Kommuneprogram 2019-2023

Vårt verdigrunnlag

KrF bygger sin politikk på et kristent verdigrunnlag og en kristendemokratisk ideologi. Vårt verdigrunnlag har sin forankring i det kristne menneskesynet, nestekjærligheten og forvalteransvaret.

Noe å leve for 

Den frivillige innsatsen som gjøres i våre lag og ideelle organisasjoner – som menigheter og idrettslag – er uvurderlig for trivsel, livskvalitet og trygge lokalsamfunn.

KrF vil:

 • støtte opp om idrettslagene og styrke bidragene til drift og anlegg
 • gi fritak for eiendomsskatt for frivillige og ideelle organisasjoner
 • realisere flerbrukshallen på Jørpeland og arbeide videre for svømmehall på Tau.
 • sikre funksjonelle lokaler for kulturskole, bibliotek og kulturarrangementer. Jobbe for realisering av kulturhus på Jørpeland.
 • tilrettelegge for uorganiserte aktiviteter for barn og unge, f.eks. skateboard, klatring, downhillsykling, pumpbike etc.

stimulere til flere organiserte aktivitetstilbud for seniorer gjennom idrettslag og andre frivillige lag og organisasjoner, som f.eks. «Tirsdagsgjengen».

Menneskeverd

Livskvalitet og verdighet i alle livets faser er KrF sin viktigste sak

KrF vil:

 • si «Ja til livet!» ved å støtte tiltak som øker livskvalitet for unge og eldre.
 • bidra til å realisere regjeringens mål om å redusere aborttallene med 1/3 på 10 år bl.a. gjennom opplysning og holdningsskapende arbeid.
 • støtte konkrete tiltak som vil bidra til å forebygge uønskede svangerskap og redusere aborttallene, f.eks ved å gi tilskudd til frivillige grupper som jobber med veiledning, konkret livshjelp etc.
 • støtte opp om tiltak som bidrar til å redusere ensomhet og utenforskap, som f eks besøkstjeneste hos eldre, skyss til arrangement og venneklubber for single.
 • sikre høy kvalitet innen den lindrende omsorgen i livets sluttfase.

Familie og samfunn 

For KrF er familien grunncellen i samfunnet. Vi vil legge til rette for at familiene blir trygge baser, og at de selv skal få bestemme hvordan livene skal organiseres.

KrF vil:

 • sikre valgfrihet for familiene ved å starte forsøk med kommunal kontantstøtte for 2-åringer. Kristiansand og Hå kommuner har svært gode erfaringer med dette.
 • styrke familiene gjennom blant annet støtte til samlivskurs og familieveiledning.
 • støtte arbeid som gjøres med sorggrupper, også arbeid med grupper for mennesker som opplever sorg og tap etter samlivsbrudd.
 • motarbeide rusmisbruk og særlig styrke rusfrie tiltak for barn og unge. Vi vil ha fokus på alkoholfrie soner i samfunnet generelt, men særlig der barn og unge møtes.
 • sikre ettervern av rusavhengige og gi støtte til pårørende.
 • sikre søndagen som en annerledes dag uten åpne butikker.
 • innføre fritidskort for alle mellom 6 og 18 år slik at alle barn kan delta i idrett, kulturaktiviteter, leirer og andre aktiviteter.
 • arbeide for samarbeid med busselskap og relevante aktører, for at fritidskortet også kan gjelde for gratis buss for barn og unge på kveldstid.

Utenforskap og integrering

Utenforskap er et økende problem i samfunnet generelt – også i Strand. I kommunen vår er det en stor gruppe som faller utenfor arbeidslivet og det sosiale livet av ulike årsaker. Dette kan være på grunn av sykdom, rusmisbruk, arbeidsledighet, svak økonomi, psykisk helse eller andre årsaker. Det er også viktig at Strand kommune tar aktiv del i integrering av en stadig mer flerkulturell befolkning.

KrF vil:

 • oppmuntre bedrifter til å ta imot innvandrere i språk- og arbeidspraksis.
 • forebygge antisemittisme og rasediskriminering ved å legge til rette for holdningsskapende arbeid i skolene.
 • hjelpe rusavhengige tilbake til normalt arbeidsliv.
 • bidra med midler til en diakonstilling.
 • at Strand kommune som arbeidsgiver har som mål å ansette flere personer med «hull i CV’en».

Helse og omsorg

Respekt for hvert enkelt menneske. Kvalitet, trygghet, tilgjengelighet og omsorg skal utgjøre kjerneverdiene og prege helsetjenestene i Strand kommune.

KrF vil:

 • at Strand kommune skal utvikle en pårørende-strategi. Pårørendes innsats for hjelpetrengende og syke skal verdsettes gjennom økonomiske ordninger. Her kan det eventuelt igangsettes pilotprosjekter.
 • sikre varierte og verdige boligtyper og botilbud slik at ungdom og mennesker med hjelpebehov kan ha et godt tilbud. Legge til rette for flere PUH-boligprosjekt à la Furulia på Tau.
 • gi gode avlastningstilbud til pårørende med store omsorgsbyrder, særlig til familier med barn med hjelpebehov.
 • investere i velferdsteknologi for å styrke hjemmebaserte tjenester, slik at eldre kan være trygge og bo hjemme lengst mulig.

Oppvekst i barnehage og skole

Barna er fremtiden vår, og vi vil arbeide for at hverdagen i barnehage, SFO og skole blir en god opplevelse. Vi ønsker barnehager og skoler med profesjonelle medarbeidere der trivsel, kreativitet og dannelse får blomstre.

KrF vil:

 • sikre nybygging og oppgradering av de kommunale skolebyggene.
 • videreføre tidlig innsats i barnehage og skole slik at det settes inn ekstra ressurser for de yngste.
 • etablere et felles skoleforum for alle skolene våre, der skolesaker både fra de kommunale skolene og friskolene kan drøftes. 
 • fortsatt legge til rette for de etablerte kristne friskolene.
 • sikre flere læreplasser lokalt, både innen kommunens egne virksomheter, men også ved å styrke krav om lærlinger ved kommunale innkjøp og anbud.

Omgivelsene rundt oss

Vi i Strand er heldige som er omgitt av en fantastisk natur med fjord og fjell.

KrF vil:

styrke Jørpeland som regionsenter i Ryfylke. Øke byens attraktivitet for næringslivet og videreutvikle Jørpeland som knutepunkt for turismen til Preikestolen.

 • Skape trivelige sentrumsområder med grøntarealer, torg og flere møteplasser.  Legge til rette for sentrums-aktiviteter, særlig for barn og ungdom.
  Utnytte rundkjøringene i kommunen til utsmykking og informasjon.
 • tilrettelegge for turveier, båtplasser, badeplasser og merking av stier slik at allmennheten i enda større grad kan få glede av naturen i kommunen.
 • arbeide målrettet med å tilrettelegge for økt tilgjengelighet for alle, uansett forutsetninger.
 • videreutvikle «Stranda-promenaden» mellom Tau båthavn og Jørpeland kai slik at vi får en sammenhengende promenadevei mellom Tau og Jørpeland – gjerne gjennom bruk av deler av eksisterende veinett.
 • støtte opp om tiltak og ordninger som sikrer miljøet og naturen rundt oss.

Næringsliv og turisme

Bærekraftige arbeidsplasser og bedrifter er en forutsetning for bosetting, aktivitet og velferd. Det er viktig at næringslivet og kommunen spiller på lag for å finne gode løsninger.

KrF vil:

 • at kommunen skal være støttespiller for både nye og etablerte bedrifter med en rask og positiv saksgang. Vi ønsker tidlig og god dialog mellom næringsliv og kommune i viktige saker.
 • oppmuntre til utvikling av energieffektiviserende teknologi. Bl.a. ved å opprette et fond på kr 500 000 der bedrifter og enkeltmannsforetak kan søke om økonomisk tilskudd til utarbeidelse av søknader til Enova og Innovasjon Norge. Hensikten er å stimulere til at det bygges opp næringsliv med kompetanse på miljøvennlig teknologi, som igjen kan bidra til verdiskaping og arbeidsplasser.
 • sikre byggeklare næringstomter på stålverksområdet og i Nordmarka. Sikre krafttilgang til Nordmarka.
 • tilrettelegge for landbruksnæringen. Vi vil opprettholde matproduksjonen og holde kulturlandskapet åpent.
 • i større grad utnytte potensialet som ligger i turiststrømmen til Preikestolen og Lysefjorden, blant annet ved å ansette en kommunal reiselivssjef.
 • tilrettelegge for bærekraftig havbruk i Strand

Samferdsel

God samferdsel er avgjørende i hverdagen vår, både for skole, jobb, næringsliv og fritidsaktiviteter. KrF vil særlig jobbe for å gjøre det enklere å komme seg frem på sykkel og forbedre kollektivtilbudet.

KrF vil:

 • sikre bygging av sykkelvei mellom Jørpeland og Tau så snart som mulig, og jobbe for å realisere sykkelvei mellom Tau og Nordmarka.
 • tilrettelegge for trygge skoleveier ved å få flere opplyste krysninger, lyspunkt og gang- og sykkelveier.
 • få Strand med i Hjem-jobb-hjem-ordningen
 • Oppgradere veistrekningen Tau- Fiskå
 • forbedre samferdselen i Ryfylke ved å jobbe for bl.a. Espedal- Frafjord og Jøsenfast
 • jobbe kontinuerlig for et godt kollektivtilbud mellom Strand og Nord-Jæren, og internt i kommunen.
 • arbeide for en ny trasé for riksveg 13 mellom Solbakk og Vatne, for å avlaste trafikken i Tau sentrum.

Kommuneutvikling

Kommunen vår står overfor viktige endringer. Kommunereformen legger fortsatt føringer for kommunesammenslåing, og Ryfast vil høyst sannsynlig medføre befolkningsvekst i Strand kommune. Det er viktig at kommunen tar grep om utviklingen.

KrF vil:

 • at Strand fortsatt skal være en naturlig del av Ryfylke. Ved en eventuelt ny runde med kommunesammenslåinger vil derfor Hjelmeland være et naturlig valg.
 • søke et bredere samarbeid med flere kommuner innen viktige fagfelt som for eksempel barnevern.
 • opprettholde dagens tilbud og beliggenhet for skoler, barnehager og eldresenter.
 • ta hele kommunen i bruk. Tilrettelegge for bosetning i bygdene våre, og gi utkantmidler som kan bidra til bolyst i utkantene.
 • jobbe for å få til en differensiert jordvernstrategi for å sikre både matjord og bolyst i distriktene.
 • løfte frem betydningen av et levende landbruk og en god forvaltning av kulturlandskapet i kommunens reiselivssatsing.
 • utvikle Strand som matkommunen i Ryfylke
 • arbeide for å ta godt imot de nye innbyggerne fra Forsand gjennom å tilby fleksible overgangsordninger når det gjelder skole og andre offentlige tilbud.
 • arbeide for å utvide vann og avløpsnettet i hele kommunen, også i utkantene.