Kommuneprogram 2019-2023

Verdigrunnlag

Kristelig Folkepartis verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter.

Grunnverdiene konkretiseres i det kristne menneskesynet, nestekjærligheten og forvalteransvaret, og danner grunnlaget for utviklingen av KrFs praktiske politikk.

Menneskeverd i sentrum

Sola KrF vil verne om menneskeverdet fra livets begynnelse til livets slutt.
Vi vil derfor arbeide for at alle innbyggere i Sola skal ha en trygg barndom fri for mobbing, god barnehage og en trygg skolegang.

Vi vil legge vekt på kvalitet, trygghet, tilgjengelighet og omsorg i helsetjenesten, og en god alderdom for alle innbyggere.
Sola KrF mener at den kristne forvaltertanken forplikter oss på vegne av kommende generasjoner til å ta vare på natur, miljø og jordbruksareal.


Vi vil at Sola kommune skal være en attraktiv kommune å bo i, med gode bomiljø, trygge arbeidsplasser og god infrastruktur.

Sola kommune skal være et varmt og trygt lokalsamfunn.

Vårt folkestyre

Demokratiet gir de største mulighetene for å skape et godt og rettferdig samfunn. God kontakt mellom innbyggerne og de folkevalgte er viktig for å skape tilhørighet og medansvar i et lokalsamfunn.
KrF vil utvikle et levende og mangfoldig lokalsamfunn bygd på kristne og varige verdier.

Sola KrF vil:

 • føre en økonomisk politikk som ivaretar alle innbyggere i kommunen
 • ha et forpliktende samarbeid med våre nabokommuner for å løse felles oppgaver på en best mulig måte
 • fortsatt arbeide for en mer effektiv og rettferdig kommunal saksbehandling
 • at det blir gitt tidlig og god informasjon til alle som kan bli berørt av nye planer, og at en lytter til innspill fra innbyggerne når politiske beslutninger skal tas
 • at avgjørelser i størst mulig grad tas i åpne fora – mer åpenhet

Hjem, familie og oppvekst

Familien er den grunnleggende rammen for omsorg, verdiformidling, sosial læring og fellesskap. Samfunnet er avhengig av hjem og familier som fungerer og ivaretar disse viktige oppgavene.

Foreldrene/ de foresatte har hovedansvaret for sine barn, og alle barn har rett til å vokse opp i hjem med trygge voksne.

Sola KrF vil:

 • at det tas hensyn til barn og unges oppvekstmiljø i all offentlig planlegging
 • at foreldrene skal ha valgfrihet til selv å fordele foreldrepermisjonen ut fra egne ønsker og behov
 • tilby nybakte foreldre samlivskurs, gjerne i samarbeid med menighetene, og sørge for at flere får tilbud om foreldreveiledningskurs på familiesenteret
 • støtte tiltak som styrker hjem og familier, men med spesielt fokus på de som har særlige utfordringer
 • sikre tverrfaglig og tidlig kommunal innsats overfor barn med utviklingsforstyrrelser og spesielle diagnoser, slik at den enkelte familie får en mer forutsigbar og trygg hverdag
 • bedre rekruttering og oppfølging av fritidskontakter, beredskapshjem og fosterhjem
 • styrke arbeidet mot vold og overgrep i nære relasjoner
 • gi fosterfamilier og familier med barn med funksjonshemming en fast kontaktperson i kommunen som kan veilede gjennom ulike ordninger og støttetiltak
 • styrke Sola barnevern, for bedre å hjelpe familier i en sårbar situasjon
 • sikre alkoholfrie soner rundt barn og unge ved behandling av alle søknader om salg og skjenking av alkohol
 • sørge for at barn og ungdom i skolen får oppdatert og grundig informasjon om rusmidlers skadevirkninger
 • videreføre nåværende begrensninger på søndagsåpne butikker

Barnehage og skole

Barnehage og skole skal, i samarbeid med hjemmene, gi barn og unge kunnskap, holdninger og ferdigheter som gjør dem til selvstendige mennesker som er rustet til å mestre livets utfordringer.
Vi vil at barnehage og skole fortsatt skal bygge på de grunnleggende verdier i vår kristne og humanistiske arv.


Sola KrF vil:

 • gi tilstrekkelige ressurser for å sikre at barnehage og skole har god kvalitet slik at alle barn og unge får den oppfølgingen de behøver
 • sette av arealer tidlig i prosessen til barnehage og skole ved utbygging av nye boligområder
 • bygge ny skole på Jåsund når behovet er der
 • at alle elever og barnehagebarn skal ha tilgang til et uteareal som stimulerer til fysisk utfoldelse, lek og læring
 • sikre at barn i Sola har en trygg skolevei
 • fortsatt prioritere etterutdanning til ansatte i barnehage og skole  
 • styrke arbeidet mot mobbing i skole og barnehage og etablere beredskapsteam mot mobbing
 • styrke skolehelsetjenesten på ungdomsskole og videregående skole, med
 • spesielt fokus på livsmestring, psykisk helse og rus
 • gi tilpasset undervisning til alle elever, både de med særlige behov og de som betegnes som spesielt evnerike
 • forebygge frafall i videregående skoler ved å samarbeide systematisk og målrettet med fylkeskommunen om hver elev som står i fare for å droppe ut
 • legge til rette for møter på tvers av generasjoner ved å stimulere til et godt samarbeid mellom skole, barnehage og nærmiljø, slik som kirke og sykehjem
 • at barn i Sola får god kjennskap til den kristne kulturarven, og at  skolegudstjenester er en naturlig del av barnas skoleår
 • arbeide for et mangfold av barnehager, som frilufts-, gårds-, og åpne barnehager
 • sikre en god balanse mellom kommunale og private barnehager
 • at nye Røyneberg barnehage skal være kommunal
 • arbeide for å få etablert en barnehage med utvidet kristen formålsparagraf
 • sikre redusert betaling og gratis kjernetid i barnehage for familier med lav inntekt


Helse og omsorg


Kvalitet, trygghet, tilgjengelighet og omsorg skal utgjøre kjerneverdiene i helsetjenesten i Sola Kommune. Frivillig arbeid i helse- og sosialsektoren utgjør et viktig supplement til de offentlige tjenestene og bør stimuleres.
KrF vil verne om menneskelivet, fra unnfangelse til naturlig død.

KrF ønsker at hovedvekten på velferdstjenester skal være offentlige.
Ideelle virksomheter er et viktig supplement.

Sola KrF vil:

 • ha et godt utbygd folkehelsetilbud til alle med vekt på forebyggende arbeid,
 • særlig på områdene fysisk aktivitet og sunt kosthold
 • beholde tilbudet om varmtvannsbasseng som en del av fysioterapitilbudet i Sola, tilknyttet en av svømmehallene
 • gi mennesker som faller utenfor ordinært arbeidsliv en meningsfull hverdag iform av arbeidstrening, praksisplass eller aktiviteter i samarbeid med NAV og frivillige organisasjoner
 • at personer som har langvarig omsorgsarbeid for syke, funksjonshemmedeog eldre kan gis omsorgslønn eller avlastningshjelp til fridager og ferierfortsatt gi økonomisk støtte til veiledningstjenesten Amathea, for å hjelpe gravide i en vanskelig situasjon
 • styrke kommunens jordmortjeneste
 • fortsatt tilby rask psykisk helsehjelp
 • styrke helsestasjonen for unge i Sola sentrum, og opprette slik tjeneste i Tananger
 • legge vekt på et godt fungerende ettervern for personer som er utskrevet fra ulike institusjoner
 • utvikle et «helsekvartal» i Sola sentrum som har et variert tilbud til unge og eldre
 • sørge for at våre institusjoner har tilfredsstillende bemanning slik at hele mennesket blir ivaretatt; fysisk, psykisk og åndelig
 • at maten ved våre institusjoner og til hjemmeboende, skal være allsidig, ha god kvalitet, være næringsrik, og tilberedes og serveres slik at måltidene skaper hygge og trivsel
 • at beboerne ved våre sykehjem skal få gode og jevnlige kulturopplevelser blant annet gjennom  ”Den kulturelle  spaserstokken”

God og aktiv alderdom

En god alderdom handler om å kunne være en aktiv samfunnsborger, ha ansvar for seg selv og egen helse og oppleve seg nyttig i familie- og samfunnslivet. Når behovene for hjelp melder seg, må eldre få tilbud om nødvendige helsetjenester, egnet boform og annen hjelp.

Sola KrF vil ha like mye fokus på innhold som på kapasitet i eldreomsorgen.  Eldre er en uensartet gruppe. De fleste eldre er friske, har mange ressurser og har fremdeles mye å bidra med.
Sola Krf vil videreutvikle en eldreomsorg av god kvalitet, både i hjem og i institusjon.

Sola KrF vil:

 • legge til rette for utbygging av ulike botilbud for eldre, som inneholder
  fellesfunksjoner, blant annet i forbindelse med et ”helsekvartal” i Sola
  Sentrum   
 • legge til rette for en ordning med ”besøksvenner” og ”reservebesteforeldre”, der  ”seniorer” på frivillig basis kan bidra med ekstra assistanse
 • tilføre ressurser til hjemmetjenesten, slik at Sola kommunes innbyggere til
  enhver tid har tilbud om en kvalitativ god omsorg i hjemmet og kan bo hjemme så lenge det er mulig og de ønsker det
 • ta i bruk ulike former for velferdsteknologi i samarbeid med brukerne
 • sikre at ”Forskrift om verdig eldreomsorg” (verdighetsgarantien) følges


Et varmt og trygt lokalsamfunn   

Kommunens visjon er ”Ansvar for hverandre”, og vi kan alle være med å skape trygghet og livskvalitet ved å bry oss om hverandre og behandle hverandre med respekt og inkluderende holdninger i hverdagen. Samtidig må alle former for vold og kriminalitet bekjempes. Et godt samfunn blir bygd gjennom familie og nærmiljø.

Misbruk av rusmidler er et stort samfunns- og helseproblem. For å redusere de negative konsekvensene av rusmidler, vil Sola KrF føre en aktiv kamp mot misbruk av alkohol og andre rusmidler.
Alkoholpolitikk er først og fremst helse- og sosialpolitikk, ikke næringspolitikk.
Sola KrF vil:

 • bidra til og styrke organisert samarbeid med de øvrige kommuner i regionen mot kriminalitet og rus
 • at bruk av narkotiske midler ikke skal legaliseres
 • at samarbeidet med alkovettorganisasjonen «Av og til» styrkes og utvikles, spesielt med tanke på barn og unge
 • at idrettsarrangementer og andre arrangementer som involverer barn og unge er rusfrie
 • at det ikke gis skjenkebevilling til idrettsarrangementer i Sola Arena (sykkelvelodromen)
 • føre en restriktiv politikk vedrørende åpningstider og tildeling av nye skjenke- og salgsbevillinger
 • videreutvikle et systematisk og forpliktende samarbeid mellom barnevern, politi, hjem, skole og frivillige aktører for å bekjempe vold, rus ogkriminalitet (SLT- samordning av lokale tiltak)
 • oppmuntre til og støtte natteravntjeneste
 • styrke ettervernet for personer som har ferdigsonet fengselsstraff, og bidra til god og trygg tilbakeføring til samfunnet
 • arbeide for å bli en kommune uten mobbing, rasisme og vold

Innvandrere og flyktninger 

Sola Krf mener at kommunen skal ta imot sin andel av flyktninger som har fått oppholdstillatelse. Målet er å inkludere flyktningene i lokalsamfunnet og arbeidslivet. Norskopplæring og kunnskap om det norske samfunnet er viktig og nødvendig for å oppnå dette. Våre nye landsmenn må lære å kjenne vårt lands historie og kristne tros-og kulturarv, og det må skapes forståelse av ulike kulturer og religioner og for å motvirke fordommer og frykt.

Sola KrF vil:

 • styrke inkluderingsarbeidet, og ha fokus på å sysselsette og ikke bare bosette
 • at den enkelte innvandrer og flyktning og deres organisasjoner også tar
  ansvar for integrering og inkludering
 • at de som blir bosatt i Sola Kommune blir introdusert til norsk kultur og    
  normer, lov og rett, og lærer å kjenne hvilke plikter og rettigheter både kvinner og menn har i hjem og samfunn
 • styrke holdningsarbeidet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse i samarbeid med frivillige lag, organisasjoner, trossamfunn og innvandrernes egne organisasjoner
 • at Sola Kommune tar ansvar og arbeider aktivt for arbeidsinkludering for
  flyktninger i egen organisasjon og i næringslivet
 • støtte at frivillige lag og foreninger i sterkere grad integrerer unge og voksne
  flyktninger i sitt arbeid
 • opprette en ordning med ”introduksjonsjobb” i samarbeid med NAV
 • at Sola kommune samarbeider med frivillige organisasjoner og menigheter i arbeidet med å oppfylle målsettingene i flyktningpolitikken


Frivillighet  


Frivillighet lever av lyst, og dør under tvang. Gjennom gode tilskuddsordninger og redusert papirmølle vil KrF legge til rette for en levende og mangfoldig frivillig sektor. Samfunnet vårt er avhengig av frivillighet. Frivillig sektor fyller funksjoner som det offentlige verken kan eller skal ivareta. Det offentliges rolle er å legge til rette for frivilligheten.
KrF mener frivilligheten er en forutsetning for et velfungerende samfunn.

Sola KrF vil:

 • støtte lag og foreninger som arbeider for å gi omsorg, redusere ensomhet og  øke livsglede
 • sikre god samhandling mellom frivillige organisasjoner og kommunen
 • at det skal være enkelt og rimelig for frivillige lag og organisasjoner å bruke kommunale lokaler og kulturhuset
 • støtte idrett og andre frivillige organisasjoner som aktiviserer barn og ungdom
 • utvide muligheten idrettsorganisasjoner har til støtte til bygg og anlegg til også å omfatte andre organisasjoner, slik at de som ikke har rett på spillemidler skal kunne få 1/3 støtte fra Sola kommune ved etablering av bygg/anlegg


Kirke og kristenliv 

I Norge har kristendommen hatt avgjørende betydning for utviklingen av vårt samfunn. Sola KrF ønsker at Den norske kirke, andre kirkesamfunn og kristne organisasjoner gis gode arbeidsvilkår og frihet til å arbeide ut fra sin egenart.
Det arbeid som gjøres i kirke og bedehus for barn og unge er særlig viktig for å gi nye generasjoner gode verdier videre i livet.

Sola KrF vil:

 • fortsette med å gi økonomisk støtte og skape gode vilkår for kristent arbeid blant barn og ungdom
 • videreføre det positive samarbeidet mellom barnehager, skoler og kirker
 • at ny kirke blir en aktiv og integrert del av Sola sentrum
 • se på hvordan det private, kommunen og kirke og kristenliv sammen kan skape gode livsvilkår
 • gi menigheter, bedehus og kristne organisasjoner støtte som sikrer gode økonomiske arbeidsvilkår på lik linje med idrettslag
 • starte planlegging av kirke eller sambrukshus på Jåsund


Kultur og idrett


Sola KrF ønsker at kommunen skal ha et mangfoldig kultur- og idrettstilbud. Kulturlivet skal bygge på respekt for vår felles norske kulturarv. Aktivitetene skal styrke fellesskapet, og motivere til å ta aktivt del i samfunnet.

Sola KrF vil:

 • gi støtte til ledertrening for å sikre fremtidig rekruttering
 • støtte og oppmuntre ungdomsarbeid og idrett som blir drevet i rusfrie   
  miljøer
 • at alle som ønsker plass i Kulturskolen får tilbud om dette senest når eleven har fylt 10 år. Egenbetalingen skal ikke øke mer enn prisstigningen generelt i samfunnet
 • realisere planen om meråpne bibliotek, og at bibliotekene fortsatt gis en sentral plass i formidlingen av litteratur og kultur til barn og voksne
 • gi gode vilkår og støtte til museene og kystkultursamlingen
 • at kommunale fritidsklubber skal være et supplement til det frivillige ungdomsarbeidet
 • etablere Tananger kultursenter til erstatning for Tananger Kulturstasjon
 • gi støtte til bevaring av verneverdige bygninger
 • utnytte potensialet som ligger i Hafrsfjordområdets spennende historie
 • Starte planlegging av flerbrukshall på Jåsund, i tilknytning til den nye skolen


Boliger og bomiljø

KrF mener at gode og trygge hjem danner grunnlaget for et godt samfunn.
Alle har rett til et trygt bomiljø der man har fellesskap med, og omsorg for hverandre Kommunen må være en aktiv part i utbygging av nye felt og sikre god plan for boområder med tanke på vegløsninger, busstraseer, turveger, friluftsområder, sykkel og gangstier. Det er viktig å bygge boliger for unge i etableringsfasen, og boliger for de med spesielle behov.

Sola KrF vil:

 • at boligbyggingen styres etter kommunale- og regionale planer
 • at nye boligområder planlegges ut fra et aktivt jordvern
 • skape gode løsninger for grupper som stiller svakt på boligmarkedet
 • at lekeplasser plasseres, bygges og vedlikeholdes, og at det avsettes naturlige grønt- og friområder til lek og rekreasjon
 • legge forholdene til rette for økt bruk av naturen i nærmiljøet
 • at Sola kommune til enhver tid eier tilstrekkelig antall utleieboliger
 • at det ikke skal innføres eiendomsskatt på bolig i Sola kommune
 • at utbyggingsområdene i startfasen får nødvendig infrastruktur på plass, som barnehage, skole, fritidstilbud og nærbutikker,og allsidige uteområder for alle aldersgrupper, med universell utforming
 • at arbeidet med turvei rundt Hafrsfjord fortsetter og fullføres innen 2027, og nye turveier planlegges

Arbeid og næringsliv

Næringslivet bidrar til at Sola kommune er en god kommune å leve i. Det må fortsatt drives en variert næringspolitikk, som sikrer utvikling av eksisterende virksomheter og gir mulighet for nye virksomheter. KrF vil spesielt legge til rette for mindre selskaper og nybegynnerbedrifter som trenger areal. Kommunen bør gi rammevilkår som gir gode og trygge arbeidsplasser. Primærnæringene må gis sikre og langsiktige vilkår.


Sola KrF vil:

 • realisere sentrumsplanene for Sola og Tananger 
 • videreutvikle “bondens marked” i Sola sentrum
 • at næringsvirksomheten og arbeidsplassene i Sola kommune, opprettholdes og vernes om
 • at kommunen beholder aksjene i Lyse Energi AS
 • at kommunen beholder Sola Bredbånd som kommunalt eid aksjeselskap
 • å delta i interkommunalt samarbeid om næringsutvikling på Nord-Jæren
 • utvikle og arbeide for at Risavika blir en viktig nasjonal havn og internasjonalt knutepunkt
 • legge mer til rette for turisme, ved blant annet å arbeide for at Hurtigruta anløper Risavika
 • at kommunen aktivt medvirker til å markedsføre Stavangerregionen som turist, 
konferanse, mesterskaps- og messeområde
 • at Sola kommune fortsatt skal være en partner i Greater Stavanger


Samferdsel    

Sikre veier er viktig for lokalsamfunn og næringsliv, men også for trygghet og trivsel. Vi ønsker å flytte vekst i jobbreiser fra bilbruk til kollektivtransport og sykkel.

Sola KrF vil:

 • sikre gode, trygge veier og egne gang- og sykkelfelt i planleggingsarbeidet i kommunen
 • tegne inn hovedsykkelveier i kommuneplanen og bygge disse slik at de egner seg for hurtig arbeidssykling
 • arbeide for gang- og sykkelveger der hvor dette mangler
 • at ved planlegging av nye veger i kommunen som har 50 km/t eller høyere fartsgrense bør disse ha planfri kryssing for fotgjengere
 • tilrettelegge for mer sykkelbruk ved å:
 1. etablere sykkelgarasjer nær annen kollektivtransport.
 2. sørge for at sykkelveger er godt vedlikeholdt og skiltet
 • sørge for at høyverdig kollektivtilbud fra Forus via Solakrossen til flyplassen blir etablert 
 • legge til rette for bedre kollektivtilbud med god frekvens i boområder
 • Legge til rette for et godt tilbud om skoleskyss, spesielt for ungdomsskoleelever fra Sola skolekrets
 • arbeide for direkterute Sola Sentrum – Sola Sør – Sandnes
 • arbeide aktivt for å få mer gods over fra vei til sjø
 • arbeide for alternative løsninger til bompenger
 • at staten tar en større del av regningen ved store samferdselsprosjekter
 • fase inn veiprising som alternativ til bompenger, men samtidig sørge for at dette ikke går på bekostning av økt statlig andel av finansieringen


Landbruk og vern av jord

Landbruk og vern av jord handler om å verne om livet og naturen nå og for fremtiden. For KrF er dette en viktig del av det kristne forvalteransvaret.
Jordbruk er viktig for sysselsetting og verdiskapning i Sola, samtidig  som næringen sikrer at kulturlandskapet blir holdt ved like.

Det er nær sammenheng mellom dyrket areal og matvareproduksjon. Norge er av de landene i verden med minst dyrket areal per innbygger.

Det er viktig å verne matjord på lik linje med kulturminner, strandsoner og naturmangfold som har fått økt vern gjennom forankring både i lover og forskrifter.

Sola KrF vil:

 • føre en aktiv og restriktiv jordvernpolitikk, og at Sola kommune skal se på  matjord som en nasjonal ressurs som det må tas vare på
 • verne matjorda for å sikre kommende generasjoner med nasjonal matforsyning 
 • at hvis dyrket mark bygges ned, må det kompenseres med at arealer med tilsvarende produksjonskapasitet etableres et annet sted
 • at jordbruksnæringen sikres gjennom langsiktig planlegging, og at forholdene legges til rette for et rasjonelt og attraktivt jordbruk, blant annet
 • ved naturlig tilførsel av tilleggsjord i nærheten av hovedbruket
 • beholde pelsdyrnæringen
 • at utvikling av boligområder styres etter regionale planer, langsiktig grense for landbruk og nasjonale føringer i  spørsmål om jordvern
 • være restriktiv i forhold til omdisponering av friområder, strandsoner, naturvernområder og landbruksareal til bolig og næring
 • at eksisterende bygninger, som ikke lenger benyttes til landbruk, kanbenyttes til andre næringer der det er ligger til rette for det

Klima, miljø og naturvern  

Sola har et godt og variert landskap med fin og åpen natur. Vi har områder som ligger til rette for et aktivt friluftsliv. Vern om miljø og natur er viktig, ikke minst for kommende generasjoner. Alle innbyggerne i Sola har rett til ren natur, ren luft og rent vann. Klima og miljø skal ha fokus i alt vi foretar oss.

Sola KrF vil :

 • legge til rette for økt sykkelbruk
 • legge til rette for ladestasjoner for el-biler i Sola og Tananger
 • arbeide for å resirkulere mest mulig plast i kommunen
 • redusere utslipp av mikroplast i naturen
 • at kommunale bygninger bygges som lavenergibygg og Sola kommune skal arbeide for å redusere det totale energiforbruket
 • at flest mulig knytter seg til offentlig avløpsnett
 • at strendene blir ivaretatt som naturperler og vernes mot slitasje og forurensing
 • øke støtten til Jæren friluftsråd
 • arbeide for å redusere påvirkning av støy fra bil, fly og helikoptertrafikk følge opp tiltak som er vedtatt i kommunens klima og miljøplan

Sola Kommune – et varmt og trygt lokalsamfunn