Utnyttelse av utmarksbeite i Innlandet!

Innlandet fylke er et svært stort fylke med store utmarksressurser. Innlandet KrF mener at disse områdene må utnyttes til beitedyr for å hindre gjengroing og ta vare på kulturlandskapet.
Svært mange bønder produserer kjøtt på hovedsakelig grovfor. I den grad det benyttes kraftfôr benytter mange kraftfôr produsert på norske råvarer. Det betyr at bruk av soya i kraftfôr er på tur ned.

Sauer på utmarksbeite


Innlandet KrF støtter Norges Bondelag sitt arbeid for å gjøre ammeku- og sauenæringa fri for bruk av kraftfôr med soya. Dette er også et viktig klimatiltak.
Det er viktig å stimulere til beitebruk og produksjon av gras/eng i de områdene det ikke finnes alternativ til planteproduksjon. Derfor er det viktig at landbrukspolitikken kanaliseres slik at vi fortsatt kan ha et levende landbruk i hele innlandet. Det må satses på beitedyr i de områdene man ikke kan dyrke annet enn gras, mens våre beste landbruksområder i Mjøs-området må forbeholdes korn- og planteproduksjon.