Kommuneprogram 2019-2023

KrF sitt verdigrunnlag

KrF byggjer politikken sin på den kristendemokratiske ideologien.  Verdigrunnlaget vårt er henta frå Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggande menneskerettar og er forankra i det kristne menneskesynet, nestekjærleiken og forvaltaransvaret.

KrF er eit verdiparti bygd på overtydinga om at verdiane frå kristendommen er det beste grunnlaget for å utvikla  politiske løysingar for samfunnet vårt.

Dette verdigrunnlaget gir alle menneske ein unik verdi. Difor vil vern av mennesket frå befrukting til naturleg død, alltid stå sentralt i vår politikk.

Kyrkje, kultur og frivillig arbeid

KrF vil gi gode vilkår til:

 • organisasjons- og foreiningsliv innan kristent arbeid, kultur og idrett,med særlig vekt på barne- og ungdomsarbeid
 • Den norske kyrkja og andre trussamfunn
 • Time kyrkjelege fellesråd for drift av barnehagar i Time
 • nybygg og renovering av eksisterande bygg, eigd av frivillige organisasjonar
 • anlegg innan idrett- og friluftsliv
 • tiltak for auka friluftsliv
 • drift av kulturskulen

Barn, ungdom, familie og oppvekst

KrF vil:

 • etablera Familiens hus: samla hjelpetenestene (helsestasjon, PPT, familiesenter, barnevern) til barn/ungdom og familiar
 • utreda oppstart av praktisk hjelp i heimen for barnefamiliar,med akutt behov, gjennom samarbeid med frivillige organisasjoner
 • målretta innsatsen mot barnefattigdom
 • bidra til trivsel og god kvalitet i barnehage, skule og i hjelpetenestene
 • sikra open barnehage i Bryne
 • gje kontantstøtte og slik sikra valfridom for småbarnsfamiliane
 • sikra gratis kjernetid for familiar med låg inntekt
 • støtta friskular i kommunen for å sikra valfridom for elevar og foreldre
 • støtta tiltak som tilbyr samlivskurs
 • styrka arbeidet for inkluderande og trygt oppvekstmiljø i heim, barnehage og skule. Alle barn og unge skal ha ein trygg oppvekst utan mobbing og vald
 • arbeida for å etablera eit tverr-etatleg, ambulant team med fokus på tidlig innsats/førebygging av  skulevegring og ”drop-out” frå skulen
 •  meir yrkesretta praktisk opplæring på ungdomstrinna
 • prøva ut tilbod om skulelunsj til sjølvkost
 • tidleg innsats slik at fleire fullfører vidaregåande skule
 • samarbeida med lokalt næringsliv om alternativ opplæring
 • ha systematisk og tidleg innsats for førstegongskriminelle og ungdom som er i fare for å begå lovbrot
 • systematisk skjerma barn og unge for vaksne sin bruk av alkohol ved at kommunen eks. blir ”Av og til” kommune
 • at barn i barnehage og skule skal verta kjent med den lokale kyrkja ved å delta i gudstenester knytt til høgtider i kyrkjeåret

Vaksne, eldre, helse og omsorg 

KrF vil arbeida for:

 • at eldre kan bu lenger heime ved å styrke kvardagsrehabilitering, hjelp i heimen og ved innovative IKT løysingar
 • god bemanning ved helseistitusjonane i kommunen
 • fleire korttidsplassar og avlasting
 • at eldre vert ein ressurs i frivillig arbeid
 • sosiale møtepunkt for eldre
 • auka interkommunalt samarbeid om gode tenester  til innbyggjarar med særleg store hjelpebehov
 • lett tilgjengeleg interkommunal legevakt av god kvalitet
 • å oppretthalda god legeressurs ved institusjonane og fastlegekontor
 • samarbeid om interkommunal demensomsorg
 • lågterskel- aktivitetstilbod for personar med fysiske og psykiske lidingar
 • å styrkja arbeidet med folkehelse i all kommunal verksemd
 • integrering av flyktningane i lokalsamfunn og arbeidsliv

Rusførebygging og rusomsorg

KrF vil:

 • bidra til aktivt rusførebyggjande arbeid og kunnskapsbasert undervisning
 • støtta rusfrie ungdomstilbod
 • ikkje utvida skjenketider kvardagar og helg
 • avgrensa bruk av alkohol i det offentlege rom, særleg der barn og unge oppheld seg
 • ikkje sal av vin i butikk eller utlevering av nettsal
 • og nytta ideelle organisasjonar sine behandlingstilbod som alternativ til offentlege tilbod
 • støtta «Pårørende Senteret»  og andre organisasjonar som jobbar for pårørande og brukarar
 • arbeida for at personar med rus og psykiske lidingar har tilbod om gode bufellesskap
 • ha eit godt ettervern med samla tilbod i kommunen og sikra gode overgangar for rusmisbrukarar

Bustad, samferdsel, næring og miljø

KrF vil:

 • at utbygging skal skje på areal som ikkje kan nyttas til jordbruk.
 • ha tilgjengeleg tomteareal på Frøyland / Kverneland, Lye og Undheim
 • støtta bustadfortetting og byutvikling i Bryne sentrum
 • leggja til rette for rimelegare bustader til personar med særlege behov
 • testa ut førarlause bussar
 • betre busstilbod mellom Bryne, Lye, Kvernaland og Undheim
 • byggja dobbeltspor mellom Sandnes og Bryne / Egersund
 • vidare utbygging av gang- og sykkelstiar der barn og ungdom ikkje har rett på skuleskyss
 • prioritera gang og sykkelsti Hognestad til Torland bru og fylkesvegen Taksdal – Undheim
 • leggja til rette for trygg sykkelparkering i Bryne sentrum
 • arbeida for billig parkering ved kollektive knutepunkt
 • ikkje opna for meir søndagshandel
 • tilby gode vilkår for næringsverksemd i kommunen
 • arbeida for ledige tomter til næringslivet
 • leggja til rette for ei aktiv landbruksnæring
 • ha god mobil og breibandsdekning i kommunen
 • bevara mykje av Kalbergskogen som rekreasjonsområde
 • arbeida for fleire merka turstiar
 • arbeida for eigen sorteringsstasjon for avfall nærmare kommunen
 • bevare og fremja planting av allèar og tre i bustadområder
 • ved fornying av bilpark, gå over til elbilar
 • satsa på bruk av alternative energikjelder til oppvarming i kommunale bygg
 • miljøvennlege og kollektive transportløysingar
 • bidra til reinare vassdrag

Kommunen som arbeidsplass

KrF vil:

 • arbeida for god og effektiv drift av Time kommune til beste for innbyggjarane
 • saman med tilsette og deira organisasjonar, leggja til rette for ein god personalpolitikk i kommunen, der eit godt arbeidsmiljø og meiningsfylte arbeidsoppgåver står i sentrum
 • ha fokus på rekruttering og auka kompetanse hos tilsette
 • Time KrF er positive til ei framtidig samanslåing med andre  jærkommunar

Time KrF erkjenner at frivillig innsats er avgjerande for at alleinnbyggjarane i Time skal ha det godt. For å nå vårt mål om eit samfunn som er best mogleg for alle treng vi i tillegg til dyktige kommunalt tilsette, eldsjeler og kvardagsheltar som er villige til å gjera noko ekstra for å byggje fellesskapet. KrF ynskjer å oppmuntre og verdsetje alle som gjer ein slik innsats og leggja til rette for at dei kan få gode rammar for arbeidet.