Kommuneprogram 2019-2023

KrF sin visjon er et varmt, inkluderende og verdiforankret samfunn.

Sokndal KrF vil prioritere:

 • flomsikring av elva Sokna for å sikre utvikling av sentrum og sikker vei til Øyno.
 • universell utforming.
 • legge til rette for næringsspeiding- og næringsutvikling.
 • tilførselsvei til nye E39.
 • effektiv bruk av fellesskapets midler for å gi best mulig tjenestetilbud til innbyggerne.
 • at Sokndal er og skal være et godt sted å bo i alle livsfaser og livssituasjoner.

Hjem og familie

Familien er det viktigste for tilhørighet, fellesskap, verdiformidling og omsorg.

Sokndal KrF vil:

 • støtte tiltak i privat og offentlig regi som kan være med på å bygge opp og verne om familien.
 • arbeide for tidlig innsats for å kunne hjelpe den enkelte eller hele familien.   
 • sikre barnehageplass til alle som ønsker det.
 • videreutvikle Familiens hus.

Bo og boligmiljø

Bomiljøet er viktig for menneskenes trivsel.

Sokndal KrF vil:

 • At det finnes gode, varierte og attraktive tomtetilbud i kommunen. Eksempelvis boligfelt på Strandaveien.
 • Utvikle sentrum til et attraktivt bomiljø.
 • Arbeide for å skape levende bygder ved at det f.eks. blir enklere å skille fra eksisterende gårdshus til bolig eller fritidsbolig.
 • Arbeide for at det fortsatt bygges gang- og sykkelveier.
 • Sikre ressurser til vedlikehold av kommunale bygg.
 • Sørge for trafikksikre kommunale veier.
 • Videreutvikle området i og ved Hauge park.
 • På sikt redusere og fjerne eiendomsskatt på boliger.

Skole og oppvekst

Et trygt og godt skolemiljø gjør at barn og unge lærer bedre.

Sokndal KrF vil:

 • At skolen skal ha en klar kristen verdiforankring.
 • Sikre at Sokndal skole, SFO og Sokndal kulturskole og barnehagene har gode rammevilkår og være trygge og mobbefrie.
 • Legge til rette for at Sokndal skole skal gjøre det godt på nasjonale prøver.
 • Sikre kvalitet i spesialundervisningen
 • Vurdere muligheten for å ansette fagpersonell med ulik spesialkompetanse.
 • Ha lærlingeplasser og nyrekruttering i bl.a. barnehage og skole.
 • God integrering av fremmedspråklige barn i barnehage og skole.
 • Arbeide for kvalitet i barnevernstjenesten, helsestasjonen og skolehelsetjenesten.

Eldre og personer med nedsatt funksjonsevne

En trygg, god og verdig omsorg.

Sokndal KrF vil:

 • At tiltak og tilrettelegging må baseres på livskvalitet.
 • Legge til rette for at eldre skal kunne bo hjemme lengst mulig
 • Videreføre velferdsteknologien kombinert med varme hender.
 • Arbeide for at flere ansatte får større faste stillinger i eldreomsorgen.
 • Arbeide for universell utforming i kommunale bygg.

Livsmiljø

Forebyggende helsearbeid er viktig for levekår både lokalt og regionalt.

Sokndal KrF vil:

 • Sikre ambulansens framtid i Sokndal.
 • Arbeide for holdninger og tiltak som forebygger og reduserer rusproblemer.
 • Arbeide for en restriktiv alkoholpolitikk.
 • Arbeide for rusfrie soner.
 • Fortsette trafikksikkerhetsarbeidet.
 • Legge til rette for god integrering av mennesker fra fremmede land og kulturer.
 • Videreutvikle området i og ved Hauge park.

Næring og samferdsel

For å ha et godt tjenestetilbud vil vi gjøre vårt til at Sokndal kommune skal bli en god ogsmidig tilrettelegger for etablert og nytt næringsliv.

Sokndal KrF vil:

 • Ha tilgjengelige næringstomter.
 • Aktiv tilrettelegging for nyetableringer.
 • Prioritere god adkomst til ny E39.
 • Jobbe for at FV44 skal få status som nasjonal turistvei.
 • Jobbe for å styrke dagens kollektivtilbud.

Klima og miljø

Vi er alle gitt en forvalteroppgave over naturen og dens ressurser.

Sokndal KrF vil:

 • At flomsikring av Sokna har høyeste prioritet.
 • Arbeide for energisparing i alle kommunale bygg og anlegg.

Kirke og kristenliv

Den Norske Kirke og de frie kirkesamfunn og gjør en innsats av grunnleggende betydningfor samfunnet.

Sokndal KrF vil:

 • Legge til rette for at kirken og pinsemenigheten fortsatt skal kunne drive det gode barne- og ungdomsarbeidet.
 • At våre kirkesamfunn gis gode arbeidsvilkår.
 • Anerkjenne deres viktige arbeid for alle generasjoner. 
 • Arbeide for nytt toalettbygg ved kirken.
 • Arbeide for fjerning av bårehuset på Eikedal gravplass og for nytt utstyrsbygg nær gravplassen.

Kultur, idrett og frivillighet

Det frivillige engasjement og kulturelle mangfold er svært viktig i og for bygda.

Sokndal KrF vil:

 • Legge til rette for gode kulturopplevelser.
 • Heie fram gode ideer til utvikling av kulturlivet.
 • Støtte opp om lag og foreninger.
 • Støtte Frivilligsentralen.
 • Støtte vedlikehold av idrettsanlegg.

Sokndal skal være en kommune hvor det gode liv leves.

Sokndal KrF vil ha god kvalitet i alle kommunale tjenester.

Politikerne skal være innbyggernes ombudsmenn, og vi vil sammen med de ansatte arbeide for innbyggernes beste.