Styrkede rettigheter for syke eldre

Eldre må sikres individuelt tilpasset omsorg, ekstra hjelp når det trengs og kompetent behandling etter behov. Det finnes mange hverdagshelter i den kommunale omsorgen og i ideell sektor. Samtidig stadfestes store mangler i tjenestetilbudet til eldre.

Vi lever lengre, og andelen eldre i befolkningen vil øke i årene som kommer. Dette er et gode i seg selv. Svært mange eldre er friske, men økende alder og den medisinske utviklingen medfører også at flere lever lenger med kronisk sykdom og kompleksitet i helsetilstanden. Pasienter på sykehjem har i gjennomsnitt 7 akutte og kroniske sykdommer. Et viktig premiss for Samhandlingsreformen er at den medisinske kompetansen følger pasienten til kommunen. Den lave legedekningen i landets sykehjem indikerer at så ikke er tilfelle. Legedekningen på sykehus er gjennomsnittlig 1,3 pasienter per lege, mens det på sykehjem er 130 pasienter per lege. Legedekningen ved landets sykehjem må økes. Vi trenger tilstrekkelig og kompetent bemanning på alle landets sykehjem.

KrF vil fortsatt være en pådriver for også å ivareta eldres psykiske helse. Dette må gjøres både gjennom kvalitetssikring, kompetanseheving og ulike forebyggende tiltak, samt utredning, behandling og forskning.

Behovet for sykehjemsplass og heldøgns omsorg er i dag langt større enn tilbudet. Kristelig Folkeparti vil følge nøye med på utbyggingstakten de neste årene og mener lovfestet rett til sykehjemsplass ved medisinsk behov vil få fortgang i utbyggingen og sikre at tilbudet bygges ut i hele landet. Trygghetsboliger er et viktig tilbud for tidlig innsats og forebygging som bidrar til å utsette eller forebygge innleggelse i sykehjem. Investeringstilskudd til trygghetsboliger tilsvarende ordningen man har for omsorgsboliger vil bidra til et bedre tilbud for store grupper av eldre og sparte kostnader for samfunnet i et langsiktig perspektiv.

Den største utfordringen knyttet til den fremtidige omsorgen er knapphet på helsepersonell. Samarbeid mellom sykehus, primærhelse, universiteter/høyskoler og forskningsinstitusjoner er sentralt for å lykkes i arbeidet. Den kommunale omsorgstjenesten må styrkes som utdanningsarena. Det bør innføres obligatorisk praksis for medisinstudenter på sykehjem. Dette kan bidra til økt rekruttering, gitt at studentene møter et godt fagmiljø. Underbemanning og stadig utskiftning av personell skaper utfordringer mange steder. Med dagens system er det fremdeles lite attraktivt å arbeide på sykehjem, og det er vanskelig å rekruttere de godt kvalifiserte og motiverte legene og pleierne. Kommunenes viktige bidrag til utdanningen av helsepersonell må finansieres med statlige midler tilsvarende den som går til spesialisthelsetjenesten.

I et samarbeid med universitet og høyskoler må forskning innen alders og sykehjemsmedisin utredes og prioriteres. KrF vil arbeide for at det bevilges øremerkede midler for å sikre etablering og drift av egne enheter for forskning innen den kommunale helse- og omsorgstjenesten i tråd med KS sin anbefaling.

Fremtidens løsninger ligger i ny teknologi og nye måter å organisere helse- og omsorgstjenester på. Velferdsteknologi kan medvirke til at eldre kan bo hjemme lengre og gir økt selvstendighet. Forskningen på demenslidelser må styrkes ytterligere. KrF har klare forventinger om en offensiv satsning på demensforskning gjennom Demensplan 2020, som legges frem neste år. Demens innebærer store utfordringer for den som rammes og for de pårørende. I følge Nasjonalforeningen for folkehelse er alder den største risikofaktoren ved demens. Hvis vi klarer å utsette sykdomsutviklingen med fem år, vil bare halvparten så mange rammes.

KrF vil:

  • stimulere til økt legedekning ved landets sykehjem for å sikre et forsvarlig og kompetent omsorgstilbud.
  • lovfeste rett til sykehjemsplass ved medisinsk behov for å sikre fortgang i utbyggingen.
  • innføre obligatorisk praksis på sykehjem for medisinstudenter.
  • etablere egne enheter for forskning innen den kommunale helse- og omsorgstjenesten med øremerkede midler.
  • at staten skal finansiere kommunenes bidrag til utdanning av helsepersonell.
  • ha en offensiv satsning på demensforskning og styrke demenspasienters rettigheter.
  • etablere et formalisert spesialiseringsprogram for leger på sykehjem.