7 grunner til å stemme Trondheim KrF

F.v.: Sheila Burns Lykkås (3. kandidat), Majen Helen Sævik (1. kandidat) og Arne Ivar Denstad (2. kandidat).

1 Styrke familiene, ikke styre dem

Innføre Fritidskortet som gir økonomisk støtte til fritidsaktiviteter for barn mellom 6-18 år for å oppmuntre til en aktiv fritid. Innføre mer lek for 6-åringene i skolen og sikre en skolehverdag der alle får delta i interessebaserte aktiviteter.

Bedre familiene sin valgfrihet og økonomiske situasjon med mulighet for kontantstøtte frem til 2 år, styrking av barnetrygden til 2000 pr måned for 0-6 åringer og fleksibelt barnehageopptak. 

2 Et livsynsåpent samfunn

KrF vil bygge et samfunn som respekterer og gir rom for menneskers tro og livssyn. Vi vil beskytte den enkeltes rett til tros- og livssynsfrihet, og anerkjenne tros- og livssynssamfunnenes rett til selvbestemmelse. Det må også være rom for menneskers trosfrihet på arbeidsplasser, skoler, helsetilbud og ved i livets siste fase.

3 Sikre en verdig alderdom

KrF vil sikre gode og varierte dagtilbud som er tilpasset den enkeltes behov. Vi vil legge til rette for flere fleksible boligløsninger og hjelpe flere med å kjøpe egen bolig. Vi vil også styrke ordningene med omsorgsstønad og pårørendestøtte, og videreføre sertifiseringen av alle sykehjem i Trondheim som livsgledesykehjem.

4 En levende by

KrF vil satse på god infrastruktur, innbyggernes sikkerhet og styrking av Midtbyen som bysentrum. Vi ønsker å skape flere boliger og arbeidsplasser, og styrke det kulturelle mangfoldet. KrF vil også stille krav til hvilke typer næringsaktiviteter som har lokaler på gateplan for å tiltrekke seg flere mennesker til Midtbyen.

5 Bærekraftig utvikling

Trondheim KrF vil arbeide for en bærekraftig utvikling som tar hensyn til dagens befolkning og kommende generasjoner. Vi vil subsidiere bærekraftige løsninger, energisparende tiltak, grønne områder og vern av matjord. KrF vil også jobbe for å etablere et flytogtilbud på Trønderbanen og forbedre kollektivtilbudet.

6 Gode rammevilkår for næringslivet

KrF vil legge til rette for et konkurransedyktig og innovativt næringsliv ved å skape forutsigbare rammevilkår og fremme bærekraftig drift. Vi ønsker at Trondheim skal være et attraktivt valg for etablering av små- og mellomstore bedrifter, og videreutvikle samar- beidet med næringslivet om å skape arbeidsplasser for mennesker som står utenfor arbeidslivet.

7 Styrking av valgfriheten

KrF vil sikre at minst 25% av tjenestetilbudet innen helse og velferd tilbys av privat og ideell sektor. Vi vil også jobbe for å ha et barnehage- og skoletilbud som gir foreldrene rett til å velge det tilbudet de mener passer best for deres familie. sikrer foreldrene sin rett til å velge det tilbudet de mener passer best for deres familie.