Fylkestingsprogram for Vest-Agder 2015-2019

Vårt verdigrunnlag Vest-Agder Kristelig Folkepartis formål er å fremme en politikk bygget på det kristne menneskesyn, nestekjærligheten og forvalteransvaret. Vårt verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarv og grunnleggende menneskerettigheterPolitisk forplikter det oss alle til omsorg for våre medmennesker og en rettferdig forvaltning av verdens ressurser. KrF ønsker et samfunn som bygger videre på vår kristne kulturarv, og som samtidig viser respekt for andres verdivalg.
Topp tre fylkestingskandidater: Tore Askildsen, Annema Timenes og Rune André Sørtveit Frustøl
Vest-Agder KrFs  øverste fylkestingskandidater: Tore Askildsen, Annema Timenes og Rune Andre Sørtveit Frustøl

Vårt verdigrunnlag

Vest-Agder Kristelig Folkepartis formål er å fremme en politikk bygget på det kristne menneskesyn, nestekjærligheten og forvalteransvaret. Vårt verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarv og grunnleggende menneskerettigheter

Politisk forplikter det oss alle til omsorg for våre medmennesker og en rettferdig forvaltning av verdens ressurser. KrF ønsker et samfunn som bygger videre på vår kristne kulturarv, og som samtidig viser respekt for andres verdivalg.

 

Fylkeskommunens oppgaver

Fylkeskommunen har ansvar for videregående skoler, fylkesveier, kollektivtrafikk, tannhelsetjeneste og folkehelse, i tillegg til betydelige oppgaver innenfor næringsutvikling, kultur, samferdsel, samfunnsplanlegging mv. For mer detaljert presentasjon av dette mangfoldet anbefales et besøk på fylkets hjemmeside: www.vaf.no

 

Folkestyre

KrF går inn for tre folkevalgte styringsnivåer i Norge. En del samfunnsoppgaver finner best sin løsning på regionalt nivå. Det kan være fylkesveiene og kollektivtrafikken som går på tvers av grenser, utdanningstilbudet som må sikres størst mulig bredde og kulturtilbudet som bør nå ut til folk i hele fylket. Kulturminnevern, folkehelse og regional samfunnsutvikling er også oppgaver som bør høre inn under regional folkevalgt styring.

 

VA KrF er positiv til at kommuner og fylkeskommuner slår seg sammen til større enheter når dette skjer frivillig. Det kan være både tjenlig og mer effektivt å ha færre og større kommuner og fylker enn i dag, men de lokale forhold må være avgjørende. KrF mener kommunereformen må baseres på frivillighet.

 

KrF ønsker å ta aktiv del i det reformarbeidet som nå er i gang, og især vektlegge gode arenaer for oppgaveløsningene. KrF er positiv til samarbeid på tvers av nivåer og grenser. God samhandling fører til gjennomtenkte løsninger og avveining av ulike interesser.

 

VA Krf går inn for at

 • fylkeskommunen skal være en god samarbeidspartner for næringsliv, stat, kommune og organisasjoner
 • fylkeskommunen skal stimulere til samarbeid og delta aktivt når det ønskes i det regionale samarbeidet i Knutepunktet, Lindesnesregionen og Listerregionen.
 • VA skal styrke samhandlingen med nabofylkene både i øst og vest, og arbeide for felles syn på viktige satsinger innen vei, jernbane, helse mm.
 • fylkeskommunen skal være en god arbeidsgiver som sikrer god utvikling for ansattes kompetanse, effektivitet og trivsel, og ha en gjennomtenkt politikk for likestilling, likeverd og for inkludering av seniorer, funksjonshemmede, innvandrere og lærlinger
 • fylkeskommunen bidrar aktivt til næringsutvikling bl.a. med formidling av ressurser til innovasjon og etablering av nye bedrifter i hele fylket.
 • fylkeskommunen skal tilby gode vilkår for politisk arbeid

 

 

 

Helse- og omsorgsektoren

Etter at staten overtok spesialisthelsetjenesten er fylkeskommunen kun høringsinstans når det gjelder sykehusene. KrFs syn er at sykehusene skal gi hjelp og omsorg til alle som trenger, og ikke styres som om de var kommersielle foretak. Medisinske fremskritt og økt levealder gjør at vi som samfunn må bevilge stadig mer penger til denne sektoren.

KrF legger stor vekt på god tilgjengelighet, trygghet og nærhet for alle pasienter og ansatte. VA Kristelig Folkeparti går derfor inn for å beholde og videreutvikle tre sykehus på Agder. Nærhet til et godt sykehustilbud skaper trygghet for barn, unge og eldre. Sykehuset i Flekkefjord er et slikt tilbud for Listerregionen og deler av Rogaland.

 

VA Krf går inn for at

 • det fortsatt skal være tre sykehus med akutt-mottak på Agder
 • fødeavdeling og tilbud om aktiv slagbehandling videreføres ved alle tre stedene
 • at det må være god ambulansetjenesten som raskt kan nå frem til pasienter over hele fylket
 • at sykehusene, sammen med kommuner og fylkeskommuner, skal drive helseforebyggende arbeid

 

Utdanning

Utdanning har stor betydning for den enkelte innbyggers levekår. Videregående skole spiller en viktig rolle for å sikre næringslivet kvalifisert arbeidskraft og for videre utvikling av regionen. Trivsel på skolen bidrar til et godt læringsmiljø, økt lærelyst og flere som gjennomfører skolen. Jo flere som lykkes med sin skolegang, jo sterkere blir våre lokalsamfunn og vår landsdel for videre vekst og utvikling.

 

Kristelig Folkeparti vil fremheve 3 hovedmål for de videregående skoler i Vest-Agder, nemlig økt gjennomføring, høyt læringsutbytte og godt læringsmiljø.

Økt gjennomføring er aller viktigst. Alle elever og lærlinger som er i stand til det skal gjennomføre videregående opplæring og få dokumentasjon som anerkjennes for videre studier og arbeidsliv. Målet bør være å ligge på topp i landssammenheng på dette området i løpet av valgperioden 2015 til 2019.

 

Læringsutbytte er mer enn karakterer. Opplæringen skal åpne dører mot verden og fremtiden, og gi elevene historisk og kulturell innsikt og forankring. Et kvalitetsstempel på opplæringen er at skolene lykkes i å heve elevenes eksamensresultater. KrF mener at målet i neste valgperiode må være å ligge over landsgjennomsnittet både i norsk, engelsk og matematikk.

 

VA Krf vil at hver enkelt elev skal oppleve trivsel og trygghet på skolen, og frihet fra mobbing og krenkende atferd. Hver enkelt elev skal føle tilhørighet til- og inkludering i egen klasse og skole. Vi vil øke innsatsen mot mobbing ved å opprette et uavhengig mobbeombud.

 

 

 

Forsvarlig inneklima med godt lys og god ventilasjon er avgjørende for arbeidsinnsatsen. Det er viktig at brudd på retten til et godt miljø blir oppdaget raskt og håndtert på en effektiv måte.             Læreren er den viktigste enkeltfaktoren for hvilket utbytte elevene har av skolegangen. Lærerens rolle som kunnskapsformidler og leder i klasserommet må styrkes, og det må skape respekt og gode relasjoner mellom elev og lærer. Tidlig innsats, mer tid til hver elev og gode rammer rundt lærerens arbeidshverdag er viktig. Det er viktig at elever opplever mestring.

 

VA KrF ønsker fokus på både egenvurdering og undervisningsvurdering. God vurderingspraksis har stor betydning for å oppnå de arbeidsmålene elever og skolene har satt.

 

KrF ønsker kombinerte skoler, med en god blanding av yrkesfag og studiespesialisering. Vi mener det er positivt at ungdom som er mer praktisk anlagt opplever felleskap med andre som er mer teoretisk interessert. Slike fellesskap styrker positive holdninger og forståelse for hverandre.

 

KrF er positiv til at private friskoler kan etableres på bakgrunn av livssyn eller alternativ pedagogikk. Dette er en demokratisk rettighet vi må hegne om. For mange er disse skolene et viktig alternativ. Vår utfordring er å sikre god balanse mellom private og offentlige skoletilbud. Vi må se til at omfattende private tilbud ikke fører til sterk svekkelse eller nedleggelse av den offentlige skolen.

 

Det er viktig å skaffe flere lærlingplasser i fylket vårt. KrF ønsker at offentlige og private virksomheter, stat, fylker, kommuner og arbeidslivets parter ser det som sitt ansvar å tilby kvalifiserte ungdommer læreplass. Økt tilgang på læreplasser vil redusere frafallet og sikre tilgangen på fagarbeidere.

 

Karrieresentrene er viktige for individuell veiledning og realkompetansevurdering. KrF mener fagskolen er et viktig og nødvendig utdanningstilbud som vektlegger både praktisk og teoretisk læring. Fagskolen tilbyr både maritime, tekniske og helserelaterte fag, og kompetansen etterspørres av private og offentlige bedrifter/institusjoner.

 

Vest-Agder KrF går inn for

 • å intensivere arbeidet med å få flere elever til å fullføre videregående skole
 • at det årlig utarbeides konkrete mål ved den enkelte skole
 • å styrke lærerens rolle som leder i klasserommet
 • at fylkeskommunen fortsatt satser på kombinerte videregående skoler
 • gode vilkår for private ideelle skoler som alternativ og supplement til den offentlige skolen
 • at offentlige og private bedrifter/institusjoner må tilby flere læreplasser
 • offentlig kontraktsinngåelse bør ha forutsetning om at leverandører har lærlinger
 • at fagskolen styrkes som utdanningsinstitusjon
 • at det opprettes en Hans Nilsens Hauge- pris knyttet opp mot entreprenørskap
 • inntaksordninger til de videregående skoler som styrker muligheten til å komme inn på elevens nærskole

 

 

 • å støtte tiltak som stimulerer elevene til samfunnsengasjement, elevdemokrati, internasjonalt arbeid og interesse for miljø, klima, energi og natur
 • null toleranse for mobbing og seksuell trakassering
 • at elevombudet opprettholdes i full stilling som talsmann for elevene
 • at støtten til Ungt Entreprenørskap videreføres
 • at fylkeskommunen overtar ansvaret for skolehelsetjenesten i den videregående skolen
 • at samarbeidet mellom grunnskole, videregående skole og universitet forsterkes
 • at det holdes faste foreldremøter/foreldrekonferanser for bl.a. å øke læringstrykket og forhindre drop-out
 • at det bygges ny videregående skole på et sentralt sted i Søgne

 

Kultur

KrF ønsker at alle lag av befolkningen i Vest-Agder både får oppleve -, og også får muligheter til å delta i kulturutfoldelse og kunstopplevelser. Et rikt kulturliv virker tiltrekkende på kreative og skapende mennesker som kan bidra til å gjøre Sørlandet til et mer spennende sted å arbeide og bo. KrF ønsker felleskap som er åpne for mangfold og samtidig tar vare på våre kulturelle røtter og vår kristne kulturarv.

 

Vest-Agder Kristelig Folkeparti går inn for

 • å videreutvikle Kilden Teater og Konserthus som "kultur-lokomotiv" på Agder
 • å gi støtte til etablering og drift av regionale kulturhus
 • å støtte Ungdommens kulturmønstring
 • å opprettholde "Den kulturelle skolesekken"
 • å opprettholde Vest-Agder Barne- og Ungdomsråds rolle som støttepartner for gode frivillige tilbud i lokalmiljøet
 • å stimulere frivillig arbeid innen kultur, idrett, menigheter og organisasjoner
 • å sikre gratis adgang for ungdom på offentlige museer, utstillinger etc. gjennom kulturkort for ungdom
 • å støtte kulturtiltak rettet mot eldre gjennom fylkets eldreråd
 • at de eldres kunnskaper, kompetanse og tradisjoner blir verdsatt og gjøres tilgjengelig for yngre generasjoner i skolen og på andre arenaer, bl.a. gjennom prosjekt ”Lyttevenn”
 • å sikre registrerte kulturminner, og gjøre disse bedre kjent og lettere tilgjengelig for folk
 • å støtte videreutvikling av museene i fylket
 • å støtte Sør-norsk filmsenter
 • å satse videre på reiselivsnæringen
 • å opprettholde utdeling av stipendier til utøvende kunstnere

 

Kommunikasjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           KrF vil arbeide aktivt for bedre kommunikasjoner i hele fylket. Infrastrukturen har stor betydning for bosetning og næringsliv. Vi ønsker en målrettet satsing både på kollektivtransport og utbedring av veinettet, jernbanen, havnene og flytrafikken. Fremkommelighet, sikkerhet, miljø og tilgjengelighet er viktige stikkord når det gjelder prioriteringer.                                           

                                                                                                                                                                Det vil ha enormt stor betydning for utviklingen av vår landsdel at E18 og E39 utbygges til fullt tilfredsstillende standard med fire felt. KrF mener at større investeringer bør prosjektfinansieres. For de indre bygdene er det viktig at Fv42 får en tilfredsstillende standard for å sikre god regional utvikling.                                                                                                                           

                                                                                                                                                                      Vest-Agder Kristelig Folkeparti går inn for

 • at landsdelen samordner sine prioriteringer av investeringer på samferdselssektoren for å få størst mulig gjennomslag sentralt
 • at E18 og E39 utbygges til firefelts vei fra Oslo til Stavanger
 • at fv42 beholder høy prioritet når handlingsplanen for fylkesveier blir rullert
 • å redusere trafikkulykkene, bl.a. ved økt trafikkontroll, og ved å sikre fotgjengere og syklister mot biltrafikken
 • forbedring av kollektivtilbudet gjennom samarbeid med kommunene om areal og transport for økt fremkommelighet, høyere frekvens og økt bruk av bestillingstransport
 • at takstene i kollektivtrafikken ikke økes mer enn den generelle prisstigningen
 • at prisen på ungdomskort holdes lav, og at ordningen utvides til å omfatte alle fulltids elever og - studenter
 • at transportselskaper som har avtale med fylkeskommunen påvirkes til å bruke miljøvennlig drivstoff
 • utvidet flytilbud på Kjevik og ny tilførselsvei til flyplassen
 • et godt togtilbud mellom Oslo og Stavanger, med et godt tilpasset stoppmønster i fylket
 • at Sørvestbanen realiseres snarest mulig gjennom sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen, og at Sørlandsbanen opprustes slik at reisetiden Kristiansand – Oslo reduseres til tre timer og Kristiansand–Stavanger til to timer
 • at Kristiansand havn beholder status som nasjonalt utpekt havn, og får god tilknytning både med vei og jernbane
 • at Hidra landfast blir realisert når statlige betingelser gjør det mulig
 • prosjektfinansiering av større investeringer, dvs. at nødvendige midler er tilgjengelig ved oppstart slik at prosjektene kan gjennomføres optimalt, uavhengig av årlige budsjettvedtak
 • at mennesker som ikke kan benytte ordinær kollektivtrafikk får et godt tilbud om tilrettelagt transport
 • at det ikke skal være noen øvre aldersgrense for tildeling av TT-kort

 

 

 • at uteområder og bygninger i størst mulig grad blir universelt utformet
 • at det aktivt legges til rette for at mer gods fraktes på bane og sjø, isteden for med bil
 • at hele landsdelen sikres gode mottaksforhold for mobiltelefoni og datakommunikasjon

 

Idrett og folkehelse

For liten fysisk aktivitet hos unge og eldre er et alvorlig folkehelseproblem. Friluftsliv, idrett og anledning til fysisk aktivitet bidrar til bedre helse for alle og er viktige helsefremmende tiltak på skoler og arbeidsplasser.

 

Vest-Agder Kristelig Folkeparti går inn for

 • å samarbeide med idrettskretsen og friluftsrådene om friluftsliv og økt fysisk aktivitet i befolkningen. Antidoping, forebygging av spiseforstyrrelser og sunn livsstil er viktige områder for samarbeidet
 • at idretten bevisst benyttes som arena for integrering
 • at breddeidretten får en større del av fordelte tippemidler
 • at toppidrettstilbudet ved fylkets videregående skole videreføres
 • at fysisk aktivitet og kunnskap om sunt kosthold vektlegges ved våre videregående skoler som forebyggende helsearbeid
 • å støtte samlivskurset Level og sikre gode vilkår for familievernkontorene i fylket
 • at fylkeskommunen gir støtte til Amathea, Kirkens SOS, Krisesenteret for kvinner og Støttesenteret mot incest
 • at Blå Kors prosjekt "snakk om mobbing" får støtte
 • at folkehelseperspektivet kommer sterkere inn i all samfunnsplanlegging
 • at de fylkeskommunale tannklinikkene opprustes og utbygges for å sikre kvaliteten i tilbudet

 

Klima, miljø og landbruk

KrF mener at klimatrusselen må tas på største alvor, og at fylkeskommunen må gjøre sitt for å begrense utslipp, redusere energiforbruket og forebygge problemer som følger av klima-utviklingen. Miljø- og klimaspørsmål må oftere settes på dagsorden i fylkespolitiske organer.

 

KrF ønsker et levedyktig landbruk i fylket, som produserer trygg og sunn mat og som sikrer bosetning og holder kulturlandskapet i hevd. KrF vil arbeide for fortsatt kalking av sure vassdrag for å sikre laksen og biologisk mangfold. Folk på bygdene og velholdt kulturlandskap er avgjørende for trivsel i hele landsdelen og utviklingen av turistnæringen.

 

Vest-Agder Kristelig Folkeparti går inn for

 • at alle våre videregående skoler er engasjert i klima- og miljøprosjekter.
 • at fylkeskommunens virksomhet og bygg miljø sertifiseres
 • at medlemskapet i Klimapartner videreføres

 

 

 • at arbeidet med Grønt Batteri videreføres og at vilkårene justeres slik at kommunene får kompensasjon for ulempene og del i verdiskapningen
 • at kollektivtrafikken snarest mulig fases over på klimavennlig drivstoff
 • at fylkeskommunen legger stor vekt på energieffektivisering og ENØK-tiltak
 • at fylkeskommunen setter landbruk, kulturlandskap og bygdeutvikling på dagsorden på en positiv måte, og gir uttalelse i viktige landbruksspørsmål
 • at fylkeskommunen fortsatt skal ha et utdanningstilbud innen naturbruk
 • at Jordvern må tillegges større vekt i all arealplanlegging
 • at Fylkeskommunen skal videreføre samarbeidet i landbruksforumet
 • at miljøtilstanden i vann og vassdrag sikres slik at folk, dyr og fisk har gode vilkår

 

Handlingsrommet - vår utfordring!

Siden fylkeskommunens inntekter i all hovedsak bestemmes av staten, vil takten i gjennomføringen av programmet være avhengig av de økonomiske rammene.

Vi ber om velgernes tillit til våre politikere, og om støtte til det grunnsyn og den politiske profil Kristelig Folkeparti står for.