Kommuneprogram 2019-2023

Stavanger KrF Kommuneprogram 2019-2023

Innledning

Kristelig Folkeparti bygger sitt politiske arbeid på kristne og humanistiske verdier, og på den kristendemokratiske ideologien. KrF mener at disse verdiene skaper et samfunn som er godt for alle.

Det kristne menneskesynet skal prege all vår politikk og forplikter oss til en radikal omsorg for våre medmennesker og en rettferdig forvaltning av verdens ressurser.

KrFs verdisyn og ideologi representerer en tredje vei i politikken – en vei mellom venstresiden og høyresiden. Det gode samfunn skapes i et samspill mellom det enkelte mennesket, offentlige myndigheter og privat og frivillig virksomhet. Disse fellesskapene bidrar til at makt bygges nedenfra, spres i samfunnet og ikke begrenses til noen få mennesker og strukturer.

Vårt mål er å skape et godt samfunn med god livskvalitet for hvert enkelt. Den kristendemokratiske ideologien innebærer et menneskesyn der likeverd, fellesskap, mangfold og solidaritet er sentrale verdier.

Vi vil at Stavanger kommune aktivt skal arbeide for FNs bærekraftsmål for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og begrense klimaendringene innen 2030.

1.    Barnas kommune

Et samfunn som er godt for barna er et samfunn som er godt for alle. Barna er Stavangers nåtid og fremtid. Gode oppvekstsvilkår for barn og unge er den viktigste investeringen vi kan gjøre. Stavanger skal være en familievennlig kommune. Det er et mål at flere barnefamilier flytter til Stavanger og at det fødes flere barn.

En forutsetning for at barn skal ha det bra, er at familien fungerer godt. Familien er samfunnets grunnleggende sosiale fellesskap, og godt foreldreskap gir trygge barn. Foreldrene har ansvar for sine barn og er deres viktigste rollemodeller. Tidlig hjelp og støtte til foreldre som strever er viktig når man setter barnets beste i sentrum.

I Stavanger er det store helse- og levekårsforskjeller mellom, og innad, i bydelene. Det rammer særlig barna. Antallet barn som vokser opp i lavinntektsfamilier har økt de siste årene. Barn som lever i fattigdom bekymrer seg for fremtiden og har ofte færre muligheter  enn sine jevnaldrende. Gjennom forebyggende og kompenserende tiltak i familie, barnehage, skole og fritid må vi bryte sosiale mønstre og bidra til sosial utjevning og inkludering. . Det er spesielt viktig å ha fokus på psykiske problemer hos barn og ungdom. Problemene må gripes tak i tidlig. Her har helsestasjonene og skole- og ungdomshelsetjenesten en viktig oppgave. Personer med ulike funksjonsnedsettelser skal kunne leve et så selvstendig liv som mulig og delta i arbeids- og fritidsaktiviteter ut fra sine forutsetninger.

Barnevernet er vårt sikkerhetsnett som skal fange opp, hjelpe og gi omsorg til barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling. Barnevernet, inkludert Barnevernvakten,  må sikres ressurser og kompetanse slik at barn og unge som trenger det får rett hjelp til rett tid.

Barnehagen skal gi et godt pedagogisk tilbud og god omsorg der barn får lære og utvikle seg gjennom nærmiljø, lek og sosialt samspill med andre. KrF mener at reell barnehagedekning ikke er oppnådd før foreldrene får barnehage i rimelig avstand fra hjemmet. 

Skolen er, sammen med hjemmet, den viktigste formidler av kunnskap og verdier. KrF ønsker en skole som ser hele mennesket og gir barna både kunnskap, mestring og gode verdier for livet. Alle elever skal kunne utvikle seg ut fra sine forutsetninger. I et mangfoldig samfunn er den offentlige skolen den viktigste fellesskapsarenaen for barn og unge. Friskoler skal være et supplement og et alternativ til den offentlige skolen, og skal kunne gi foreldre mulighet til selv å velge undervisning for sitt barn.

Både barnehage og skole skal bygge på grunnleggende verdier i vår kristne og humanistisk arv og tradisjon.

Familie

Stavanger KrF vil arbeide for:

 • Sosiale møteplasser som åpne barnehager, lekeplasser og grønne lunger i nærmiljøet.
 • Tilbud om ulike foreldreveiledningskurs, både for nybakte foreldre og ved inngangen til tenåringsfasen. Frivillige organisasjoner er en ressurs til å tilby dette.
 • Bedre hjelp og avlastning for familier hvor omsorgspersonen eller barnet er alvorlig sykt.
 • Styrke rådgivningen til vanskeligstilte gravide gjennom økt tilskudd til Amathea.
 • Styrke ideelle og frivillige organisasjoner som gir hjelp i livskrise.
 • Utarbeidelse av en handlingsplan for å redusere aborttallene i kommunen.

Barnehage

Stavanger KrF vil arbeide for:

 • Tidlig innsats for de som trenger ekstra oppfølging og hjelp.
 • Full barnehagedekning og minst to opptak i året.
 • At barnehagetilbudet i Stavanger skal være mangfoldig, med både kommunale, ideelle og private barnehager.
 • At behovet for barnehageplasser dekkes i hver kommunedel.
 • At barnehagene har et fleksibelt tilbud, tilpasset familienes behov.
 • At det gis gratis kjernetid i barnehage for 4- og 5-åringer som trenger hjelp til å lære norsk.
 • At andelen av ansatte som har dispensasjon fra utdanningskravet blir redusert gjennom aktiv bruk av rekruttering og etterutdanning.
 • Lavest mulig foreldrebetaling, kombinert med ordning for søskenmoderasjon og graderte satser tilpasset foreldrenes økonomi.
 • At tredje barn i barnehage skal være gratis
 • At det blir ansatt flere morsmålsassistenter i barnehagen.

Skole

Stavanger KrF vil arbeide for:

 • Flere lærere i skolen. Maks 15 elever per lærer på 1. – 4. trinn og maks 20 elever per lærer på 5. – 10. trinn.
 • At Stavangerskolen er fri for mobbing.
 • At skoler med avdelinger for tilpasset opplæring (ATO) fortsatt skal gi eleven et forsterket tilbud i forhold til lovens minstekrav.
 • At lærere får mulighet til videreutdanning i kombinasjon med jobb.
 • Et godt fysisk og psykisk skolemiljø for alle.
 • At PPT-ordningen styrkes og at skolehelsetjenesten trappes ytterligere opp.
 • At det blir satt av nødvendige midler til vedlikehold av skolebygg.
 • At det sikres trygge skoleveier og at barn oppfordres til å gå eller sykle til skolen.
 • Lav foreldrebetaling i SFO og gode ordninger for søskenmoderasjon.
 • At det legges vekt på psykisk helse og forebyggende arbeid i skolen.
 • At seksualundervisningen styrkes, bl.a. for å forhindre uønskede svangerskap og aborter.
 • Mer systematisk hjem-skole samarbeid for et godt skolemiljø.
 • «Lyttevenn» i alle skoler i kommunen i samarbeid med frivilligsentralene.
 • At alle elever får et tilbud om å besøke skolegudstjeneste i forbindelse med høytidene
 • At friskoler skal ha gode rammebetingelser
 • At skoler skal bli nærmiljøsenter og sentrum for aktivitet i kommunedelen, og en åpen og aktiv skole hele dagen.
 • Å prøve ut ulike modeller for fleksibel skolestart.
 • Å bedre overgangen mellom barnehage og barneskole, videre til ungdomsskole og overgangen fra ungdomsskole til videregående.
 • Forsøksordninger med karakterfri undervisning i ungdomsskolen.

Barnevernet

Stavanger KrF vil arbeide for:

 • Et åpnere barnevern med høy kvalitet og styrket samarbeid med barn og foreldre/omsorgspersoner.
 • Et tettere samarbeid og bedre fordeling av oppgaver mellom helsestasjon, familievernkontor, barnevern og andre samarbeidsinstanser.
 • At kvalitetsplanen for barnevernet realiseres gjennom økte ressurser og flere ansatte.
 • En styrking av kompetansen i barnevernet, bl.a. innen forebyggende arbeid, foreldreveiledning, kultursensitivitet og flerkulturell kompetanse.
 • At barn og familier i barnevernet har faste kontaktpersoner og stabil oppfølging.
 • Økte ressurser til rekruttering og oppfølging av fosterforeldre og beredskapshjem.
 • Øke andelen ideelle aktører som leverer tjenester som en del av barnevernet.

2.    Aktiv alderdom, bedre helse og mer omsorg 

Velferdstjenestene skal utvikles i et samspill mellom enkeltmennesker, offentlige myndigheter og privat og frivillig virksomhet. Kvalitet, trygghet, tilgjengelighet og omsorg skal utgjøre kjerneverdiene.

Det er et mål at eldre skal ha mulighet til et aktivt liv og klare seg selv best mulig, så lenge som mulig. Fremtidens eldrepolitikk må̊ også̊ handle om inkluderende arbeidsliv, frivillighet, tilpasset boligbygging, transport, og tilrettelegging for en sosial og aktiv alderdom. Gjennom satsingen «Leve HELE LIVET» er målet å gi eldre bedre og billigere tjenester. Bruk av velferdsteknologi skal være en integrert del av kommunens tjenestetilbud, bidra til at den enkelte klarer å leve selvstendige liv og utsette eller redusere behovet for kommunale tjenester.

Antallet eldre vil øke i årene fremover. For å gi alle som trenger det et tilbud i tråd med deres behov må vi bygge ut et mangfoldig hjelpe- og omsorgstilbud.

Grunnlaget for god helse er riktig ernæring, fysisk aktivitet, gode bomiljø, et rent miljø og god tilgang på helsetjenester.

Ideelle aktører er viktig for å bidra til innovasjon, kvalitet og kapasitet i helse- og omsorgssektoren. Det er et mål å øke ideell sektors andel av helse- og omsorgstjenestene og styrke deres konkurransevilkår på bekostning av kommersielle bedrifter, og å utnytte handlingsrommet som lovverket gir for å bidra til dette.

Eldreomsorg

Stavanger KrF vil arbeide for:

 • At eldreomsorgen bygges ut i tråd med de økende behovene i årene som kommer.
 • At kommunens hjemmetjenester skal holde høy kvalitet og organiseres slik at de samme hjelperne i størst mulig grad kommer hjem til de samme brukerne.
 • Bygging av et nytt, stort sykehjem i løpet av perioden.
 • Etablering av Ramsviktunet som et senter for demens.
 • At Stavanger utvikler seg til et demensvennlig samfunn og sikrer gode aktivitets- og avlastningsordninger for personer med demens og deres pårørende.
 • At botilbudet tilrettelegges slik at de eldre kan bo hjemme så lenge de selv ønsker det. Botilbudet må være mangfoldig og romme alt fra selveide leiligheter med omsorgstilbud, omsorgsboliger og sykehjemsplasser.
 • Å sikre god kvalitet på pleie og omsorg gjennom god bemanning og legedekning ved sykehjemmene.
 • Økt aktivitetstilbud ved sykehjemmene, blant annet gjennom styrket samarbeid med frivillige, samt frivillighetskoordinator ved alle sykehjemmene.
 • Flere sykehjemsprester og et styrket diakonalt tilbud.
 • At alle eldre på sykehjem skal få tilbud om en samtalepartner.
 • At ideelle organisasjoners plass i drift av sykehjemmene videreføres.
 • Særlig satsing på ernæring og kortreist mat.

Folkehelse

Stavanger KrF vil arbeide for:

 • At turveiene blir videre utbygget og vedlikeholdt.
 • At helsestasjonene, barnehagene og skolene benyttes aktivt for informasjon om helse.
 • At kommunen tilfredsstiller myndighetenes krav til forskrift for miljørettet helsevern, særlig i byggene til skoler, barnehager og sykehjem.
 • Å videreutvikle frisklivssentralen.
 • At det etableres nærmiljøplaner i alle bydeler, i første omgang i områder med de største levekårsutfordringene – som Storhaug, Hillevåg og Kvernevik.

Likeverdig samfunn

Stavanger KrF vil arbeide for:

 • At foreldre som får barn med nedsatt funksjonsevne, skal få god oppfølging av det offentlige hjelpeapparatet allerede før fødselen og opp gjennom barndoms- og ungdomstiden. Familiene skal ha en fast, kvalifisert koordinator i hjelpeapparatet.
 • At Stavanger kommune har nok varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA-bedrifter) og tilstrekkelige tilbud ved dagsentrene.
 • At Stavanger kommune realiserer sin egen målsetting om å rekruttere og ansette personer med nedsatt funksjonsevne i egen virksomhet.
 • At det skaffes flere kommunale boliger til voksne med nedsatt funksjonsevne.
 • Evaluere ordningen med fritt brukervalg for avlastningstjenester. Målet er gode tjenester som gir forutsigbarhet og trygghet for både brukere og pårørende.
 • At det tilbys dag- og avlastningstilbud for psykisk utviklingshemmede.

3.    En varmere og rausere kommune som stiller opp

Stavanger skal være en god kommune å bo i for alle. Bolig, utdanning og arbeid er nøkler for at mennesker kan leve gode og frie liv. KrF er særlig opptatt av å ivareta familier med barn og unge som opplever en presset økonomisk situasjon. At foreldrene har jobb, er det beste virkemiddelet for å løfte hele familien ut av fattigdom.

Stavanger skal være en raus kommune og stille opp for og integrere mennesker som har måttet flykte fra sitt hjemland. Integreringspolitikken må sikre deltakelse og like muligheter for alle. Stavanger har i mange år vært en foregangskommune på integrering. Samtidig må vi intensivere innsatsen, integrere barn og unge tidligere enn vi lykkes med og sikre at flere kommer ut i arbeid eller utdanning. Frivillige organisasjoner, tros- og livssynssamfunn og hver enkelt innbygger er helt nødvendige for integreringsarbeidet.

Rusavhengighet er vårt største samfunns- og familieproblem. Rusavhengighet og psykiske lidelser gjør at mange opplever å falle utenfor i samfunnet. De som har en dobbeltdiagnose innenfor rus og psykiatri, representerer en spesielt stor utfordring. Behandling innen rus og psykiatri må samordnes og organiseres slik at det fremstår som én tjeneste. For KrF er det uakseptabelt at rusavhengige som ønsker å komme ut av misbruket, ikke får plass for avrusing og behandling. Ettervernet må bli bedre med mer sammenheng og kontinuitet i de kommunale tjenestene, samt bedre samhandling med spesialisthelsetjenesten. Det er behov for å se behandling og ettervern som én og samme sak, hvor det ene ikke fungerer uten det andre.

Stavanger kommune skal ha et differensiert tilbud av boliger til ulike grupper i befolkningen som sliter med å komme seg inn på boligmarkedet. Personer med manglende bo-evne må sikres oppfølging. Det boligsosiale arbeidet er en forutsetning for å lykkes med målene vi har overfor personer med psykiske lidelser, funksjonsnedsettelser og rusavhengighet.

Fattigdom

Stavanger KrF vil arbeide for:

 • Å utjevne levekårsforskjeller og bekjempe barnefattigdom gjennom å styrke både forebyggende og kompenserende tiltak.
 • Å sikre mer helhetlige tiltak overfor barn i familier med lavinntekt.
 • At lavinntektsfamilier med barn sikres en bedre økonomi ved at barnetrygden vurderes holdt utenfor ved beregning av sosialhjelp.
 • Å sikre at alle barn har mulighet til å delta i kultur- og fritidsaktiviteter.
 • Å styrke fritidskortet og sørge for at dette blir samordnet med det nasjonale fritidskortet som innføres.

Kommunale boliger

Stavanger KrF vil arbeide for:

 • Å sikre en sosial boligpolitikk og nok kommunale boliger.
 • En spredning av kommunale boliger slik at en ikke får opphopninger i enkelte deler av kommunen.
 • At kommunen oftere skal benytte sin forkjøpsrett og kjøpe seg inn i nye borettslag, og bruke dette som virkemiddel for å spre de kommunale boligene.
 • Å hjelpe flere til å etablere seg i egen bolig ved hjelp av Husbankens låne- og tilskuddsordninger.

Inkludering og integrering

Stavanger KrF vil arbeide for:

 • Styrket innsats for språkopplæring i introduksjonsprogrammet og i arbeidslivet.
 • At frivillige organisasjoner blir oppfordret til, og støttet i etablering av språkkurs.
 • At innvandrere som mottar sosialhjelp etter endt introduksjonsprogram, og som ikke kan dokumentere tilstrekkelige norskkunnskaper, fortsatt må delta på norskopplæring.
 • At bydelene samarbeider med frivillige organisasjoner som lager møteplasser for personer med ulik kulturell bakgrunn.
 • At trossamfunnenes rolle som integrasjonsfaktor i samfunnet støttes.
 • At bekjempelse av alle former for rasisme og diskriminering styrkes.
 • At den enkelte innvandrer/flyktning og innvandrerorganisasjonene aktivt tar ansvar for integrering.
 • At Stavanger kommune skal oppfylle IMDIs anmodninger om antall flyktninger som skal bosettes i kommunen.

Forebygging og rusomsorg

Stavanger KrF vil arbeide for:

 • Å styrke det rusforebyggende arbeidet, særlig blant barn og unge. K46 og prosjektet «Tett på» er viktig for at barn og unge ikke skal fanges i avhengighet.
 • At målet om frihet fra rus alltid må ligge til grunn for behandlingsarbeidet og at medikamentfri behandling skal være førstevalget i rusomsorgen.
 • At kommunen aktivt benytter seg av erfaringer og kunnskap fra frivillige brukerorganisasjoner og hjelpeorganisasjoner.
 • At Stavangers rusomsorg bruker mer ressurser på å motivere rusavhengige for behandling og tilbyr motivasjonsplasser i påvente av behandling i spesialisthelsetjenesten.
 • At det skal foreligge en plan for bolig, sosial trening, arbeid og utdanning når pasienter med rusproblem har fullført sin behandling.
 • Et godt lavterskel helsetilbud for rusavhengige, og jobbe for å redusere antallet overdosedødsfall i Stavanger.
 • At Stavanger blir en ”AV-OG-TIL”-kommune.
 • Økt støtte til frivillige organisasjoner som arbeider mot rusavhengighet.

Skjenkepolitikk

Stavanger KrF vil arbeide for:

 • At det er rusfrie soner rundt barn og unge, som i idretten, kulturaktiviteter og i trafikken.
 • At det finnes alkoholfrie fritidstilbud for unge i alle bydelene.
 • Redusere maksimal åpningstid for skjenkestedene. 
 • At skjenkepolitikken styres ut fra et levekårsperspektiv og ikke som næringspolitikk.
 • At dagens skjenking ved idrettsarenaer avvikles.
 • At politiets vurderinger skal veie tungt ved tildeling og fornyelse av skjenkebevillinger.

4.    Næringspolitikk – innovasjon og mangfold

Gode og konkurransedyktige bedrifter bidrar både til en trygg privatøkonomi og til kommunens økonomi. Et nyskapende og konkurransedyktig næringsliv er en forutsetning for å opprettholde velstanden.  Stavanger skal legge til rette for etablerte bedrifter slik at de kan utnytte sine muligheter for videre vekst og innovasjon. Det skal også være enkelt for gründere å starte bedrifter. Et viktig element i næringsutviklingen er en god infrastruktur med gode, effektive og sikre veier og jernbane, havner og flyplass.

Stavanger er en kommune med et langt større mangfold av næringer. Landbruk, veksthus og havbruk blir store og viktige næringer i kommunen. Kommunen skal bidra til å utvikle disse næringene videre og arbeide for gode rammevilkår som sikrer dette.

Kulturnæringen gir gode muligheter for utvikling av nye arbeidsplasser. Stavangers gode og dynamiske kulturliv har fortsatt potensiale til å bidra til næringsutvikling og verdiskaping.

Stavanger KrF vil arbeide for:

 • At Stavangers næringspolitikk stimulerer til økt verdiskaping, attraktive arbeidsplasser i hele kommunen og et mangfold av internasjonale virksomheter.
 • Et tett regionalt samarbeid innen samferdsel og næringsliv i Stavangerregionen.
 • At vi har interkommunale areal- og transportplaner som regulerer arealer til både egne næringsparker og til strøk der boliger og næringslokaler ligger blandet.
 • Styrket opplæring innenfor yrkesfag og entreprenørskap i Stavangerskolen slik at unge oppmuntres til å bli gründere og å starte egne bedrifter.
 • At det blir flere lærlingplasser i næringslivet.
 • Et sterkere samarbeid mellom næringslivet, offentlige myndigheter og utdanningsmiljøene slik at forskningsresultater kan utnyttes til nye produkter og tjenester.
 • At Stavanger opprettholder sin posisjon som internasjonal energiby og hovedbase for olje- og gassutvikling på norsk kontinentalsokkel. Stavanger kommune må ta ansvar for de forpliktelser og utfordringer som følger med dette og sørge for oppfølging på regionnivå.
 • At Greater Stavanger styrkes og videreutvikles som regionsbygger.
 • Å legge til rette for utvikling av nye virksomheter med grunnlag i den kompetansen og de ressursene som er bygd opp innenfor oljesektoren, grafisk industri, næringsmiddelindustri og medisinteknikk.
 • At næringsaktivitet som kommunen forvalter blir sikret en varig avkastning, som skaper grunnlag for vekst og nyetablering.
 • At kommunen aktivt medvirker til å markedsføre Stavanger som turist-, konferanse-, idretts- og messeby, samt sentrum for “Matfylket Rogaland”.
 • En sterk satsing på reiseliv og lokal matproduksjon og arbeide for et sterkt regionalt reiseliv.
 • At det blir etablert mathall i Stavanger.
 • At vårt område styrkes som knutepunkt for nasjonal og internasjonal handel, og at det legges til rette for nødvendig infrastruktur.
 • Å videreføre samarbeid med Ryfylke næringshage.
 • Å videreføre plan for vannverksutbygging i hele kommunen.
 • Å opprette et kompetansesenter for marine næringer, lokalisert på Judaberg.
 • Beholde søndagen som en annerledes dag, uten handel.
 • Å tilrettelegge for datasenter.
 • At Stavanger kommune skal samarbeide med næringslivet i innovasjonsprosjekter og utvikling av digitale verktøy.
 • Å ta i bruk innovative anskaffelser gjennom å etterspørre løsninger som fyller krav til kvalitet og effektivitet heller enn å spesifisere selve løsningen.

Landbruk

Stavanger KrF vil arbeide for:

 • Sterkt fokus på jordvern.
 • Tilpasset praksis for landbruksbygg og gårdshus i strandsonen utenfor tettbygde strøk.
 • Å stimulere til nydyrking.
 • Gode vilkår for veksthusnæringen.
 • Aktivt samarbeid med vinterlandbruksskolen.
 • At nye fornybare løsninger som vind, biogass m. tas i bruk i landbruket.
 • Å fullføre arbeidet med biogassanlegg på Lauvsnes.

5.    Kunnskap og fornyelse

Stavanger er en ung universitetsby. Det er Stavanger kommunes ansvar å tilrettelegge for at Universitetet, VID og BI i Stavanger har gode rammer for fortsatt utviklingen av det regionale senter for utdanning og forskning. Næringslivet spiller en viktig rolle her, spesielt i utviklingen av nasjonal spisskompetanse. Stavanger skal utvikle seg til å bli et attraktivt studiested, også for studenter utenfor Rogaland. Dette gjør vi ved å støtte og tilrettelegge for studentvelferden gjennom blant annet «Meldingen om universitetsbyen Stavanger».

Stavanger KrF vil arbeide for:

 • At Universitetet i Stavanger videreutvikles som regionalt senter for utdanning og forskning, samt at kompetanse- og teknologiutvikling foregår i nært samarbeid med næringslivet. Universitetet bør utvikles til å ha nasjonal spisskompetanse innen utvalgte fag.  
 • Å bidra til at VID etablerer sitt nye campus i Stavanger.
 • En videre satsning på Universitetsfondet for å sikre best mulig tilbud på undervisning og forskning.
 • At det blir tilrettelagt for videre utbygging av studentboliger.
 • At flere studenter flytter til eller blir værende i Stavanger etter endt utdanning.
 • Utvikling av campus på Ullandhaug og tilrettelegging for et mer aktivt studentmiljø i universitetsområdet på ettermiddags- og kveldstid.
 • At Stavanger kommune har forsknings- og utviklingsprosjekt i samarbeid med Universitetet, VID og BI.
 • Å øke fokuset på studentenes velferd.
 • Etablering av et helsehus for studenter.
 • Å legge til rette for UIS campus i Stavanger sentrum, om UiS ønsker dette.

6.    Kulturpolitikk – verdier av mangfold

KrF vil ha et kulturliv med stor bredde, fra grasrot til det profesjonelle, og en god blanding av både smale og brede kulturuttrykk. Stavanger skal være barnas kulturby. KrF legger vekt på å sikre både tradisjoner, nyskaping og mangfold. Kultur viser menneskers kreativitet og uttrykksmåte. Kultur skaper fellesskap og opplevelser. Kulturuttrykk formidler verdier, meninger, kunnskap og estetikk. 

Stavanger er blitt en stadig rikere kulturby og en mangfoldig festivalby. Den kristne kulturarven ligger som en bærebjelke under hele vår kultur med en tusenårig historie i byen.

Stavanger KrF vil arbeide for:

 • Opptrappingen av kulturskoletilbudet og flere friplasser til barn fra lavinntektsfamilier.
 • En gradvis økning av offentlige midler til kunst- og kulturtiltak i byen.
 • At støtte til kulturtiltak for barn og unge blir prioritert.
 • At Museum Stavanger (MUST) får gode rammevilkår og utviklingsmuligheter.
 • Tilrettelegging for uorganiserte ungdomsaktiviteter.
 • At mangfoldet i kulturfestivaler får gode vilkår for å fortsette.
 • Å styrke Kapittelfestivalens rolle nasjonalt og internasjonalt gjennom tildeling via statsbudsjettet.
 • Å styrke ICORN (International Cities Of Refugees Network).
 • At nytt teaterhus realiseres fortrinnsvis i det området der Rogaland Teater ligger nå

7.    En grønnere og tettere kommune

Fra 1. januar 2020 vil Stavanger være både en storby-og landkommune i en spennende sammensetning. Stavanger skal være en grønn, klimavennlig og klimarobust kommune.

Klimautfordringen er vår største globale utfordring. Stavanger må gjøre sin del av jobben for å redusere klimagassutslipp og global oppvarming. Målet er å redusere klimagassutslippene med 80% innen 2030, sammenlignet med 2015, og være en fossilfri kommune innen 2040. All utvikling og utbygging i kommunen må ha dette som utgangspunkt.

Byutvikling er å ta vare på fortiden og dagen i dag med det perspektivet at det som skjer nå får konsekvenser for årtier fremover. Kommunens oppgave er å legge forhold til rette for denne utviklingen og gjøre byen attraktiv både når det gjelder næringsarealer, transport, kvalifisert arbeidskraft, bomiljø, kultur og friluftsliv. KrF vil legge til rette for et variert botilbud som tar hensyn til ulike behov hos byens innbyggere. Ved fortetting og nybygg skal det legges vekt på kvalitet slik at det bygges gode boliger i gode bomiljø. Bygnings-og landskapsarkitektur må i større grad enn før ta hensyn til Stavangers særpreg og egenart. «Trehusbyen Stavanger» må fortsatt vernes.

For de urbane delene av kommunen må det føres en fremtidsrettet storbypolitikk med vekt på fortetting og på at folk kan ha nærhet til hverandre og bruke lite tid på arbeidsreiser. Fortetting er også viktig i et miljø-, klima- og forurensningsperspektiv for å ta vare på rekreasjonsområder og grønne lunger, og for å unngå å bygge ned matjord. KrF vil at en større andel av fremtidens boligutbygging må skje i form av leiligheter. Dette for å sikre tilgang til boligmarkedet for unge i etableringsfasen, men også for å sikre effektiv byutvikling som legger til rette for bruk av kollektivtrafikk og blandede bebyggelsesområder med arbeid og servicefunksjoner i kort avstand fra bostedet.

For de mer landlige delene av kommunen, slik som Rennesøy og Finnøy, må det føres en politikk for å ivareta og videreutvikle også de mange små grendene og lokalsamfunnene med de store livskvaliteter disse ivaretar for sine innbyggere. Også i disse delene av kommunen er det sentralt å verne matjorden, og fortrinnsvis satse på fortetting i allerede bebygde områder. Samtidig må kommune- og reguleringsplaner hensynta egenarten og utfordringen til de mindre og mer landlige lokalsamfunnene.

Det må være et mål å videreutvikle tettstedene Vikevåg og Judaberg som sterke og vitale kommunedelsentra, og som attraktive bo-og oppvekstområder med såvel landlige som urbane kvaliteter. For en fremtidsrettet utvikling av hele den nye kommunen blir det viktig å satse på gode kollektivforbindelser mellom henholdsvis Vikevåg og Judaberg og Stavanger sentrum og arbeidsmarkedet på Nord-Jæren.

KrF mener at det må tilrettelegges bedre for å bruke sykkel til og fra arbeid. Sammenhengende gang- og sykkelveier mellom boområder og arbeidsplasser er en forutsetning.

KrF vil at veksten i person-reisende skal komme i kollektivtrafikken, og at denne gjøres attraktiv med hyppige avganger og god kapasitet.   

Byutvikling

Stavanger KrF vil arbeide for:

 • Lokal matproduksjon og et grønt miljø ved at sammenhengende jordbruksområder sikres.
 • At allmennhetens friluftsinteresser blir sikret ved å bevare og videreutvikle parker og friarealer i hele kommunen.
 • At Stavanger sentrum blir et attraktivt og variert handels- og næringsområde.
 • At man fremmer gode bomiljø, lekeplasser, friområder og idrettsplasser nær boområdene.
 • At egenarten i bomiljøene i såvel byområder som i lokalsamfunn og grender, bevares.
 • Å etablere et samarbeidsprogram mellom kommunen og boligbyggelag, private og /eller ideelle organisasjoner for å bygge seniorboliger.
 • At det etableres ordninger som gir enslige bedre adgang til boligmarkedet ved aktivt bruk av Husbankens låneordninger.
 • At det legges til rette for varierte boligtyper, størrelser og prisklasser i alle deler av kommunen.
 • At boligbygging i de sentrale delene av Stavanger by primært må skje i form av leiligheter.

Miljø

Stavanger KrF vil arbeide for:

 • At klimamålene skal være integrert i kommunens budsjettprosess.
 • At vedtatte mål og tiltak i klima- og miljøplanen gjennomføres, og sørge for at det etableres gode indikatorer som viser fremdrift i arbeidet.
 • Strengere miljøkrav ved all utbygging og rehabilitering med energifleksible løsninger i alle offentlige bygg, og stimulere til samme standard i boliger og forretningsbygg.
 • At det etableres en finansieringsordning for vannpumper, eventuelt i kombinasjon med vannbåren varme i private boliger.
 • Bruk av miljøvennlige produkter i kommunens administrasjon og i alle kommunale virksomheter.
 • At friluftsrådene får ressurser nok til å ivareta sine oppgaver på strender og i Ryfylkeskjærgården.
 • At verdifulle turområder blir skjermet.
 • At turstiene blir forvaltet langsiktig i samsvar med avtalene med grunneierne.
 • At turstier og annen tilrettelegging i landbruksområder utføres på en måte som tar hensyn til jordvern.
 • At det legges til rette for effektiv bruk av det nye sorteringsanlegget med god informasjon til brukerne.
 • At det tilrettelegges for bystrand i sentrum og badestrender ved Store Stokkavann.
 • At det utarbeides en plan for å legge høyspentledninger i nedgravd kabel i friområder og boligfelt.
 • At boligområder skjermes mest mulig mot trafikk og trafikkstøy i henhold til de strengeste nasjonale normene.
 • Å stimulere til miljøbevissthet i skoler og barnehager.
 • At Norges første urbane folkehøyskole blir etablert i Stavanger.
 • Å innføre «turistskatt» for cruiseturister.
 • At bruken av plast i detaljhandelen reduseres.

Samferdsel

Stavanger KrF vil arbeide for:

 • Å realisere Øyfast i tråd med intensjonsavtalen mellom Stavanger, Finnøy og Rennesøy.
 • Gode vilkår for dagpendlere i hele kommunen.
 • Et godt hurtigbåttilbud i hele kommunen.
 • Lang åpningstid og god frekvens i ferjetrafikken.
 • God kommunikasjon til videregående skoler i hele regionen.
 • Å legge til rette for fiberutbygging i hele kommunen.
 • Å følge opp forsøksordninger med bestillingsbuss, der det ligger til rette for det.
 • Å legge til rette for at det kan bygges bru til Vassøy.
 • At timeregelen for bomringen også skal omfatte Finnfast.

Sykkel

Stavanger KrF vil arbeide for:

 • At det etableres sykkelveier langs jernbanespor og andre kollektivtraseer.
 • At det er særlig merket for sykkel i rundkjøringer.
 • At det blir delt inn gang- og sykkelfelt på sykkelstier.
 • At det blir etablert «brumlefelt» der sykkelbanen er en del av veibanen .
 • At gang- og sykkelsti Judaberg – Reilstad – Leikvoll må realiseres.
 • At sammenhengende sykkelsti fra Austre Åmøy til Klosterøy fullføres.
 • At Stavanger kommune innfører en ordning med «kjøregodtgjørelse» for de som bruker sykkel til og fra jobb, og samarbeide med næringslivet slik at de etablerer det samme.
 • At alle kommunale biler skal være el- eller hybridbiler.
 • 200 leiesykler i sentrum.

Kollektivtrafikken

Stavanger KrF vil arbeide for:

 • At vi i samarbeid med fylkeskommunen og staten får gode og konkurransedyktige kollektivløsninger med kollektivtrase i alle bydeler med hyppige avganger, god kapasitet og bedre fremkommelighet.
 • At busselskapene utfordres til å innføre ringbussordning i sentrum.
 • At det utarbeides en jernbaneforbindelse fra godsterminalen til Risavika.
 • At Stavanger lufthavn videreutvikles i samsvar med stigende behov for internasjonale flyruter.
 • At hjem-jobb-hjem skal gjelde i hele kommunen.

8.    Trygg by for alle

Stavangers innbyggere skal føle seg trygge i hverdagen. KrF mener at politiet må styrkes for å redusere kriminalitet og øke tryggheten.

Arbeidslivskriminalitet og menneskehandel er et stort internasjonalt problem som også rammer Stavanger. Hver enkelt innbygger i Stavanger har et ansvar for å bekjempe dette gjennom egne handlinger og valg. Samtidig må innsatsen økes for å ta bakmennene og sikre ofrene på en god måte slik at de tør å bryte ut og bidra til oppklaring.

Forebyggende arbeid

Stavanger KrF vil arbeide for:

 • At det blir mer synlig politi i gatene og at politiet har kort responstid.
 • At byen er ren og ryddig og at det er god gatebelysning.
 • At skader som følge av hærverk, tilgrising og forsøpling blir raskt utbedret.
 • At det er nulltoleranse mot tagging, med at det samtidig legges til rette for områder for «street art».
 • At lokale tiltak i bydelene blir støttet, som en motvekt til at ungdom samles i sentrum.
 • Økt samarbeid mellom politi, kommune, hjem, skole, utelivsbransjen og frivillige aktører for å bekjempe vold.
 • Støtte til natteravner og andre frivillige organisasjoner sitt arbeid i sentrum og bydelene.
 • Å bekjempe arbeidskriminalitet som svart arbeid og svart økonomi.
 • Å bekjempe menneskehandel.

9.    Sivilsamfunn – frivillighet, trossamfunn og idrett

Uten frivillig arbeid ville vi vært et fattigere samfunn. Gjennom frivillig innsats skapes det møteplasser, meningsfulle aktiviteter, god inkludering og integrering. Frivillig arbeid formidler viktige verdier og er en forutsetning for et velfungerende samfunn. Den frivillige sektoren i Stavanger må derfor være levende og mangfoldig.

Stavanger er med sine fem middelalderkirker og Utstein Kloster Norges middelalderkommune. Norge har en tusenårig kristen arv. Kristendommen er en avgjørende kulturarv som positivt har preget fellesverdiene i samfunnet. Kjernen i kulturarven er det kristne og humanistiske menneskesynet, at alle mennesker er like mye verdt – uansett. Stavanger KrF er overbevist om at denne kulturarven er særs viktig i fremtiden for å møte utfordringene fra et mer flerkulturelt samfunn på en positiv og inkluderende måte.

Den norske kirke, frimenigheter, trossamfunn og bedehusene er viktige kulturinstitusjoner for Stavanger, og spiller en sentral rolle i menneskers ulike livsfaser og livskriser. Tro, religion og livssyn har stor betydning i mange menneskers liv. Stavanger KrF ønsker å fremheve betydningen av trosfrihet i samfunnet og at tros- og livssynsspørsmål skal ha en naturlig plass i det offentlige rom. KrF understreker at Stavanger skal være en by der det er trosfrihet og respekt for andres tro.

Idrett og fysisk aktivitet gir glede og livskvalitet, skaper engasjement og fellesskap. Stavanger har fantastiske omgivelser som innbyr til friluftsliv og idrett, som er sentralt i et folkehelseperspektiv. Idretten lærer opp barn og unge i organisasjonsarbeid og demokrati, og skaper gode holdninger mot rus og rasisme. KrF vil ta vare på hele bredden i idrettstilbudet. Det er fortsatt stort behov for utbygging av anlegg i takt med befolkningsveksten.

Frivillighet

Stavanger KrF vil arbeide for:

 • At frivillig arbeid og organisasjoner får gode arbeidsvilkår og støtteordninger, og at arbeidet blir verdsatt og satt pris på.
 • At offentlige myndigheter ikke skal stille krav om bestemte meninger for at frivillig arbeid skal få støtte til sin virksomhet.
 • At kommunale etater skal ha kompetanse på samarbeid med frivillige organisasjoner og oppmuntre til bruk av frivillig innsats der det er mulig.
 • At det blir god samhandling mellom frivillige organisasjoner og kommunen.
 • At det startes et prosjekt i en med en av kommunens skoler hvor temaet er “Frivillighet i skolen” og at det blir opprettet et pilotprosjekt ved en eller flere ungdomsskoler hvor man inngår et samarbeid med institusjoner i bydelen, som f.eks. alders- og sykehjem, barne- og ungdomsarbeid, politikk og annet.
 • Å opprettholde støtteordningen til barne- og ungdsomssekretærstillinger.
 • At det etableres frivillighetssentraler i alle kommunedeler – lokalisert sammen med nærmiljøsentrene.

Tro og religion

Stavanger KrF vil arbeide for:

 • At nye kirkebygg blir bygget i samråd med Stavanger kirkelige fellesråd.
 • At kirkebygg blir godt vedlikeholdt.
 • At trossamfunn utenfor Den norske kirke blir behandlet likeverdig med Den norske kirke.
 • At Domkirkens stilling som sentral kulturinstitusjon støttes. Det må arbeides for at staten tar ansvar for oppussing og vedlikehold, jfr. støtten til Nidarosdomen.
 • At St. Petri kirke videreutvikles som kulturkirke.
 • At Utstein kloster videreutvikles og at staten finansierer vedlikehold og drift. 
 • At alle elever sikres rett til å starte og drive livssynsbaserte aktiviteter, som f.eks. skolelag, på skolens område.
 • At Hausken kyrkje- og livssynssenter blir realisert som planlagt.

Idrett og friluftsliv

Stavanger KrF vil arbeide for:

 • At byens svømmehaller blir tilgjengelige og med publikumsvennlige åpningstider.
 • At det bygges både større og mindre idrettsanlegg og at disse prioriteres i henhold til kommunedelplanen for idrett.
 • At idrettslagenes økonomi blir styrket ved å øke rammene for ungdomssekretærstillinger og medlemsstøtte.
 • At eksisterende idrettsanlegg blir rehabilitert etter vedtatt plan.
 • At det iverksettes tiltak for å holde jentene lenger i idretten.
 • At arbeidet med å realisere et 50 meters basseng i Jåttåvågen videreføres.
 • At det skal være tilbud om 34 graders basseng.

10.          Perspektiv utover byens og landets grenser

Vi lever i en tid da informasjonsteknologi og infrastruktur gjør verden stadig mindre. Varer og mennesker kan på kort tid reise jorden rundt. Stavanger er en av Norges mest internasjonale byer. Gjennom den lange misjons- og sjøfartshistorien har vi hatt denne posisjonen i mer enn 150 år. Dette er en rik ressurs for byen og innbyggerne.

For KrF er det viktig å bidra til at vi beholder et perspektiv som innebærer internasjonal solidaritet og samarbeid med andre. Samarbeidet med vennskapsbyer er viktig i denne satsingen og bidrar til demokratiutviklingen i disse byene. Stavanger kan med sin kompetanse og erfaring innen miljøvern, bidra til å løse utfordringer for andre byer og regioner i utviklingsland.

FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål. Målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn. 

Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine. Bærekraftsmålene reflekterer de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling: klima og miljø, økonomi og sosiale forhold.  

Stavanger KrF vil arbeide for:

 • At vi samhandler bredt med våre vennskapsbyer.
 • At vi videreutvikler internasjonale relasjoner inne skole, kultur, miljø, næringsliv og forskning.
 • At Stavanger kommune er aktivt deltakende i initiativ for etisk handel (IEH).
 • Å bidra med støtte til frivillige organisasjoner som arbeider internasjonalt med solidaritet og miljøvern.

11.          God samhandling med innbyggerne

KrF går til valg på dagens formannskapsmodell, men er åpen for at man i neste valgperiode kan vurdere den parlamentariske styreformen med byråd/kommuneråd i Stavanger.

KrF vil bygge Nye Stavanger som en sterk, spennende og inkluderende storkommune.

For å ivareta lokaldemokratiet og så kort avstand som mulig mellom politikerne og innbyggerne, må det satses på sterke kommunedelsutvalg. Disse må ha flere oppgaver og mer avgjørelsesmyndighet enn hva som ligger hos dagens bydelsutvalg i Stavanger. Disse må spesielt lyttes til når det gjelder arealplanlegging, lokal stedsutvikling, utvikling av tjenestetilbud og frivillig sektor.

KrF er positive til ytterligere videreutvikling av kommunen gjennom flere kommunesammenslåinger. Spesielt Randaberg, Kvitsøy, Sola og Strand vil være velkomne inn i den spennende kombinerte storby- og landkommunen som Stavanger nå blir.

KrF vil søke makt og innflytelse, og samarbeid der det gir størst mulig gjennomslag for vår politikk.

Stavanger KrF vil arbeide for:

 • En rettferdig fordeling av statlige midler til norske kommuner. Som storby har Stavanger særlige utfordringer, og det må få konsekvenser når statlige midler blir fordelt.
 • En nøktern bruk av kommunens driftsmidler slik at det alltid er et balansert forhold mellom inntekter og utgifter. KrF er opptatt av å sikre de mest sårbare gruppene når budsjettene skal legges.
 • Å reduserte kommunale avgifter for enpersonshusholdninger.
 • Å beholde offentlig eierskap i samfunnsviktig infrastruktur, som for eksempel strøm, vann og avløp. KrF ønsker ikke å konkurranseutsette disse tjenestene.
 • Å bygge sterke kommunedelsutvalg og kommunedeler ved å gi dem oppgaver og ansvar for å utvikle nærmiljøet.  
 • Innbyggertorg/ kommunedelshus i alle kommunedeler for å tilrettelegge for møteplasser et godt og variert tilbud for lokalbefolkningen.
 • Lav eiendomsskatt.

Vedtatt på årsmøtet til Stavange KrF 29/1-19

Bjørg Tysdal Moe                                                      Anne Kristin Bruns

Leder for programkomiteen                               Lokallagsleder Stavanger KrF