
 • å utarbeide en plan for ladestruktur i fylket for elbiler.

 

 

HELSE OG LEVEKÅR

 

Det aller viktigste helsearbeidet er arbeidet for å hindre at folk blir syke. Forebygging må derfor få et enda sterkere fokus enn det har hatt. Folkehelsearbeid og forebygging av sykdommer er viktig for økt livskvalitet for den enkelte og for å redusere utgifter til behandling som kunne vært unngått.

Kristelig Folkeparti i Aust-Agder ønsker et likeverdig tilbud av helsetjenester på Sørlandet. Kristelig Folkeparti mener at respekt for hvert enkelt menneske, kvalitet, trygghet, tilgjengelighet og omsorg skal utgjøre kjerneverdiene og dermed prege helsetjenestene. Dette gjelder også fylkets tannhelsetjeneste.

 

Kristelig Folkeparti vil arbeide for:

 

 • å opprettholde et fullverdig sykehus i Arendal og videreutvikle tilbudet, blant annet med gode akuttfunksjoner. 
 • å optimalisere samarbeidet med de andre sykehusene i regionen.
 • gode oppvekstmiljø og bedring av levekår i Aust-Agder i samarbeid med kommunene.
 • at Staten opprettholder og etablerer attraktive arbeidsplasser i fylket for å bidra til gode levekår i Aust-Agder.
 • å bedre tilgjengeligheten for personer med nedsatt funksjonsevne på offentlige transportmidler og holdeplasser. 
 • at alle fylkeskommunale bygg med høyttaleranlegg skal ha teleslynge.
 • fortsatt støtte til rådgivningskontoret for gravide (Stiftelsen Amathea).
 • å styrke skolehelsetjenesten ved de videregående skolene, blant annet med økt satsing på psykisk helse.
 • å forebygge rusrelaterte helseproblemer, tobakksbruk, helseskadelig overvekt og ulykker.
 • å støtte organisasjoner som arbeider mot rusmisbruk og for rusfrie miljøer, og støtte holdningsskapende rusrelatert arbeid i skoler og fritidsklubber.
 • støtte til Kirkens SOS.
 • økt fokus på psykisk helse innen folkehelsearbeidet.
 • å videreutvikle folkehelsearbeidet i regionen i samarbeid med kommunene og Den offentlige tannhelsetjenesten.
 • å sørge for en god tannhelsetjeneste i hele fylket og å videreutvikle Den offentlige tannhelsetjenesten som et godt arbeidssted, blant annet ved tilrettelegging av nødvendig etterutdanning.
 • å utvikle et godt tannhelsetilbud på spesialistnivå, samt stimulere til fagutvikling innen tannhelsefeltet via Tannhelsetjenestens kompetansesenter Sør.

 

 

UTDANNING

Skolen er samfunnets viktigste arena for felles læring og utvikling. Kristelig Folkeparti i Aust-Agder vil ha en videregående skole som både utruster ungdom til å møte yrkeslivet på en god måte og bidrar til å møte voksenlivet for øvrig. God læring er avhengig av både faglig innhold og rom for menneskelig dannelse og utvikling. Vi ønsker dyktigelærere med gode kunnskaper som stiller klare faglige krav til elevene, til elevenes beste.

Kristelig Folkeparti vil arbeide for:

 

 • at dagens  skolemønster i videregående opplæring opprettholdes.
 • å støtte opp om privatskoletilbudene i fylket som et supplement til det offentlige skoletilbudet.
 • å sikre gode offentlige skolebygg for videregående opplæring, særlig med tanke på inneklima og læringsmiljø.
 • at landslinjene i fylket opprettholdes, og at disse blir fullfinansiert fra staten.   
 • å stimulere til utradisjonelle kjønnsmessige yrkesvalg.
 • at de videregående skolene må ha et godt samarbeid med grunnskolen blant annet gjennom faget Utdanningsvalg og rådgivningstjenesten.
 • et godt tilbud til fremmedspråklige elever  ved overgangen mellom ungdomsskole og videregående opplæring.
 • best mulig integrering av innvandrere, blant annet ved å fokusere på den videregående skolen som et godt integreringsmiljø, både faglig og sosialt.
 • å forebygge mobbing ved de videregående skolene med  økt fokus på nettmobbing og økt bevisstgjøring blant skoleansatte og elever.
 • å bedre tilbudet til elever med særskilte behov ved at det blir lagt mer vekt på tilpasset opplæring og sikre en god overgang mellom grunnskole og  videregående opplæring.
 • at alle de videregående skolene tilbyr kurs i psykisk helse for sine elever.
 • å sikre at elever i videregående opplæring som er i faresonen i forhold til rusproblemer, følges opp i tett samarbeid med relevante offentlige etater og hjemmet.
 • at miljø- og klimaperspektivet får økt fokus i den videregående opplæringa.
 • en opp-prioritering av det internasjonale arbeidet ved de videregående skolene i fylket.
 • økt satsing på elev- og lærlingeutveksling med andre land.
 • å støtte etablering av ungdomsbedrifter ved de videregående skoler, jf. Ungt entreprenørskap.
 • å styrke bibliotek-/mediatektjenesten ved de videregående skolene.
 • å øke inntak av lærlinger i fylkeskommunal virksomhet.
 • å stimulere til økt inntak av lærlinger i kommunal og statlig virksomhet og i privat sektor.
 • å videreføre arbeidet for å redusere frafall i skolen, i samarbeid med foreldre, kommunene, næringslivet og NAV.
 • å videreføre tilbudet om sommerskole for de som ikke har bestått.
 • videreutvikling av IKT-kompetansen blant lærere og elever i den videregående skolen.
 • å satse på relevant etterutdanning av lærere i den videregående skolen.  
 • at kantinene ved de videregående skolene tilbyr sunn kost. Vannautomater bør tilbys ved de videregående skolene.   
 • å opprettholde ordningen med Elev- og lærlingombud.
 • at Elev- og lærlingombudet også får en mobbeombudsrolle.
 • å styrke skolehelsetjenesten i den videregående skolen og overføre ansvaret for tjenesten til fylkeskommunen.

 

 

NÆRINGSUTVIKLING OG SYSSELSETTING

Lønnsomme arbeidsplasser og bedrifter er en forutsetning for bosetting, aktivitet og velferd. Kristelig Folkeparti i Aust-Agder vil bidra til å legge forholdene til rette for næringslivet ved å stimulere til forutsigbare rammer som legger til rette for bærekraftig verdiskaping med hensyn til både etikk, økonomi og miljø.

Kristelig Folkeparti vil gi gründere gode vilkår for å starte egen virksomhet. Det skal være enkelt å starte og drive egen virksomhet, bla med mindre skjemavelde og forenklet rapportering.

 

Kristelig Folkeparti vil arbeide for:

 

 • videreføring av det regionale samarbeidet om næringsutvikling.   
 • å opprettholde regionale næringsfond i fylket.  
 • å inspirere og legge til rette for nyetableringer, blant annet gjennom etablererkurs.
 • idéutviklingshjelp til nye etablerere.     
 • en felles satsing på videreutvikling av et variert opplevelses- og reiselivstilbud som gjør Sørlandet til et attraktivt turistmål.    
 • å styrke Arendal som konferanseby.
 • å videreutvikle Arendal som FN-by. 
 • aktiv støtte til industrihavna på Eydehavn ved å bygge ny vei med tilkobling til nye E-18. 
 • å støtte utviklingen av Gullknapp flyplass i Froland.
 • å bidra til arbeidet mot sosial dumping i arbeidslivet.
 • at fylkeskommunens anbudsprosesser stiller krav om norske lønns- og arbeidsvilkår.
 • å støtte opp om Universitetet i Agder og søke samarbeid rundt felles interesser som angår fylkeskommunale oppgaver og regions- og næringsutvikling.

 

 

PRIMÆRNÆRINGER

 

Norsk landbruk er viktig for å opprettholde matvaresikkerhet, verdiskaping, bosetting og kulturlandskap. Kristelig Folkeparti vil at vår region skal bidra til å øke norsk matproduksjon i takt med befolkningsøkningen for å opprettholde selvforsyningsgraden på minst dagens nivå. Skogen i Aust-Agder er en viktig ressurs både med tanke på tømmer og virkeproduksjon til bioenergi, men også til friluftsopplevelser og som binding av CO2.  Kristelig Folkeparti i Aust-Agder vil stimulere til aktivt eierskap og bærekraft i skogbruket. Kysten vår er lang og ressursrik. Et langsiktig bærekraftig forvaltningsperspektiv må ligge til grunn for fiskeri- og havbrukspolitikken.Kristelig Folkeparti i Aust-Agder vil bidra til å styrke forskningen knyttet til kyst- og havbruksnæringen.

 

Kristelig Folkeparti vil arbeide for:

 

 • at vi skal ha et aktivt og levende landbruk ved å stimulere og tilrettelegge for vekstnæringer innen landbruk, for eksempel gårdsturisme, Bondens marked og utvikling av nisjeprodukter.   
 • å styrke jordvernet i all arealplanlegging.
 • å utarbeide en  ordning  hvor omdisponering av dyrket areal kompenseres ved avsetting av midler til nydyrking av arealer med tilsvarende eller bedre  kvalitet.
 • en bærekraftig forvaltning i skogbruksnæringen og økt bruk av biomasse til energiproduksjon.
 • å ivareta kystfiskernes interesser ved en bærekraftig forvaltning av kystområdene, i samarbeid med næringen.   

 

 

SAMFERDSEL

God samferdsel er avgjørende i hverdagen vår, både for skole, jobb, næringsliv og fritidsaktiviteter. Samferdsel legger viktige føringer for hvor folk velger å bosette seg, og for hvor det blir etablert virksomheter og arbeidsplasser. Det er et mål for Kristelig Folkeparti i Aust-Agder at folk skal kunne ferdes trygt, enkelt og mest mulig miljøriktig, og at et offentlig utbygd transportnett skal fremme bosetting og næringsliv i fylket.

Kristelig Folkeparti vil arbeide for:

 

 • at trafikksikkerhet har førsteprioritet ved valg av vegprosjekter.   
 • å sikre trygge skoleveier, blant annet ved fortsatt bygging av gang- og sykkelveger, slik at barn og ungdom kan ferdes trygt til skole og fritidsaktiviteter.
 • et pålitelig og forutsigbart busstilbud i hele fylket.
 • å utrede alternative kollektive transporttilbud med bestillingstransport/servicebuss.
 • at holdningsskapende arbeid for trafikksikkerhet prioriteres i den videregående skolen. 
 • ny 4-felts E-18 Arendal - Tvedestrand så raskt som mulig. Deretter bør resten av E18 gjennom Aust-Agder oppgraderes til 4-felts veg.
 • videre opprusting av riksveg 9 i Setesdal og standardheving på riksveg 41 fra Vest-Agder gjennom Aust-Agder og inn i Telemark. 
 • tilstrekkelig med statlige midler for drift og investeringer til fylkesvegnettet.  
 • at kvaliteten på fylkesveiene oppgraderes ved at opprusting og vedlikehold prioriteres.
 • rask opprusting av FV42 mellom Arendal og Evje.
 • strekningsvis utbedring av FV 415 mellom Ubergsmoen og Åmli.   
 • videreutvikle kollektivtilbudet i fylket, blant annet i mer miljøvennlig retning.
 • å sikre universell utforming av offentlige transportmidler og holdeplasser.       
 • å opprettholde og videreutvikle rabattordninger for ungdom og unge voksne, samt å gjøre kollektivtilbudet mest mulig attraktivt for alle grupper.
 • å opprettholde honnørrabatten for kollektivtilbudet.
 • at skoleskysskortet blir mer fleksibelt, blant annet ved at kortet også kan benyttes på tog og ferjer.
 • at Arendalsbanen sikres fortsatt drift og god korrespondanse med Sørlandsbanen.
 • at KVU (Konseptvalgutredningen) for Grenlandsbanen resulterer i en sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen. Det mer langsiktige målet er videreføring av kystnær trasé mellom Arendal og Kristiansand.
 • å få mer gods over på jernbane og sjø, blant annet ved aktivt samarbeid med næringslivet og kommunene.   
 • å beholde og styrke Kjevik lufthavn som regional flyplass.
 • et godt flybusstilbud til Kjevik lufthavn.

 

 

KULTUR

 

Kunst og kultur har en egenverdi og er grunnleggende for livskvalitet og utvikling. Kultur er en kilde til kreativitet, opplevelse og kunnskap. Kulturen oppstår og lever i kraft av menneskers kreativitet og uttrykksbehov. Kristelig Folkeparti i Aust-Agder vil bidra til å sikre et mangfoldig, stimulerende og utfordrende kulturtilbud for befolkningen, både gjennom det profesjonelle og det frivillige kulturlivet. Det er viktig at både barn, ungdom og voksne har et godt idrettstilbud. Kristelig Folkeparti vil stimulere det frivillige engasjementet og legge til rette for bredde og mangfold i idretten i Aust-Agder.

 

Kristelig Folkeparti vil arbeide for:

 

 • å støtte tiltak innen kultur, idrett, kristent barne- og ungdomsarbeid og annet frivillig arbeid på regionalt nivå.
 • å følge opp etablering av innvandrerråd og sørge for at det blir brukt aktivt i integreringsarbeidet.
 • å opprettholde tilskuddet til kulturhuset Kilden i Kristiansand og kulturhuset i Arendal.
 • fortsatt styrking og utvikling av museene i fylket, herunder fylkets tusenårssted; Næs Jernverksmuseum. 
 • å videreutvikle "Den kulturelle skolesekken" i samarbeid med frivillige organisasjoner.
 • å sikre videreføring av vederlagsfri leie av fylkeskommunale bygg til barne- og ungdomsorganisasjoner.
 • at det lokale og regionale musikklivets behov vektlegges ved ombygging/nybygg for kulturaktiviteter. 
 • økt støtte til Aust-Agder musikkråd.
 • økt satsing på prosjekter knyttet til "kultur og næring" ved etablering av nettverksarenaer og støtte til relevante prosjekter som for eksempel Bokbyen ved Skagerrak i Tvedestrand, festivaler m.m..
 • å opprettholde ordningen med stipendordning for skapende og utøvende kunstnere og musikere. 
 • at 1%  av byggekostnadene ved offentlige bygg skal brukes til utsmykning og være en del av byggeplanene.
 • videreutvikling av toppidrettstilbudet ved Sam Eyde videregående skole i Arendal. Et viktig element er muligheten for å kombinere yrkesfag med idrett.
 • å bidra til styrking og videreutvikling av Vegårshei Ski- og Aktivitetssenter som regionalt anlegg.

 

 

INTERNASJONALT SAMARBEID

 

De kristendemokratiske verdiene og prinsippene forplikter Kristelig Folkeparti til et sterkt internasjonalt engasjement. Samhandling med andre land skal ivareta både utviklingslands interesser, interesser som kan anses som globale fellesgoder, og lokale norske egeninteresser.

 

Kristelig Folkeparti vil arbeide for:

 

 • økt satsing på internasjonalt samarbeid på regionalt nivå, blant annet ved mer aktiv deltakelse i  prosjekter som kommer vår region til nytte
 • å styrke samarbeidet med områdene rundt Skagerrak gjennom Interreg-prosjekter.
 • videreutvikling av samarbeidet med Rezekne i Latvia. 
 • å utnytte Sørlandets europakontor i Brussel mer aktivt.
 • et mulig samarbeid med en region/kommune i den fattige del av verden.